Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008/2009 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko


Zp.LŚ/341/10/08

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008/2009 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

I Zadanie

a. Dowóz oraz odwóz uczniów Zespołu Szkół w Ińsku w dni nauki szkolnej na trzech trasach dowozu:

 1. Ińsko-Granica-Studnica-Storkowo-Ińsko

 2. Ińsko-Linówko-Ścienne-Miałka-Ińsko

 3. Ińsko-Gronowo-Czertyń-Ciemnik-Ińsko

 

b. Zamówienie obejmuje również zapewnienie opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu przez osobę inną niż kierowca autobusu.

c. Szacunkowa dzienna długość trzech tras dowozu i odwodu wynosi 368 km.- według Planu dowozów uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego na rok szkolny 2007/2008. Ostateczna długość tras oraz godziny dowozu i powrotu dzieci zostanie sprecyzowana w momencie zatwierdzenia przez szkoły rozkładów zajęć na rok szkolny 2008/2009. Harmonogram dowozów dostarczy Zamawiający z początkiem roku szkolnego i będzie on załącznikiem do umowy.

d. Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.

 

II Zadanie

Świadczenie innych usług transportowych niż opisanych w pkt. 4 - I na rzecz Zespołu Szkół w Ińsku oraz Gminy Ińsko.

Inne usługi transportowe mają być świadczone na podstawie odrębnych zleceń.

Inne usługi transportowe, świadczone na rzecz Zespołu Szkół w Ińsku takie jak: dowóz dzieci na pozalekcyjne koła zainteresowań, wyjazdy na wycieczki szkolne, do teatru, na basen itp. realizowane będą wyłącznie na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku.

Inne usługi transportowe, świadczone na rzecz Gminy Ińsko, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Gminy Ińsko w tym Klub LKS „Ina” Ińsko, realizowane będą po uzyskaniu pisemnej akceptacji Burmistrza Ińska

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: Dla zadania I: od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

Dla zadania II: od dnia podpisania umowy do 31.07.2009 r..

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy.:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

 1. posiadają niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- wykonawca musi dysponować 3 sprawnymi autobusami na każdą trasę z liczbą miejsc nie mniejszą niż 39 na każdy autobus, które umożliwią przewóz (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekuna/opiekunów) wszystkich dzieci na jedną określoną godzinę do szkół i ze szkół zgodnie z wyznaczonymi trasami,

- w przypadku awarii autobusu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić autobus zastępczy;

 1. posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania Zamówienia

- wykonawca, który w ciąg ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedno zamówienie publiczne, dotyczące transportu dzieci do szkół;

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadają ważne ubezpieczenie dla pojazdów przewidzianych do wykonywania zamówienia;

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena Zadanie I-70% + Cena Zadanie II-30%= 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 14.08.2008r. godz. 9.00, otwarcie kopert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2008-08-06 15:10:15 44KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-06 15:10:15 140,5KB 62 razy
2 Zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-06 15:11:32 135,5KB 38 razy
Wynik postępowania
1 wynik_dowozy.pdf 2008-08-18 08:22:41 293,3KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2008-08-22 14:36:13 88,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 06-08-2008 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-08-2008 14:36