Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDNICA GMINA IŃSKO


ZP.LŚ/341/5/09 Ińsko, 15.05.2009r.

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Studnica gm. Ińsko

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 30 zł brutto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Studnica gm. Ińsko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz technologia ich wykonania określone zostały w:

a. projektach na:

- roboty budowlane,

- przyłącza i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania,

- instalacje elektryczną,

- zjazd z drogi gminnej oraz parking z dojazdem

które stanowią załączniki nr 2 do SIWZ;

b. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - które stanowią załączniki nr 3 do SIWZ;

c. kosztorysach ofertowych - które stanowią załączniki nr 4 do SIWZ.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: do 20.08.2010r., termin rozpoczęcia robót: 13.07.2009 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy.:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

W celu udokumentowania spełnienia opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by w pracach przy realizacji niniejszego zamówienia brały udział osoby, które posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania

 1. W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w pos o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX SIWZ.

 2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1.

 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 1. Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - do dnia 05 czerwca 2009 r. w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł.) na rachunek bankowy nr
  88 1020 4867 0000 1402 0007 9848

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 09.06.2009r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2009-05-15 14:01:17 46,5KB
2 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2009-05-18 08:49:34 46,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Swietlica_.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:01:17 15KB 75 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ_1,5-10.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:01:48 153,5KB 49 razy
3 Zal._2_-_Projekt_-_wod,kan,_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:06:52 3,7MB 29 razy
4 Zal._2_-_Projekt_budowlany_A_wietlica-_cz._A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:11:11 1,9MB 19 razy
5 Zal._2_-_Projekt_budowlany_A_wietlica-_cz._B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:14:47 2,5MB 64 razy
6 Zal._2._-_Projekt_-_elektryka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:17:30 2,4MB 592 razy
7 Zal._2-Projekt_-_droga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:23:17 1,0MB 478 razy
8 Zal._3_-_Spec_tech_wyk_zjazdu_z_drogi_gminnej_oraz__parking.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:24:10 34KB 428 razy
9 Zal._3_-_Spec._techn._wyk._i_odb._rob._bud.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:26:20 1,8MB 40 razy
10 Zal._3._-_SPEC_TECH_WYK_I_ODB_ROB_BUD_-_A_wietlica_.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:27:59 95KB 91 razy
11 Zal._4_-_Kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:28:57 742,5KB 79 razy
12 Zal._4_-_Studnica_obmiar.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:31:38 17KB 92 razy
13 Zal._4_-_A_wietlica_wiejska_-_Studnica_-__A_lepy.htm Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:34:02 94,9KB 66 razy
14 ZaA_._4_-_Kosztorys_ofertowy-wykonanie_zjazdu_z_drogi_gminnej_oraz__parking.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:34:20 21KB 52 razy
15 SIWZ-Swietlica_.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-18 08:49:22 15KB 55 razy
16 Zalaczniki_do_SIWZ_1,5-10.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-18 08:49:57 153,5KB 52 razy
17 Zal._2_-_Projekt_-_wod,kan,_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 12:14:32 3,7MB 41 razy
18 Zal._2_-_Projekt_budowlany_A_wietlica-_cz._A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-08 07:50:16 1,9MB 18 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-03 13:55:04 236,8KB
2 modyfikacja__siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-03 13:55:20 65,7KB
3 modyfikacja_siwz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-03 14:33:04 71,5KB
4 wyjasnienia_do_siwz_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-04 12:16:12 72,3KB
5 wyjasnienie_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-08 11:43:10 72,9KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wybor_oferty.pdf 2009-06-17 09:25:01 347,3KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-07-09 08:35:11 266,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 15-05-2009 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 09-07-2009 08:35