Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza - Przetarg nieograniczony na Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku


OPS - ZP.HC/341/1/10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje prowadzenie stołówki oraz usługę dożywiania dzieci Zespołu Szkół w Ińsku w zakresie przygotowywania i wydawania śniadań, obiadów w pełnej porcji i porcji pomniejszonej - tzw. „ciepły posiłek”.

Przewidywana ilość posiłków w całym roku szkolnym 2009/2010 wynosi:

- obiady w pełnej porcji - 17151 szt.,

- porcje pomniejszone „ciepły posiłek” - 5153szt.

Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Śniadania będą wydawane w sezonie zimowym. Dokładny okres wydawania śniadań każdorazowo zostanie ustalony z Zamawiającym.

Realizacja powyższego zadania polegała będzie na przygotowywaniu na miejscu śniadań (w sezonie zimowym), dwudaniowych obiadów w pełnej porcji oraz porcji pomniejszonej tzw. „ciepły posiłek”. Posiłki muszą odpowiadać normom żywieniowym, obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności., wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 z póź. zm).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu. Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę..

Ustala się obowiązującą gramaturę dla dwudaniowych obiadów w pełnej porcji nie mniej niż:

zupa - 250 ml;

mięso - 80g;

ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) - 200g.;

surówka lub jarzynka - 60g.;

kompot lub napój - 200 ml.

 

Z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie podpisana umowa dzierżawy kuchni oraz stołówki szkolnej. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wyposażyć kuchnię oraz stołówkę gdyż całe wyposażenie jest własnością obecnego dzierżawcy.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ińsku.

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 r.

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

  • a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  • b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 

3. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

a. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX SIWZ.

b. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2.

c. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 02.03.2010r. godz. 9.00, otwarcie kopert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w ten sposób, że na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, w styczniu 2011 i 2012 roku dokona waloryzacji ceny wykonania zamówienia.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2010-02-26 15:12:44 51,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 15:12:44 160,5KB 27 razy
2 ZaA_azniki_do_SIWZ-dozywianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 15:13:12 11KB 24 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-03-02 12:43:34 280,3KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia_h.domanska.pdf 2010-03-03 14:46:58 228,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 26-02-2010 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-03-2010 14:46