Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2011/2012

ZP.LŚ.271.6.2011                                                                                Ińsko, dnia 21 lipca 2011 r.

 

BURMISTRZ  IŃSKA

 

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

na

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z  zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2011/2012

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

3.      Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

4.      Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

            Zamówienie obejmuje:

60 13 00 00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60 14 00 00-1 - Nieregularny transport osób

 

I CZĘŚĆ

1. Dowóz oraz odwóz uczniów Zespołu Szkół w Ińsku w dni nauki szkolnej na trzech trasach dowozu:

Ińsko – Granica – Studnica – Storkowo - Ińsko

Ińsko – Linówko – Ścienne – Miałka – Ińsko

Ińsko – Gronowo – Czertyń – Ciemnik - Ińsko

2. Zamówienie obejmuje również zapewnienie opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu przez osobę inną niż kierowca autobusu.

3. Szacunkowa dzienna długość trzech tras dowozu i odwodu wynosi 312 km.- według Planu dowozów uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego na rok szkolny 2010/2011. Ostateczna długość tras oraz godziny dowozu i powrotu dzieci zostanie sprecyzowana w momencie zatwierdzenia przez szkoły rozkładów zajęć na rok szkolny 2011/2012. Harmonogram dowozów dostarczy Zamawiający z początkiem roku szkolnego i będzie on załącznikiem do umowy.

4. Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.

 

II CZĘŚĆ

1. Świadczenie usług przewozowych, innych niż opisanych w rozdziale III pkt. 3. A na rzecz Zespołu Szkół w Ińsku.

2. Usługi transportowe obejmujące: dowóz dzieci na pozalekcyjne koła zainteresowań, wyjazdy na wycieczki szkolne, do teatru, na basen itp. realizowane będą wyłącznie na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Dyrektora Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Ińsku  na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem wyjazdu.

3. Szacunkowa wielkość usług przewozowych w roku 2011/2012 wyniesie ok. 4000 km – wartość została oszacowana na podstawie podobnych zadań, zrealizowanych w roku  szkolnym 2010/2011. Powyższa wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

5.      Oferty częściowe: zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.      Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.      Termin wykonania zamówienia: Od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.

8.      Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1) spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

      a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

      b. posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. udokumentują należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na przewozie dzieci do/ze szkoły (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców;

      c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.

      - dysponują, w celu wykonania zamówienia, co najmniej 3 sprawnymi autobusami na każdą trasę z liczbą miejsc nie mniejszą niż 39 na każdy autobus; - dysponują, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 3 osobami posiadającymi  uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      d. sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2.1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

2)     W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ.

3)      Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

4)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1) pkt  1.1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1) pkt 2.1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

9.      Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

10.  Wadium: nie wymagane.

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena  jednostkowa za 1 km, waga 100% dla każdej części z osobna

12.  Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

13.  Termin składania ofert: 01.08.2011 r.  godz. 10.00, otwarcie kopert o godz. 10.15.

14.  Termin związania ofertą:  30 dni.

15.   Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2011-07-21 14:31:47 56,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-_szkolne_przewozy_autobusowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-21 14:31:47 27KB 84 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-08-02 14:10:27 103,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 21-07-2011 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 21-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 02-08-2011 14:10