herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

Burmistrza Ińska

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze oraz  Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych będącego załącznikiem do Uchwały nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ińsko (Dz.U. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 3238)

Burmistrz Ińska

zarządza, co następuje:

 • 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028, zwanych dalej konsultacjami.
 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Ińsko na temat treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
 3. Dokument  zostanie  wyłożony  do  konsultacji  w terminie  od  15 stycznia 2018 do 16 lutego 2018 r.

w następujący sposób:

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, pokój nr 14,
  • na stronie internetowej Gminy Ińsko, pod adresem http://www.insko.pl.                                                                    
   1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag i/lub propozycji w wersji ustnej, papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
   1. Uwagi do projektu, o którym mowa w §1 ust 1, można przekazywać w terminie jego wyłożenia:

 

 1. wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mkupczynski@insko.pl,  wpisując w temacie maila „Konsultacje Strategia Rozwoju” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
 2. przekazując pisemnie do sekretariatu w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, I piętro, pok. nr 14,
 3. wysyłając na adres: Urząd Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy),
 4. ustnie Zastępcy Burmistrza Ińska w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.
 • 2. 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pan Michał Kupczyński – Zastępca Burmistrza Ińska.
 1. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.insko.pl.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko, na stronie internetowej www.insko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

 

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 15-01-2018 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2018 10:54