Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ...


ZP.LŚ/341/3/10                                                                                                                                           Ińsko, 07.05.2010 r.

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na

Udzielenie kredytów inwestycyjnych na realizację zadań:

I: „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 337, 372/2 i 373 - ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku” do kwoty 350.000,00 zł;

II: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu :Moje boisko - Orlik 2010” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Ińsku ul. Poprzeczna 1” do kwoty 350.000,00 zł;

III: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” do kwoty 300.000,00 zł.

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 30 zł brutto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytów inwestycyjnych na realizację zadań:

Część I: „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 337, 372/2 i 373 - ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku” do kwoty 350.000,00 zł;

Część II: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu :Moje boisko - Orlik 2010” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Ińsku ul. Poprzeczna 1” do kwoty 350.000,00 zł;

Część III: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” do kwoty 300.000,00 zł.

 1. Oferty częściowe: zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia:

Dla I części do 30.06.2010 r.;

Dla II części do 31.08.2010 r

Dla III części do 31.08.2010 r

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

  • a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  • b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska.

     • Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta

  • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 

3. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

a. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w ust IX.

b. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2.

c. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

 

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 17. 05. 2010 r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2010-05-07 12:26:12 45,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-07 12:26:12 165,5KB 199 razy
2 Zalaczniki_nr1-3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-07 12:27:05 88KB 191 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_specyfikacji.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:51:03 2,7MB
2 Dokumenty_Ad.1_Statut_Gminy_IA_sko.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:52:00 10KB
3 Dokumenty_Ad.1_UchwaA_a_w_sprawie_uchwalenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Gminy_IA_sko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:52:20 378,9KB
4 Dokumenty_Ad._1_Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:55:59 107,5KB
5 Dokumenty_ad._2_zalacznik-_ZaA_wiadczenie_o_wyborze_na_Burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:56:51 708,8KB
6 Dok._Ad.6_Informacje_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:57:50 566,4KB
7 Dok._Ad.6_Opinia_RIO_o_mozliwoscii_sfinansowania_deficytu_budzetowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:58:39 296,7KB
8 Dok._Ad.6_Prognoza_lacznej_kwoty_dlugu_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 13:59:23 1,1MB
9 Dok._Ad.6_UchwaA_a_budzetowa_na_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:00:17 311,4KB
10 Dok._Ad.6_Uzasadnienie_do_budzetu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:01:40 1,0MB
11 Dok._Ad.6_Zalaczniki_do_budzetu_na_2010r.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:03:17 3,8MB
12 Dok._Ad.7_Opinia_RIO_-_ws._sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:03:41 255,7KB
13 Dok._Ad.7_Opinia_RIO_-_ws._sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:04:10 163,9KB
14 Dok._Ad.7_Sprawozdania_2008_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:06:55 6,4MB
15 Dok._Ad.7_Sprawozdania_2009_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:09:18 6,9MB
16 Dok._Ad.7_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:13:38 1,6MB
17 Dok._Ad.7_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:14:34 1,4MB
18 Dok._Ad.7_Tabele_1-18_WYKON_DOCH_BUDzETU_GMINY_2008.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:15:55 1,9MB
19 Dok._Ad.7_Tabele_1-18_WYKON_DOCH_BUDA_ETU_GMINY_2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:17:11 2,5MB
20 Dokumenty_Ad._9_-_opinia_RIO_o_moA_liwoA_ci_spA_aty_kredytA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 14:18:38 239,1KB
21 Dok._Ad.7_Sprawozdania_2008_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 09:30:45 6,4MB
22 Dok._Ad.7_Sprawozdania_I_kw_2010_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 09:33:32 6,6MB
23 Dokumenty_Ad_10_-_Uchwaly_w_sprawie_zaciagniecia_pozyczek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-19 09:25:30 342,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 modyfikacja_SIWZ.doc 2010-05-14 13:51:03 37,5KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2010-05-20 12:27:39 101,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-05-2010 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 31-05-2010 08:01