Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony - WYWÓZ KOMUNALNYCH ODPADÓW STAŁYCH Z TERENU GMINY IŃSKO W ROKU 2010


BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Wywóz komunalnych odpadów stałych z terenu Gminy Ińsko w roku 2010

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz komunalnych odpadów stałych z terenu Gminy Ińsko w roku 2010.

Zamówienie obejmuje wywóz i składowanie na wysypisku komunalnych odpadów stałych z pojemników należących do Gminy Ińsko o poj.110 i 1100 litrów zgodnie z Uchwałą nr XXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych, która stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz miejsc w których znajdują się pojemniki wraz z ich liczbą stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2010 do 31.12.2011 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

  2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia wydanego przez Burmistrza Ińska na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  3. zapoznają się i zaakceptują wzór umowy na wykonywanie usługi.

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX.

 2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1.

 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 03.12.2009 r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Wywoz_komunalnych_nieczystosci_stalych.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-25 13:30:59 137,5KB 77 razy
2 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ-Uchwala_nr_XXIX.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-11-25 13:31:22 78,6KB 71 razy
3 Zalaczniki_1-5__do_SIWZ-Utrzymanie_czystosci.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-25 13:31:44 22KB 74 razy
4 SIWZ-Wywoz_komunalnych_nieczystosci_stalych.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-30 09:34:16 137,5KB 7 razy
5 Zalaczniki_1-5__do_SIWZ-Utrzymanie_czystosci.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-30 09:34:40 22KB 5 razy
6 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ-Uchwala_nr_XXIX.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-11-30 09:34:55 78,6KB 5 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2009-12-07 11:38:28 251,9KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_zubik.pdf 2009-12-17 13:29:46 257,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 25-11-2009 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 17-12-2009 13:29