Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

USŁUGI TRANSPORTOWE - PRZEWÓZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ PRACOWNIKÓW W 2010 ROKU


ZP.LŚ/341/11/09

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

na

Usługi transportowe - przewóz materiałów budowlanych oraz pracowników w 2010 roku

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Zadanie I. Wykonywanie usług transportowych ciągnikiem rolniczym z wykorzystaniem przyczepy samowyładowczej oraz ładowacza do załadunku i przewozu materiałów budowlanych (piasek, ziemia, cegły, drewno itp…) oraz śmieci, gruzu itp.

Mechaniczne odśnieżanie oraz posypywane piaskiem ulic i dróg przy pomocy ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i piaskarką

Zadanie II. Przewóz pracowników, drobnego sprzętu budowlanego oraz materiałów budowlanych samochodem dostawczym - min. 7 miejsc.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: Od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.,

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. zapoznają się i zaakceptują wzór umowy na wykonywanie usługi.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX.

 1. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1.

 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena Zadanie I-50% + Cena Zadanie II-50%= 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 28.12.2009r. godz. 9.00, otwarcie kopert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2009-12-17 13:35:33 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-uslugi_transportowe_przewoz_mat_bud_i__pracownikow.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:35:33 15KB 118 razy
2 Zalaczniki_do_SIW__usl_trans.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:37:54 144,5KB 111 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2009-12-28 13:46:03 56,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-12-2009 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 28-12-2009 13:46