Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE GMINA IŃSKO DZ. NR 414


ZP.LŚ/341/7/09 Ińsko, 08.07.2009r.

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ścienne gmina Ińsko dz. nr 414

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Ścienne gmina Ińsko dz. Nr 414 na odcinku 91 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- dokumentacji technicznej - która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

- kosztorysie ofertowym - który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2009r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by w pracach przy realizacji niniejszego zamówienia brały udział osoby, które posiadają wymagane kierowania robotami budowlanymi.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 29.07.2009r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2009-07-08 15:04:35 36,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_przebudowa_drogi.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 14:55:40 142,5KB 52 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ_1,4-6,8.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 15:00:01 10KB 32 razy
3 Dokumentacja_techniczna_zalacznik_do_SIWZ_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 15:00:24 44,5KB 35 razy
4 Dokumentacja_techniczna_zalacznik_do_SIWZ_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 15:02:08 1,6MB 81 razy
5 Kosztorys_ofertowy_zalacznik_do__SIWZ_nr_3.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 15:02:30 13KB 52 razy
6 Umowa-zalacznik_do_SIWZ_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 15:03:33 52KB 38 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-23 15:21:59 301,2KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-08-20 15:07:19 251,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 08-07-2009 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 20-08-2009 15:07