Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012"


ZP.LŚ.271.2.2011 Ińsko, 11.04.2011r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

 

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W IŃSKU

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Ińsku.

CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1) Dokończenie rozpoczętej budowy boisk sportowych.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Ińsku zostało częściowo zrealizowane. Przedmiotem postępowania jest dokończenie rozpoczętej inwestycji.

 

2.1) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 6,0m x 56,0m)

 • podbudowa przepuszczalna

 • nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.)

  1. Typ włókna: monofil

 1. Skład chemiczny włókna: polietylen

 2. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

 3. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

 • wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

 

2.2) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

 • 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)

 • podbudowa:

- podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową SST.

 • nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej SST.

technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

 • wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki

 • wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuka

2.3) Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 400.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:

c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej,

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).

 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

 

 1. Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - do dnia 27 kwietnia 2011 r. w wysokości 15000,- zł (piętnaście tysięcy zł.) na rachunek bankowy nr
  88 1020 4867 0000 1402 0007 9848

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%,

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 27.04.2011r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

Burmistrz Ińska

/-/ Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-04-11 15:19:05 72,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Insko_2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:19:05 379,5KB 197 razy
2 Zal._nr_1-_Specyfikacja_techniczna_ogolna_-_OST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:19:27 230,6KB 116 razy
3 Zal._nr_2_-__Specyfikacje_techniczne_strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:20:06 1,0MB 120 razy
4 Zal._nr_2_-__Szcz._Spec._Tech._nr_2D_-_boiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:20:42 398,9KB 130 razy
5 Zal._nr_2_-__Szcz._Spec._Tech._nr_4ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:21:13 210,1KB 116 razy
6 Zal._nr_2_-_Specyfikacja_techniczno-materialowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:22:26 2,6MB 117 razy
7 Zal._nr_2_-_Specyfikacje_techniczne_strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:23:06 1,0MB 115 razy
8 Zal._nr_2_-_Szcz._Spec._Tech._1B_-_Zaplecze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:24:00 556,4KB 114 razy
9 Zal._nr_2_-_Szcz._Spec._Tech.__nr_3E_-_oswietlenie_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:27:04 7,3MB 131 razy
10 Zal._nr_3_-_Aneks_do_projektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:28:15 1,4MB 672 razy
11 Zal._nr_3_-_Dokumentacja_projektowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:30:40 5,6MB 141 razy
12 Zal._nr_3_-_Mapki_do_aneksu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:31:36 1,7MB 141 razy
13 Zal._nr_3_-_Mapki_projekt_drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:34:12 1,9MB 136 razy
14 Zal._nr_3_-_Opinia_o_zmianie_projektu_typowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:35:13 1,4MB 143 razy
15 Zal._nr_3_-_OA_wiadczenie_do_Aneksu_do_projektu.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:35:38 580,5KB 148 razy
16 Zal._nr_3_Opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:36:26 1,5MB 119 razy
17 Zal._nr_4_-_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 15:37:13 1,4MB 233 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_specyfikacji_-do_zap_z_12.04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-18 08:56:58 132,1KB
2 wyjasnienie_specyfikacji_-do_zap_z_18.04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-18 13:29:25 122,5KB
3 wyjasnienie_specyfikacji_-do_zap_z_19.04_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-20 11:28:26 135,1KB
4 wyjasnienie_specyfikacji_-do_zap_z_19.04_b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-20 11:29:09 71,5KB
5 wyjasnienie_specyfikacji_-do_zap_z_21.04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 10:57:15 109,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Modyfikacja_-_przedA_uA_enie_terminu.pdf 2011-04-22 09:23:23 93,9KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2011-04-27 14:05:14 66,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 11-04-2011 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 27-04-2011 14:05