Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

ZP.LŚ.271.5.2011                                                                                         Ińsko, 16.06.2011 r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

 OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..)

na

 

Udzielenie kredytu inwestycyjnego

na realizację zadań:

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko - ORLIK 2012” w Ińsku

oraz

Przebudowa i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo - socjalne kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Ińsku

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie do 295.748,97 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W IŃSKU

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 w Ińsku

w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”

1. Kredyt zaciągnięty będzie w 2 transzach:

- I transza w kwocie do 195.732,66 zł w terminie do 15 lipca 2011 r,

- II transza w kwocie do 100.016,31 zł w terminie do 10 września 2011 r.

2. Spłata nastąpi w 33 ratach kapitałowych:

- I rata: 30.09.2015 r. - 3.113,15 zł,

- pozostałe raty kwartalne począwszy od 31.12.2015 r. do 30.06.2023 r. w wysokości - 9.339.45 zł,

- ostatnia rata: w terminie do 31.07.2023 r. w wysokości 3.112,87 zł.

3. Okres kredytowania (wymagany) 31.07.2023 r.

4. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 15.07.2011 r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.08.2011r.

5. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.

6. Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M z dnia 14.06.2011r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego.

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank.

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.

8. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,5 %.

9. Nie będą pobierane:

- opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,

- odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

10. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone.

11. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.09.2015 r.

12. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.

13. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.

14. Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.

17. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym kredyt.

18. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska.

19.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta.

20. Kredyt może być udzielony również z linii EBI.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 4. Termin wykonania zamówienia:

I transza do 15.07.2011 r.

II transza do 10.09.2011 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

 • a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej.

 • b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadanie przynajmniej jednej placówki obsługi klienta, zlokalizowaną na terenie Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska;

 • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 30. 06. 2011 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-06-16 13:36:50 49,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:36:50 16KB 341 razy
2 Zal_7_-_Opinia_RIO_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:38:51 233,2KB 421 razy
3 Zal_nr_8_-_Zaswiadczenie_o_wyborze_na_burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:39:34 126,7KB 337 razy
4 Zal_9_-__Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:40:00 107,5KB 334 razy
5 Zal_10_-__Statut_Gminy_IA_sko.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:40:26 10KB 297 razy
6 Zal_11_-_Uchwla_zaciagniecie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:40:41 91,3KB 303 razy
7 Zal_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 13:41:36 1,8MB 297 razy
8 Zal_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2010r.-_tabele.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:13:56 2,8MB 295 razy
9 Zal_13_-__Rb-28S_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:20:10 4,3MB 292 razy
10 Zal_13_-_Rb-27S_-_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:22:47 1,7MB 310 razy
11 Zal_13_-_Rb-_N_koniec_IV_kwartaA_u_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:24:02 319,3KB 307 razy
12 Zal_13_-_Rb-NDS_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:24:36 209,0KB 298 razy
13 Zal_13_-_Rb-Z_koniec_IV_kwartaA_u_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:25:04 433,3KB 317 razy
14 Zal_14_-_Rb-27S_za_I_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:25:59 1,6MB 291 razy
15 Zal_14_-_Rb-28S_za_I_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:27:30 3,6MB 314 razy
16 Zal_14_-_Rb-N_koniec_I_kwartaA_u_2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:27:58 363,2KB 289 razy
17 Zal_14_-_Rb-NDS_za_I_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:28:17 207,6KB 293 razy
18 Zal_14_-_Rb-Z_I_kw_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:28:43 482,1KB 307 razy
19 Zal_15_-_Uchwala_RIO_z_wykonania_budzetu_za_2010_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:29:38 1,1MB 288 razy
20 Zal_16_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:30:09 197,0KB 302 razy
21 Zal_16_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2011-_ZaA_A_czniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:47:34 3,5MB 298 razy
22 Zal_17_-_Uchwala_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_budzetu_w_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:48:21 674,1KB 289 razy
23 Zal_18_-_Informacje_o_stanie_mienia_komunalnego_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:48:55 351,8KB 318 razy
24 Zal_19_-_Wieloletnia_prognoza_finanasowa_Gm_Insko_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:50:04 2,0MB 307 razy
25 Zal_20_-_Uchwala_RIO_-_opinia_o_prawodlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:50:46 248,4KB 422 razy
26 Zal_21_-_Zmiany_do_uchwaA_y_budzetowej_+korekta_WPF_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:53:45 4,7MB 305 razy
27 Zalaczniki_nr1-3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:54:55 73,5KB 317 razy
28 Zalaczniki_4-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:55:26 52KB 396 razy
29 Zal_8_-_Dokumenty_potw._upow._przedst._Gminy_do_podpisania....doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:57:58 27KB 329 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-24 15:37:31 1,0MB
2 Zal_nr_1_do_wyjasnien_z_24.06_-_zaA_acznik_EBI_Orlik_2011i.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-24 15:37:49 97,5KB
3 Zal_nr_2_do_wyjasnien_z_24.06_-_Ministerstwo_Sportu_-_promesa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-24 15:38:06 96,6KB
4 Zal_nr_2_do_wyjasnien_z_24.06_-_Umowa_z_Wojewodztwem_Zachodniopomorskim..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-24 15:38:28 153,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Modyfikacja_i_termin_SIWZ.pdf 2011-06-24 15:39:24 585,2KB
2 Zal_do_modyfikacji_-_Zal._nr_22_do_SIWZ_-_Uchwala.pdf 2011-06-24 15:41:47 69,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 16-06-2011 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 24-06-2011 15:41