Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZETARG NIEOGRANICZONY na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STORKOWO GM. IŃSKO, OBRĘB STORKOWO DZIAŁKI NR 117 I 17


ZP.LŚ/341/3/09 Ińsko, 16.03.2009r.

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Storkowo gm. Ińsko, obręb Storkowo działki nr 117 i 17

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 20 zł brutto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Storkowo gmina Ińsko na działkach nr 117 i 17 obręb Storkowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - która stanowi załącznik nr 2 SIWZ,

- projekcie budowlanym - który stanowi załącznik nr 3 SIWZ,

- kosztorysie inwestorskim - który stanowi załącznik nr 4 SIWZ

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2009r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by w pracach przy realizacji niniejszego zamówienia brały udział osoby, które posiadają wymagane kierowania robotami budowlanymi.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 06.04.2009r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

 

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń

od dnia ..................... do dnia …........................

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_przetargu.doc 2009-03-16 13:58:36 37KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_przebudowa_drogi.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:58:36 142,5KB 73 razy
2 ZaA_A_czniki_do_SIWZ_1,5-7.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 13:59:16 88,5KB 57 razy
3 Zalacznik_nr_2_-_SZCZ._SPEC._TECH._WYK._I_ODB._ROBA_T.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:00:22 1,4MB 60 razy
4 Zalacznik_nr_3_-_Projekt.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:01:06 838,5KB 151 razy
5 Do_zalacznika_nr_3_-_Przekoj_normalny_-_konstrukcyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:01:54 761,1KB 69 razy
6 Do_zalacznika_nr_3_-_Sytuacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:04:11 3,6MB 57 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_4_-_kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:04:31 67,7KB 98 razy
8 ZaA_A_cznik_nr_8_-_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-16 14:05:10 49,5KB 59 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_do_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-30 12:46:34 90,1KB
2 modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-31 14:26:33 189,1KB
3 wyjasnienia_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-01 08:26:13 81,6KB
Wynik postępowania
1 wybor__oferty_zawiadomienie.pdf 2009-04-07 15:24:37 73,3KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2009-04-21 12:16:45 96,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 16-03-2009 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 21-04-2009 12:16