Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2007/2008 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko


BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami)

na

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2007/2008 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zadanie I:

Dowóz dzieci do Zespołu Szkól (szkoła podstawowa i gimnazjum publiczne) w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2007/2008

Zadanie II:

Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2007r. do 30.06.2008r. we wszystkie dni nauki szkolnej.

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 pzp,

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia ,

- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania Zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadają ważne ubezpieczenie dla pojazdów przewidzianych do wykonywania zamówienia.,

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena Zadanie I-80% + Cena Zadanie II-20%= 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 03.08.2007r. godz. 9.00

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe : nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

Burmistrz Ińska

Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-przewozy.doc 2007-07-24 15:37:32 36,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-przewozy_autobusowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-24 15:37:32 130,5KB 67 razy
2 Zalazniki_do_SIWZ-przewozy_autobusowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-24 15:37:45 15KB 59 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2007-08-03 15:45:33 22,5KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadominie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-09-21 14:19:20 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 24-07-2007 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 21-09-2007 14:19