Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU


ZP.LŚ/341/8/10                                                                                                                                        Ińsko, 19.08.2010r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

 

PRZEBUDOWĘ I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo - socjalne kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

 

CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

                   B.1. Przebudowę oraz prace remontowo - termomodernizacyjne:

     1. przebudowa pomieszczeń parteru oraz dachu:

- wykonanie wieńca,

- wykucie otworów okiennych i drzwiowych,

- wykonanie ścianek działowych murowanych gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych,

- wykonanie instalacji wod - kan, grzewczej i elektrycznej z przyłączeniami,

- wykonanie warstw posadzki uwzględniających normę termiczną,

- wykonanie nowej więźby dachowej oraz warstqwpokrycia dachowego,

- wykonanie docieplenia budynku warstwą styropianu gr 14 cm wraz z kolorystyką budynku w tonacji jasnej (popielaty).

B.2. Zmianę sposobu użytkowania:

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze szatniowo - socjalne wraz z wyposażeniem w urządzenia.

B.3. Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu.

Ingerencja w istniejący stan zagospodarowania terenu poprzez wykonanie instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, grzewczej c.o. oraz ciepłej wody, elektrycznej.

 

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2010 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

 1. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wznoszeniu lub remoncie budynków (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

 2. dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 1. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 1. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 80%, termin wykonania zamówienia (podawany w tygodniach)20%,

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 03.09.2010r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_przetargu.doc 2010-08-19 14:49:41 58,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Orlik_-Zaplecze+zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 14:49:41 343,5KB 198 razy
2 Zalacznik_nr_1_-__ekspertyza_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 14:50:06 261,0KB 397 razy
3 Zalacznik_nr_1_-__inst_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 14:50:30 659,7KB 371 razy
4 Zalacznik_nr_1_-__projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 14:51:35 3,0MB 177 razy
5 Zalacznik_nr_1_-_projekt_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 14:51:55 471,3KB 418 razy
6 Zalacznik_nr_2_-__Kosztorys_nakladczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 14:52:13 222,5KB 233 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-20 12:39:07 41,5KB
2 Wyjasnienie_SIWZ,_przedluzenie_terminu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-01 11:55:52 433,1KB
3 Do_wyjaA_nienia-kosztorys_nakladczy_-__DODATKOWY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-01 11:57:33 127,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Modyfikacja_SIWZ_-_terminy.pdf 2010-09-01 12:34:36 333,9KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-09-13 14:32:45 299,0KB
2 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2010-12-01 12:27:45 393,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-08-2010 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 01-12-2010 12:28