herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU z dnia 15 stycznia 2018 roku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 15 stycznia 2018 roku

Burmistrz Ińska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki zabudowanej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży nieruchomości.

Cena wywoławcza.

1.

 

miejscowość Storkowo

obręb Storkowo gmina Ińsko

 

działka nr geod. 113/2

 

zapisana w księdze wieczystej nr KW SZ1T/00076158/8

 

symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

Br-R

 

1.104 m2

 

 

 

Nieruchomość położona jest w centralnym punkcie wsi Storkowo. Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. Działka zabudowana jest budynkiem po byłej remizie straży pożarnej o pow. zabudowy 83 m2. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Sieci: wodociągowa, energetyczna.

 

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko” z 30.12.2008r., działka nr geod. 113/2 objęta jest zapisem: Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa o małej intensywności.

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

38.000,00 złotych

 

 

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 12 lutego 2018 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ww. działka nie jest obciążona długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność powyższych działek odbył się w dniu 29 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 15 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 17-01-2018 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Janczak 17-01-2018 08:28