Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa Budynku mieszkalno - użytkowego (świetlica wiejska) zlokalizowanego na dz. nr. geod. 370/1, 370/2 obr. Ciemnik, Gm. Ińsko...

ZP.LŚ/341/9/10 Ińsko, 29.10.2010r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Przebudowa budynku mieszkalno -użytkowego (świetlica wiejska) zlokalizowanego na dz. nr geod. 370/1, 370/2 obr. Ciemnik, Gm. Ińsko wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza części wschodniej budynku - na cele mieszkalne, z zagospodarowaniem terenu dz. nr geod. 370/3 i dz. nr geod. 769 (schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych) położonych w miejscowości Ciemnik, gm. Ińsko.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 

 1. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego (świetlica wiejska) zlokalizowanego na dz. nr geod. 370/1, 370/2 obr. Ciemnik, Gm. Ińsko wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza części wschodniej budynku - z rozdziałem na funkcje mieszkalne i funkcje użyteczności publicznej - świetlica, z zagospodarowaniem terenu dz. nr geod. 370/3 i dz. nr geod. 769 (schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych) położonych w miejscowości Ciemnik, gm. Ińsko.

 

CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z częścią mieszkalną.

Zakres prac:

 • uporządkowanie części wejściowej do obiektu,

 • przebudowa wnętrza budynku rozdzielającej funkcję w obiekcie - część mieszkalna i część użyteczności publicznej - świetlica,

 • budowa nowej klatki schodowej dla części mieszkaniowej,

 • przebudowa pomieszczeń części mieszkaniowej budynku

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 • termomodernizację obiektu,

 • przebudowa instalacji wod.- kan.,

 • przebudowa instalacji elektrycznej,

 • budowa instalacji c. o. z rozdziałem na część mieszkaniową i świetlicę

 

  1. Zagospodarowanie terenu, polegająca na wykonaniu:

 • dojazdu do posesji wraz z placem służącym integracji mieszkańców (plac zabaw, grill, inne),

 • przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym,

 • parkingu dla samochodów osobowych w tym dla osób niepełnosprawnych,

 • osłony śmietnikowej,

 • nasadzeniu zieleni w postaci drzew i krzewów,

 • małej architektury.

2.3 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2.4 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze sporządzeniem szkiców każdego lokalu mieszkalnego oraz piwnic.

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: 1)Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2) Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 30 czerwca 2012 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

 1. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wznoszeniu lub remoncie budynków (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców);

 2. dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 1. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

 2. informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 1. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena część mieszkalna - 50 pkt, cena część uż. publ. Świetlica - 50 pkt.

