Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012"


ZP.LŚ/341/6/10 Ińsko, 28.06.2010r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

 

BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

 

CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

 • podbudowa przepuszczalna

 • nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport):

  1. Typ włókna: monofil

 1. Skład chemiczny włókna; polietylen

 2. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

 3. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

 • obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)

 • podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.
W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

 • wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

 • wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuka

 • wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

 

2.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

2.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

 

2.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki:

 

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 3. Dokumentacja projektowa

 4. Przedmiar robót

 1. Aneks dot. adaptacji projektu typowego

 

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6:

 • na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 • na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy

 

2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego

 

Z uwagi na uzgodnienia wprowadzono następujące zmiany w stosunku do projektu gotowego ORLIK 2010:

a) Branża architektoniczna: rezygnacja z systemowego zaplecza boisk sportowych i części towarzyszącej infrastruktury;

b) Branża sanitarna: anulowano odprowadzenie wody opadowej z modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych oraz instalacji wod kan i elektrycznej dotyczącej modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych.

 

W związku z powyższym z przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ następujące pozycje nie mogą być uwzględniane przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty:

 

- Lp 99: Zaplecze kontenerowe;

- Lp 100 - 109: Przyłącze ZW;

- Lp 110 - 113: Przyłącze kanalizacyjne;

- Lp 114 - 117: Przyłącze deszczowe;

- Lp 118: Instalacja elektryczna w zapleczu;

- Lp 119 - 140: Wew. instalacja wodno - kan. - deszczowa;

- Lp 141 - 147: Wew. instalacja CO.

 

Szczegółowy opis w/w zmian wymienionych w punkcie 2.7 stanowi załącznik:

 

 1. Aneks dot. adaptacji projektu typowego

 

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

 1. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

 2. dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 1. Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - do dnia 14 lipca 2010 r. w wysokości 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy zł.) na rachunek bankowy nr
  88 1020 4867 0000 1402 0007 9848

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 60%, Ciężar włókna Dtex - znaczenie 20%, Gęstość trawy: ilość włókien/m2 - znaczenie 20%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 14.07.2010r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

 

 

Burmistrz Ińska

/-/ Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_przetargu.doc 2010-06-29 15:03:13 74,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Orlik.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:05:00 33KB 145 razy
2 Zal._nr_1-_Specyfikacja_techniczna_ogolna_-_OST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:06:44 230,6KB 123 razy
3 Zal._nr_2_-__Szcz._Spec._Tech._nr_2D_-_boiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:07:05 398,9KB 126 razy
4 Zal._nr_2_-__Szcz._Spec._Tech._nr_4ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:07:21 210,1KB 122 razy
5 Zal._nr_2_-_Specyfikacja_techniczno-materialowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:08:25 2,6MB 123 razy
6 Zal._nr_2_-_Specyfikacje_techniczne_strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:09:29 1,0MB 126 razy
7 Zal._nr_2_-_Szcz._Spec._Tech._1B_-_Zaplecze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:10:07 556,4KB 131 razy
8 Zal._nr_2_-_Szcz._Spec._Tech.__nr_3E_-_oswietlenie_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:12:36 7,3MB 112 razy
9 Zal._nr_3_-_Dokumentacja_projektowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:16:22 5,6MB 194 razy
10 Zal._nr_3_-_Dokumentacja_projektowa,adaptacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:17:41 3,1MB 191 razy
11 Zal._nr_3_-_Mapki_projekt_drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:19:01 1,9MB 215 razy
12 Zal._nr_3_-_Projekt_instalacji_elektrycznych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:19:37 768,6KB 316 razy
13 Zal._nr_3_-_Projekt_instalacji_sanitarnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:20:39 1,1MB 278 razy
14 Zal._nr_3_Opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:21:50 1,5MB 148 razy
15 Zal._nr_4_-_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:22:09 250,6KB 212 razy
16 Zal._nr_9_-_Aneks_do_projektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:22:57 1,4MB 162 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 13:28:41 194,4KB
2 modyfikacja_SIWZ_(MsWord).doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 13:34:29 53,5KB
3 Wyjasnienie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 13:32:11 155,3KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomenie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-07-20 07:35:55 143,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-07-29 09:51:36 258,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 29-06-2010 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 02-12-2011 08:45