Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA ogłasza Przetarg nieograniczony na Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku


Zp.LŚ/341/4/09

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje prowadzenie stołówki oraz usługę dożywiania dzieci Zespołu Szkół w Ińsku w zakresie wydawania obiadów w pełnej porcji i porcji pomniejszonej -
tzw. „ciepły posiłek”.

Przewidywana ilość posiłków w roku szkolnym 2009/2010 wynosi:

- obiady w pełnej porcji - 17151 szt.,

- porcje pomniejszone „ciepły posiłek” - 5153szt.

Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Realizacja powyższego zadania polegała będzie na przygotowaniu dwudaniowych obiadów w pełnej porcji oraz porcji pomniejszonej tzw. „ciepły posiłek”. Porcje obiadowe muszą odpowiadać normom żywieniowym, obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności., wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 z póź. zm).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu. Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę..

Ustala się obowiązującą gramaturę dla posiłków pełnych na nie mniej niż:

zupa - 250 ml;

mięso - 80g;

ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) - 200g.;

surówka lub jarzynka - 60g.;

kompot lub napój - 200 ml.

 

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ińsku i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

 

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy.:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.;

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX SIWZ.

 2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1.

 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 15.05.2009r. godz. 9.00, otwarcie kopert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2009-05-04 11:17:15 47KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalazniki_do_SIWZ-dozywianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-04 11:17:51 11KB 33 razy
2 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-04 15:14:16 15KB 38 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-12 08:41:31 153,0KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf 2009-05-15 14:37:32 66,9KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2009-06-17 09:05:32 81,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 04-05-2009 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 17-06-2009 09:05