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 15.11.2010r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc 2010-10-29 13:16:50 64KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Ciemnik_mieszk.socj..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:13:59 379,5KB 328 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-opis_do_PB_-_architektura_doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:14:30 118,8KB 370 razy
3 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.01_-_PROJ._ZAGOSPODAROWANIA__TERENU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:15:02 436,8KB 272 razy
4 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.02_-_RZUT_PIWNIC.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:15:21 458,9KB 290 razy
5 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.03__-_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:16:19 1,3MB 353 razy
6 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.04_-_RZUT_PIETRA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:16:50 763,1KB 284 razy
7 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.05_-_RZUT_PODDASZA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:17:13 543,6KB 256 razy
8 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.06_-_RZUT_DACHU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:17:33 274,7KB 255 razy
9 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.07_-_PRZEKROJ_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:17:52 393,8KB 268 razy
10 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.08_-_PRZEKROJ_B-B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:18:22 481,2KB 237 razy
11 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.09_-_PRZEKROJ_C-C,_D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:18:42 482,6KB 152 razy
12 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.10_-_ELEWACJA_POLUDNIOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:19:06 174,7KB 258 razy
13 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.11_-_ELEWACJA_POLNOCNA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:19:25 163,1KB 265 razy
14 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.12_-_ELEWACJA_WSCHODNIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:21:00 147,9KB 264 razy
15 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.13_-_ELEWACJA_POA_UDNIOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:21:29 904,4KB 279 razy
16 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.14_-_ELEWACJA_POLNOCNA_-.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:21:56 724,9KB 281 razy
17 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.15_-_ELEWACJA_WSCHODNIA_-.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:23:40 556,5KB 259 razy
18 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.16_-_ZESTAWIENIE_STOLARKI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:24:22 287,1KB 264 razy
19 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-rys.17_-_ZESTAWIENIE_STOLARKI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:24:46 311,6KB 275 razy
20 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-str._tytuA_owa-ARCHITEKTURA-PROJEKT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:25:36 136,6KB 243 razy
21 Zal_nr_2_do_SIWZ_-str._tytuA_owa-IS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:26:18 137,4KB 248 razy
22 Zal_nr_2_do_SIWZ_-Bilans_wody_i_sciekow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:26:27 27,2KB 247 razy
23 Zal_nr_2_do_SIWZ_-Opis_do_PB_instalacje_w_budynku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:26:40 75,3KB 446 razy
24 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.1_-_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:27:07 884,7KB 232 razy
25 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.1a_-_projekt_zagospodarowani_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:27:34 336,2KB 268 razy
26 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.2_inst._c.o._oraz_went._mech.rzut_przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:28:12 1,2MB 261 razy
27 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.3_inst._c.o._oraz_went._mech.rzut_przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:28:52 844,8KB 251 razy
28 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.4_inst._c.o._oraz_went._mech.przekrA_j_C-C,_D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:29:15 353,2KB 250 razy
29 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.5_inst._c.o._oraz_went.mech.rzut_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:29:36 508,7KB 248 razy
30 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.6instalacja_wod.kan.rzut_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:30:00 534,3KB 254 razy
31 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.7_inst._c.o._oraz_went._mech.rzut_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:30:38 523,0KB 247 razy
32 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.8_inst._wod._kan.rzut_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:30:59 518,9KB 247 razy
33 Zal_nr_2_do_SIWZ_-rys.9_profil_podA_uA_ny_przyA_A_cza_kanaliz._sanit..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:31:30 124,0KB 246 razy
34 Zal_nr_3_do_SIWZ_-Strona_tytlowa_do_projektu_konstrukcyjnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:31:58 128,2KB 286 razy
35 Zal_nr_3_do_SIWZ_-Opis_do_proj.konstr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:32:10 63,7KB 872 razy
36 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K1_-_uklad__elementA_w__konstrukcyjnych__piwnic.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:32:28 469,2KB 253 razy
37 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K2_-_uklad__elementow__konstrukcyjnych__przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:33:00 965,1KB 255 razy
38 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K3_-_uklad__elementA_w__konstrukcyjnych__piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:51:20 506,7KB 239 razy
39 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K4_-_uklad__elementow__konstrukcyjnych__poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:51:48 382,3KB 249 razy
40 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K5_-_rzuty__klatki__schodowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:53:33 113,1KB 286 razy
41 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K6_-_klatka__schodowa_-_podest_P1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:53:48 180,6KB 271 razy
42 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K7_-_klatka__schodowa_-_bieg__schodowy__BS1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:54:04 161,6KB 283 razy
43 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K8_-_klatka__schodowa_-_podest_P2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:54:24 182,9KB 279 razy
44 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K9_-_klatka__schodowa_-_bieg_schodowy_BS2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:54:40 157,8KB 267 razy
45 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K10-_klatka__schodowa_-_podest_P3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:55:02 188,0KB 290 razy
