Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 252.318,41 ZŁ - REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIEMNIKU

ZP.LŚ.271.13.2011                                                                                                    Ińsko, 15.11.2011 r.

 

BURMISTRZ  IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) 

na

 

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 252.318,41 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku,         ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

3.      Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

4.      Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie  252.318,41 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku.

1. Kredyt zaciągnięty będzie w 1 transzy  w terminie do 15 grudnia 2011 r.

2. Spłata nastąpi w 33 ratach kapitałowych:

- I rata: 31.12.2015 r. – 2.628,32 zł,

- pozostałe raty kwartalne począwszy od 31.03.2016 r. do 30.09.2023 r. w wysokości – 7.884,96 zł,

- ostatnia rata: w terminie do 30.11.2023 r. w wysokości 5.256,33 zł.

3. Okres kredytowania (wymagany) 30.11.2023 r.

4. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 15.12.2011 r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.12.2011r.

5. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.

6. Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M z dnia 21.11.2011r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego. 

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank.

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.

8. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,5 %.

9. Nie będą pobierane: 

- opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,

- odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

10. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone.

11. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 31.12.2015 r.

12. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.

13. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.

14. Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.

17. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym kredyt.

18. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska.

19.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta.

20. Kredyt może być udzielony również z linii EBI.

5.      Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.      Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

8.      Termin wykonania zamówienia: 

Uruchomienie kredytu do 15.12.2011 r.

9.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1) Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

      a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej.

      b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

      c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadanie przynajmniej jednej placówki obsługi klienta, zlokalizowaną na terenie Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska;

      d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.

3.  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 

10.  Wadium: nie wymagane.

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

12.  Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

13.  Termin składania ofert: 23. 11. 2011 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

14.  Termin związania ofertą:  30 dni.

15.   Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 

                                                                                                   Burmistrz Ińska

                                                                                            /-/ Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-11-15 11:29:10 47,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:29:10 160,5KB 77 razy
2 Zalaczniki_nr1-3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:30:13 73,5KB 73 razy
3 Zalaczniki_4-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:30:30 53,5KB 108 razy
4 Zal_07_-_Opinia_RIO_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:30:52 262,0KB 191 razy
5 Zal_08_-_Dokumenty_potw._upow._przedst._Gminy_do_podpisania....doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:31:11 27KB 63 razy
6 Zal_08_-_Zaswiadczenie_o_wyborze_na_burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:31:27 126,7KB 64 razy
7 Zal_09_-__Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:31:44 107,5KB 61 razy
8 Zal_10_-__Statut_Gminy_IA_sko.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:31:59 10KB 61 razy
9 Zal_11_-_Uchwaly_o_zaciagniecie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:32:15 167,0KB 97 razy
10 Zal_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:33:06 1,8MB 91 razy
11 Zal_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2010r.-_tabele.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:34:17 2,8MB 61 razy
12 Zal_13_-__Rb-28S_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:35:57 4,3MB 60 razy
13 Zal_13_-_Rb-27S_-_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:37:07 1,7MB 71 razy
14 Zal_13_-_Rb-_N_koniec_IV_kwartaA_u_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:37:28 319,3KB 67 razy
15 Zal_13_-_Rb-NDS_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:38:33 209,0KB 61 razy
16 Zal_13_-_Rb-Z_koniec_IV_kwartaA_u_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:39:02 433,3KB 71 razy
17 Zal_14_-_Rb-27S_za_I_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:40:19 1,6MB 79 razy
18 Zal_14_-_Rb-28S_za_I_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:42:06 3,6MB 83 razy
19 Zal_14_-_Rb-N_koniec_I_kwartaA_u_2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:43:41 363,2KB 86 razy
20 Zal_14_-_Rb-NDS_za_I_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:44:11 207,6KB 111 razy
21 Zal_14_-_Rb-Z_I_kw_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:44:59 482,1KB 70 razy
22 Zal_15_-_Uchwala_RIO_z_wykonania_budzetu_za_2010_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:45:43 1,1MB 61 razy
23 Zal_16_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:46:06 197,0KB 61 razy
24 Zal_16_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2011-_ZaA_A_czniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:47:31 3,5MB 68 razy
25 Zal_17_-_Uchwala_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_budzetu_w_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:48:17 674,1KB 61 razy
26 Zal_18_-_Informacje_o_stanie_mienia_komunalnego_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:49:17 351,8KB 61 razy
27 Zal_19_-_Wieloletnia_prognoza_finanasowa_Gm_Insko_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:50:53 2,0MB 63 razy
28 Zal_20_-_Uchwala_RIO_-_opinia_o_prawodlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 12:04:31 248,4KB 61 razy
29 Zal_21_-_Zmiany_do_uchwaA_y_budzetowej_+korekta_WPF_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 12:08:54 4,7MB 69 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_postA_powania.doc 2011-12-12 12:48:03 582,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 15-11-2011 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 12-12-2011 12:48