Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu osobowego


Zp.LŚ/341/8/08

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Dostawę nowego samochodu osobowego

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2008) samochodu osobowego spełniającego wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.,

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 07.08.2008r. godz. 9.00, otwarcie kopert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2008-07-23 14:08:48 39KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-23 14:08:48 128,5KB 85 razy
2 Zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-23 14:09:13 17KB 47 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:16:15 105,2KB
2 modyfikacja_specyfikacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-29 14:13:15 375,8KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2008-08-07 15:14:19 46,0KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2008-08-20 13:23:28 84,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 23-07-2008 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 20-08-2008 13:23