Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZEBUDOWA UL. ALEJA SŁONECZNA I UL. ALEJA SPACEROWA W MIEJSCOWOŚCI IŃSKO


ZP.LŚ/341/1/10 Ińsko, 13.01.2010 r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na

 

Przebudowę ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w miejscowości Ińsko

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 30 zł brutto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. wykonanie przebudowy ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa z wydzieleniem ciągu pieszego i miejsc postojowych w miejscowości Ińsko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

- projekcie budowlanym - który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

- kosztorysie ofertowym - który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

b. wykonanie 2 tablic informacyjnych (wymiary 70x90) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: do 10.06.2010 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

  • a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  • b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by w pracach przy realizacji niniejszego zamówienia brały udział osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

  • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 

3. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

a. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX SIWZ.

b. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2.

c. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

 

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 03.02.2010r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2010-01-13 13:14:11 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_przebudowa_drogi.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:14:11 14KB 255 razy
2 Zalaczniki_nr1,5-8.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:15:11 104,5KB 219 razy
3 Zalacznik__nr_2_-_SSTWiOR.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:17:00 1,4MB 220 razy
4 Zalacznik__nr_2_-_SSTWiOR_cz._ogolna.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:18:02 87KB 234 razy
5 Zalacznik__nr_3_pr._bud._-_Cz._opisowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:18:48 849,5KB 215 razy
6 Zalacznik__nr_3_pr._bud._-_Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:19:26 351,4KB 203 razy
7 Zalacznik__nr_3_pr._bud._-_Przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:19:56 138,3KB 219 razy
8 Zalacznik__nr_3_pr._bud._-_Szczegol_polaczenia_konstrukcji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:20:39 167,9KB 262 razy
9 Zalacznik__nr_3_pr.bud._-_Zagospodarowanie_terenu.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:22:24 2,0MB 205 razy
10 Zalacznik_nr_3_pr._bud._-_Profil_podluzny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:23:03 230,1KB 213 razy
11 Zalacznik_nr_4_-_kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:23:28 58,3KB 233 razy
12 Zalacznik__nr_9_-_tablica_informacyjna..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:23:46 44,5KB 194 razy
13 Zalacznik__nr_10_-_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-13 13:24:23 77,5KB 224 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaA_nienia_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 15:21:10 390,7KB
2 wyjasnienie_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-26 13:04:31 274,2KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie__o_wyborze_oferty.pdf 2010-02-03 15:33:28 510,4KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia_ben_bruk.pdf 2010-02-18 08:28:56 251,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 13-01-2010 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 25-11-2011 13:40