Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011

Zp.LŚ/341/7/10                                                                                                      Ińsko, dnia 02 sierpnia 2010 r.

 

BURMISTRZ  IŃSKA

 

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 

na

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

3.      Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) –o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

4.      Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

            Zamówienie obejmuje:

Dowóz oraz odwóz uczniów Zespołu Szkół w Ińsku w dni nauki szkolnej na trzech trasach dowozu:

I.                    Ińsko-Granica-Studnica-Storkowo-Ińsko

II.                 Ińsko-Linówko-Ścienne-Miałka-Ińsko

III.               Ińsko-Gronowo-Czertyń-Ciemnik-Ińsko

 

b. Zamówienie obejmuje również zapewnienie opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu przez osobę inną niż kierowca autobusu.

c. Szacunkowa dzienna długość trzech tras dowozu i odwodu wynosi 312 km.- według Planu dowozów uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego na rok szkolny 2008/2009. Ostateczna długość tras oraz godziny dowozu i powrotu dzieci zostanie sprecyzowana w momencie zatwierdzenia przez szkoły rozkładów zajęć na rok szkolny 2008/2009. Harmonogram dowozów dostarczy Zamawiający z początkiem roku szkolnego i będzie on załącznikiem do umowy.

d. Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.

 

5.      Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.      Termin wykonania zamówienia: Od 01.09.2010 r. do 30.06.2011 r.

8.      Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

a.       posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

b.      udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na przewozie dzieci do/ze szkoły (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców);

c.       dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, co najmniej 3 sprawnymi autobusami na każdą trasę z liczbą miejsc nie mniejszą niż 39 na każdy autobus;

d.      dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 3 osobami posiadającymi  uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

e.ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

 

2.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 

9.      Wadium: nie wymagane.

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

11.  Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

12.  Termin składania ofert: 10.08.2010 r.  godz. 10.00, otwarcie kopert o godz. 10.15.

13.  Termin związania ofertą:  30 dni.

14.   Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-08-02 09:11:28 1,0MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-_szkolne_przewozy_autobusowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 09:11:55 157,5KB 84 razy
2 Zalazniki_do_SIWZ-_nr_1-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 12:14:13 136,5KB 21 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-08-13 12:49:55 76,0KB
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomiene_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-08-24 11:24:34 263,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-08-2010 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 24-08-2010 11:24