Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO ORLIK 2012 W IŃSKU

ZP.LŚ.271.4.2011                                                                                 Ińsko, 28.04.2011r.

 

BURMISTRZ  IŃSKA

 OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 

na

 WYKONANIE  BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU

MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W IŃSKU

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku,                      ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.
 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.
 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Ińsku.

CPV 45.21.22.21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1)  Dokończenie rozpoczętej budowy boisk sportowych.

a. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Ińsku zostało częściowo zrealizowane. Przedmiotem postępowania jest dokończenie rozpoczętej inwestycji.

b. Załączony przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, odzwierciedla zakres prac koniecznych do dokończenia budowy kompleksu boisk sportowych.

c. W odniesieniu do projektu budowlanego:

1. Wiążącym dla Wykonawcy jest opis wykonania nawierzchni do piłki nożnej i parametry sztucznej trawy, zawarte w rozdziale 2 pkt. 1 niniejszej SIWZ.

2. Nie ma obowiązku zastosowania granulatu zielonego EPDM pochodzącego z produkcji pierwotnej. Wypełnienie trawy syntetycznej może być wykonane dowolnym granulatem spełniającym wymagania określone w rozdziale 2 pkt. 1 niniejszej SIWZ.

 

2.1) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 6,0m x 56,0m)

 • podbudowa przepuszczalna
 • nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

 1. Typ włókna: monofil
 2. Skład chemiczny włókna: polietylen
 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
 5. wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                       – 2 sztuki

- siatki do bramek                                                                                                    – 2 sztuki

 

Wypełnienie trawy syntetycznej może być wykonane dowolnym granulatem: zielonym EPDM, pochodzącym z produkcji pierwotnej bądź SBR, pochodzącym z recyklingu.

 

2.2) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

 • 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
 • podbudowa:

- podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową SST.         

 • nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej SST.

            technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

 • wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                          – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                                – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                                                     – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach                                          – 2 sztuki

 • wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)                                                   – 2 sztuki

- siatka do siatkówki                                                                                        – 1 sztuka

2.3)  Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST.

 1. Oferty częściowe:zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Termin wykonania zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

            O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej  400.000,00złotych brutto każda z robót budowlanych;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:

c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

    c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).
 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

 

 1. Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert – do dnia  13 maja 2011 r. w wysokości 15000,- zł (piętnaście tysięcy zł.) na rachunek bankowy nr
  88 1020 4867 0000 1402 0007 9848
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena100%,
 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.
 4. Termin składania ofert: 13.05.2011r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.
 5. Termin związania ofertą:  30 dni.
 6.  Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-04-28 11:08:18 75KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Insko_ORLIK2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:08:18 378,5KB 203 razy
2 Zal._nr_1-_Specyfikacja_techniczna_ogA_lna_-_OST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:09:01 230,6KB 174 razy
3 Zal._nr_2_-__Specyfikacje_techniczne_strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:09:48 1,0MB 182 razy
4 Zal._nr_2_-__Szcz._Spec._Tech._nr_2D_-_boiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:10:09 398,9KB 182 razy
5 Zal._nr_2_-__Szcz._Spec._Tech._nr_4ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:10:31 210,1KB 172 razy
6 Zal._nr_2_-_Specyfikacja_techniczno-materiaA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:11:43 2,6MB 165 razy
7 Zal._nr_2_-_Specyfikacje_techniczne_strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:12:26 1,0MB 170 razy
8 Zal._nr_2_-_Szcz._Spec._Tech._1B_-_Zaplecze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:12:56 556,4KB 186 razy
9 Zal._nr_2_-_Szcz._Spec._Tech.__nr_3E_-_oA_wietlenie_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:15:54 7,3MB 197 razy
10 Zal._nr_3_-_Aneks_do_projektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:16:47 1,4MB 191 razy
11 Zal._nr_3_-_Dokumentacja_projektowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:19:01 5,6MB 188 razy
12 Zal._nr_3_-_Dokumentacja_projektowa,adaptacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:20:30 3,1MB 333 razy
13 Zal._nr_3_-_Mapki_do_aneksu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:21:31 1,7MB 199 razy
14 Zal._nr_3_-_Mapki_projekt_drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:22:50 1,9MB 199 razy
15 Zal._nr_3_-_Opinia_o_zmianie_projektu_typowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:23:50 1,4MB 241 razy
16 Zal._nr_3_Opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:24:54 1,5MB 300 razy
17 Zal._nr_4_-_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-28 11:25:42 1,4MB 242 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_specyfikacji_-do_zap_z_04.05.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 12:45:50 158,9KB
2 Odpowiedz_na_zapytanie_z_05.05_i_korekta_z_04.050001.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-06 16:50:56 1,8MB
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2011-06-03 14:09:55 72,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 28-04-2011 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 28-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 11-08-2011 12:21