Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko


ZP.LŚ/341/2/10 Ińsko, 21.04.2010 r.

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na

Budowę sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 30 zł brutto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

- projekcie techniczno-instalacyjny wraz z wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami - który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

- kosztorysie ofertowym - który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2010 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

  • a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  • b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by w pracach przy realizacji niniejszego zamówienia brały udział osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

  • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 

3. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

a. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX SIWZ.

b. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2.

c. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

 

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 06.05.2010r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2010-04-21 15:09:23 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Wodociag_Waliszewo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:09:23 14KB 135 razy
2 Zalaczniki_nr1,5-8.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:09:53 10KB 124 razy
3 Zalacznik_nr_2_-_Specyfikacja_techniczna_wyk._i_odb..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:10:23 128,7KB 177 razy
4 Zalacznik_nr_3_-_Projekt_techniczno-instalacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:10:41 75,0KB 273 razy
5 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:11:07 11,8KB 158 razy
6 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu__nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:13:27 261,9KB 155 razy
7 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_1_1-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:13:54 439,4KB 128 razy
8 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_1_2-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:16:08 6,5MB 132 razy
9 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_1_3-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:17:59 5,2MB 105 razy
10 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_1_4-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:20:23 7,2MB 125 razy
11 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_2_1-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:20:56 188,9KB 135 razy
12 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_2_2-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:21:11 199,0KB 138 razy
13 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_2_3-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:21:25 193,4KB 139 razy
14 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_2_4-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:21:39 238,3KB 129 razy
15 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:21:54 218,6KB 117 razy
16 Zalacznik_nr_3_-_rysunek_do_projektu_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:22:07 198,9KB 104 razy
17 Zalacznik_nr_4_-_Kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:22:31 48,9KB 251 razy
18 Zalacznik__nr_9_-_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-21 15:22:51 77,5KB 122 razy
19 Zalacznik_nr_3_-_uzgodnienia_i_decyzje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-30 12:40:08 3,4MB 28 razy
20 Zalacznik_nr_3_-_uzgodnienia_i_decyzje_-_opis.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-30 12:41:16 32KB 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-30 12:38:25 204,6KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-05-07 12:24:10 578,8KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-05-19 08:10:15 72,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-04-2010 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 19-05-2010 08:10