Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU

ZP.LŚ.271.3.2011                                                                                                      Ińsko, 14.04.2011r.

 

BURMISTRZ  IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

na

 

PRZEBUDOWĘ I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku,                      ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.
 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.
 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo – socjalne kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

 

CPV 45.45.30.00-7      Roboty remontowe i renowacyjne

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

B.1. Przebudowę oraz prace remontowo – termomodernizacyjne:

 1.  przebudowa pomieszczeń parteru oraz dachu:

- wykonanie wieńca,

- wykucie otworów okiennych i drzwiowych,

- wykonanie ścianek działowych murowanych gr. 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych,

- wykonanie instalacji wod – kan, grzewczej i elektrycznej z przyłączeniami,

- wykonanie warstw posadzki uwzględniających normę termiczną,

- wykonanie nowej więźby dachowej oraz warstqwpokrycia dachowego,

- wykonanie docieplenia budynku warstwą styropianu gr 14 cm wraz z kolorystyką budynku w tonacji jasnej (popielaty).

B.2. Zmianę sposobu użytkowania:

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze szatniowo – socjalne wraz z wyposażeniem w urządzenia.

B.3. Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu.

Ingerencja w istniejący stan zagospodarowania terenu poprzez wykonanie instalacji zewnętrznych: wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej, deszczowej, grzewczej c.o. oraz ciepłej wody, elektrycznej.

 

 

 1. Oferty częściowe:zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Termin wykonania zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wznoszeniu lub remoncie budynków;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:

c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;    

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000 złotych (słownie : sto tysięcy).
 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 SIWZ.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 1. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena100%, termin wykonania zamówienia.
 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.
 4. Termin składania ofert: 29.04.2011r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.
 5. Termin związania ofertą:  30 dni.
 6.  Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

                    

                                                                                                                               Burmistrz Ińska

/-/ Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-04-14 15:09:20 66,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Orlik_-Zaplecze+zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:09:44 366,5KB 187 razy
2 Zalacznik_nr_1__Dokumentacja_projektowa__-__projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:11:18 3,0MB 412 razy
3 Zalacznik_nr_1__Dokumentacja_projektowa_-__inst_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:11:55 659,7KB 546 razy
4 Zalacznik_nr_1__Dokumentacja_projektowa__-_projekt_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:12:21 471,3KB 294 razy
5 Zalacznik_nr_1__Dokumentacja_projektowa_-_ekspertyza_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:12:45 261,0KB 219 razy
6 Zalacznik_nr_2_Zaplecze_-_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:13:29 823,7KB 202 razy
7 Zalacznik_nr_2_Zaplecze_-_przedmiar_robot_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 15:14:00 804,2KB 216 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-05-06 11:45:35 139,0KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadominie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-05-12 15:34:34 579,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 14-04-2011 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 14-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 11-07-2013 12:41