46 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K11-_-klatka__schodowa_-_bieg__schodowy__BS3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:55:27 159,2KB 286 razy
47 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K12-_klatka__schodowa_-_podest_P4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:55:44 180,7KB 304 razy
48 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K13_-_klatka__schodowa_-_bieg__schodowy__BS4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:56:01 162,4KB 274 razy
49 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K14_-_naprawa__uszkodzen__w__elewacji__frontowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:56:15 278,1KB 266 razy
50 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K15-_naprawa__uszkodzen__w__elewacji__od__strony__ogrodu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:56:31 248,5KB 255 razy
51 Zal_nr_3_do_SIWZ_-rys.K16-_naprawa__uszkodzen__w__elewacji__szczytowej__budynku__glownego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:56:55 240,7KB 254 razy
52 Zal_nr_4_do_SIWZ_-Opis_techniczny_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:57:26 69,9KB 627 razy
53 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E1-_rzut__przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:58:04 1,2MB 223 razy
54 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E2_-_rzut__pietra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:58:27 525,5KB 245 razy
55 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E3_-_rzut__poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:59:02 484,1KB 221 razy
56 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E4_-_schemat__zasilania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:59:34 198,9KB 224 razy
57 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E5_-_rozdzielnica__bezpiecznikowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 12:59:54 502,2KB 247 razy
58 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E6_-_rozdzielnica__bezpiecznikowa__TA_I_TM.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:00:09 247,6KB 227 razy
59 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E7_-_instalacja__oddymiania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:00:20 99,7KB 242 razy
60 Zal_nr_4_do_SIWZ_-rys.E8_-_rzut__dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:00:38 273,1KB 247 razy
61 Zal_nr_4_do_SIWZ_-str._tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:00:52 136,7KB 245 razy
62 Zal_nr_5_do_SIWZ_-Opis_zagospod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:01:07 31,3KB 360 razy
63 Zal_nr_5_do_SIWZ_-rys2_-_projekt__zagospodarowania__terenu_-_plansza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:01:25 448,5KB 258 razy
64 Zal_nr_5_do_SIWZ_-rys.1_-_projekt__zaospodarowania__terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:02:18 1,0MB 240 razy
65 Zal_nr_5_do_SIWZ_-str._tytulowa-PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:03:01 136,8KB 253 razy
66 Zal_nr_6_do_SIWZ_-Plan_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:03:15 56,7KB 243 razy
67 Zal_nr_6_do_SIWZ_-str._tytuA_owa-BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:03:27 136,7KB 266 razy
68 Zal_nr_7_do_SIWZ_-Specyfikacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:03:45 294,5KB 370 razy
69 Zal_nr_7_do_SIWZ_-Strona_tytuA_owa-Specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:03:57 136,8KB 260 razy
70 Zal_nr_8_do_SIWZ_-_Koszt_ofertowy___budynek_mieszkalny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:04:26 442,6KB 330 razy
71 Zal_nr_9_do_SIWZ-_Kosztorys_ofertowy_-_Swietlica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:04:49 420,5KB 799 razy
72 Zal_nr_10_do_SIWZ_-STRONA_TYTULOWA_INWENTARYZACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:05:12 11,1KB 365 razy
73 Zal_nr_10_do_SIWZ_-OPIS_STANU_ISTNIEJACEGO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:06:02 1,6MB 340 razy
74 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.1_-_rzut__piwnic.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:07:49 282,8KB 240 razy
75 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.2_-_rzut__przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:09:59 686,0KB 239 razy
76 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.3_-_I_piA_tro_-_bud._gA_A_wny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:10:23 548,1KB 253 razy
77 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.4_-_poddasze_-_bud._gA_A_wny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:10:41 323,7KB 242 razy
78 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.5_-_wiezba_dachowa-rzut_i_wiazar-bud._glowny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:11:13 355,6KB 262 razy
79 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.6_-_przekroje_A-A,_B-B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:11:31 404,9KB 247 razy
80 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.6_-_uzupeA_nienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:11:52 471,7KB 248 razy
81 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.7_-_przekroje_C-C,_D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:12:09 287,7KB 245 razy
82 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.7.1_-_uzupelnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:12:39 329,4KB 259 razy
83 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.8_-_elewacja_frontowa_bud._glownego_i_przybudowki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:12:56 223,4KB 242 razy
84 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.9_-_el.szczyt.bud.gl.i_elew._frontowa_bud._gosp..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 13:13:13 270,7KB 249 razy
85 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.3_-_uzupeA_nienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-02 23:16:47 554,9KB 249 razy
86 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.7_-_uzupelnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-02 23:17:16 376,4KB 290 razy
87 Zal_nr_10_do_SIWZ_-rys.10_-_elewacja_bud._glownego_i_elewacja_bud._gosp..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-02 23:17:40 204,2KB 259 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie,_przedluzenie_terminu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-12 09:06:31 90,1KB
2 wyjasnienia_do_specyfikacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 15:08:23 85,0KB
3 wyjasnienia_do_siwz_oraz_przedluzenie__terminu_skladania__ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-23 07:48:50 413,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 wyjasnienia_do_specyfikacji.pdf 2010-11-17 15:08:23 85,0KB
2 wyjasnienia_do_siwz_oraz_przedluzenie__terminu_skladania__ofert.pdf 2010-11-23 07:48:50 413,1KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-11-26 15:38:02 115,9KB
Udzielenie zamówienia
1 Zwiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-12-01 12:34:58 444,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 29-10-2010 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 11-07-2013 13:12