Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ...


ZP.LŚ/341/5/10 Ińsko, 16.06.2010 r.

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na

Udzielenie kredytów inwestycyjnych na realizację zadań:

I: „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 337, 372/2 i 373 - ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku” w kwocie 241.370,00

II: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu :Moje boisko - Orlik 2010” w Ińsku ul. Poprzeczna 1” w kwocie do 300.000,00 zł;

III: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo”
w kwocie do 88.012,60 zł

IV: „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie do 100.000,00

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 50 zł brutto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytów inwestycyjnych na realizację zadań:

I: „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 337, 372/2 i 373 - ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku” w kwocie 241.370,00 zł

II: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu :Moje boisko - Orlik 2010” w Ińsku ul. Poprzeczna 1” w kwocie do 300.000,00 zł;

III: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” w kwocie do 88.012,60 zł

IV: „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie do 100.000,00

 1. Oferty częściowe: zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia:

Dla I części do 10.07.2010 r.;

Dla II części do 31.08.2010 r

Dla III części do 31.08.2010 r

Dla IV części do 31.08.2010 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

  • a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  • b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie ocenione według poniższych zasad :

1) posiadanie, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej jednej placówki obsługi klienta, zlokalizowaną na terenie Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska;

2) posiadanie, w celu wykonania zamówienia, elektronicznego systemu obsługi klienta;

3) posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności bankowej.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 

3. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

a. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w rozdziale IX wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

b. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2.

c. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

 

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 30. 06. 2010 r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2010-06-16 11:40:34 47KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:40:34 20KB 205 razy
2 Zalaczniki_nr1-3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:41:28 92KB 195 razy
3 Zalaczniki_4-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:42:29 41,5KB 196 razy
4 Zalacznik_7_Opinia_RIO_-_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:46:41 1,0MB 195 razy
5 Zalacznik_7_Opinia_RIO_o_moA_liwoA_ci_spA_aty_kredytow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:50:22 239,1KB 192 razy
6 Zalacznik_8.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:51:49 30KB 197 razy
7 Zalacznik_8_Zaswiadczenie_o_wyborze_na_Burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:52:19 708,8KB 221 razy
8 Zalacznik_9_Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:53:02 107,5KB 191 razy
9 Zalacznik_10_Statut_Gminy_IA_sko.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:53:23 10KB 188 razy
10 Zalacznik_10_UchwaA_a_w_sprawie_uchwalenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Gminy_IA_sko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:53:46 378,9KB 221 razy
11 Zalacznik_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:55:01 1,6MB 245 razy
12 Zalacznik_12_Tabele_1-18_WYKON_DOCH_BUDzETU_GMINY_2008.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:56:05 1,9MB 193 razy
13 Zalacznik_13_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:56:50 1,4MB 192 razy
14 Zalacznik_13_Tabele_1-18_WYKON_DOCH_BUDA_ETU_GMINY_2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 11:58:01 2,5MB 192 razy
15 Zalacznik_14_Sprawozdania_2008_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:00:25 6,4MB 190 razy
16 Zalacznik_15_Sprawozdania_2009_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:03:11 6,9MB 187 razy
17 Zalacznik_16_Sprawozdania_I_kw_2010_Rb-NDS,Rb-Z,_Rb-N,_Rb-27S,_Rb-28S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:05:46 6,6MB 189 razy
18 Zalacznik_17_Opinia_RIO_-_ws._sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:06:16 255,7KB 197 razy
19 Zalacznik_18_Opinia_RIO_-_ws._sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:06:44 163,9KB 240 razy
20 Zalacznik_19_UchwaA_a_budzetowa_na_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:07:02 311,4KB 188 razy
21 Zalacznik_19_Uzasadnienie_do_budzetu_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:07:36 1,0MB 257 razy
22 Zalacznik_19_Zalaczniki_do_budzetu_na_2010r.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:09:11 3,8MB 188 razy
23 Zalacznik_20_Prognoza_lacznej_kwoty_dlugu_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:09:55 1,1MB 220 razy
24 Zalacznik_21_Opinia_RIO_o_mozliwoscii_sfinansowania_deficytu_budzetowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:10:33 296,7KB 189 razy
25 Zalacznik_22_Informacje_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 12:11:01 566,4KB 195 razy
26 Zalacznk__11__Uchwaly_w_sprawie__zaciagniecia__kredytow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 15:15:36 569,8KB 187 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_i-przedluzenie_terminu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-24 12:40:15 172,4KB
2 wyjasnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-24 12:40:34 227,1KB
3 zawiadomienie_o-uniewaznieniu-postepowania_cz.II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-24 12:40:57 108,5KB
4 Modyfikacja_SIWZ+przedluzenie_terminu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-08 10:12:23 124,4KB
5 Modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 13:38:30 82,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 modyfikacja_i-przedluzenie_terminu.pdf 2010-06-24 12:41:15 172,4KB
2 Modyfikacja_SIWZ+przedluzenie_terminu.pdf 2010-07-08 10:16:46 124,4KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-07-13 10:20:05 80,1KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadominie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2010-07-15 09:33:08 581,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 16-06-2010 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 15-07-2010 09:33