Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II PRZETARG NIEOGRANICZONY na CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO


BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, która obejmuje:

  1. Opróżnianie na bieżąco koszy na śmieci ustawionych:

   1. na ulicach, placach i parkingach Miasta Ińsko,

   2. na cmentarzach w Ińsku, Ciemniku, Czertyniu, Storkowie, Ściennem;

   3. na zagospodarowanym nabrzeżu Jeziora Ińsko,

   4. na plaży miejskiej w Ińsku,

wraz z ich bieżącym utrzymaniem, naprawą i konserwacją.

  1. Prowadzenie prac porządkowych polegających na:

a . czyszczeniu ulic gminnych i powiatowych (zamiatanie, usuwanie odpadów stałych);

b . ręcznym zamiataniu placów, parkingów i chodników, oraz ciągów pieszo-jezdnych;

c. usuwaniu chwastów zarastających chodniki i ich obrzeża - w miarę potrzeb;

d. odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i skuwaniu lodu w okresie zimowym z chodników i ciągów pieszo - jezdnych - na bieżąco po pojawieniu się opadów śniegu;

e. sprzątaniu, czyszczeniu i usuwaniu odpadów z ulic, chodników i trawników po imprezach masowych organizowanych na terenie miasta do godz. 9 -tej dnia następnego po imprezie;

f. stałym utrzymaniu drożności kratek ściekowych usytuowanych na terenie całego miasta;

g. utrzymaniu czystości i porządku wokół słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych, drzew oraz utrzymanie ich estetycznego wyglądu włącznie z grabieniem i wywozem liści.

  1. Sprzątanie w soboty i niedziele:

 1. przystanek PKS, ul. Boh. Warszawy,

 2. promenada nad jeziorem przy ul. Przybrzeżnej,

 3. targowisko

4) Wywóz odpadów komunalnych, powstałych w wyniku wykonywania czynności opisanych w pkt. 1- 3, na składowisko odpadów.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 4. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2009 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

  2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę:

- zezwolenia wydanego przez Burmistrza Ińska na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- podpisanej umowy uprawniającej do składowania nieczystości komunalnych na składowisku odpadów.

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  3. zapoznają się i zaakceptują wzór umowy na wykonywanie usługi.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

 2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1.

 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 28.01.2009 r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2009-01-20 13:31:07 48,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Utrzymanie_czystosci.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-20 13:31:07 13KB 49 razy
2 Zalaczniki__do_SIWZ_-_Utrzymanie_czystosci.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-20 13:31:29 22KB 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-01-22 14:14:40 196,9KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2009-01-29 09:59:15 53,7KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2009-01-29 09:59:15 79,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-01-2009 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 29-01-2009 09:59