Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO W LATACH 2012-2013

ZP.LŚ.271.15.2011

BURMISTRZ IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..)

na

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko w latach 2012-2013

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, która obejmuje:

 1. Opróżnianie na bieżąco koszy na śmieci ustawionych:

 1.    na ulicach, placach i parkingach Miasta Ińsko,

 2. na cmentarzach w Ińsku, Ciemniku, Czertyniu, Storkowie, Ściennem;

 3. na zagospodarowanym nabrzeżu Jeziora Ińsko,

 4. na plaży miejskiej w Ińsku,

           wraz z ich bieżącym utrzymaniem, naprawą i konserwacją.

 1. Prowadzenie prac porządkowych polegających na:

         a . czyszczeniu ulic gminnych i powiatowych (zamiatanie, usuwanie odpadów stałych);

         b . ręcznym zamiataniu placów, parkingów i chodników, oraz ciągów pieszo-jezdnych;

        c. usuwaniu chwastów zarastających chodniki i ich obrzeża - w miarę potrzeb;

        d. odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i skuwaniu lodu w okresie zimowym z chodników i ciągów pieszo - jezdnych - na bieżąco po pojawieniu się opadów śniegu;

       e. sprzątaniu, czyszczeniu i usuwaniu odpadów z ulic, chodników i trawników po imprezach masowych organizowanych na   terenie miasta do godz. 9 -tej dnia następnego po imprezie;

       f. stałym utrzymaniu drożności kratek ściekowych usytuowanych na terenie całego miasta;

       g. utrzymaniu czystości i porządku wokół słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych, drzew oraz utrzymanie ich estetycznego wyglądu włącznie z grabieniem i wywozem liści.

 1. Sprzątanie w soboty i niedziele:

 1. przystanek PKS, ul. Boh. Warszawy,

 2. promenada nad jeziorem przy ul. Przybrzeżnej,

 3. targowisko

 

4) Wywóz odpadów komunalnych, powstałych w wyniku wykonywania czynności opisanych w pkt. 1- 3, na składowisko odpadów. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r do 31.12.2013 r.

 5.  
 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1) Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

 a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Ińska na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na pracach związanych z kompleksowym utrzymaniem czystości.

 c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000 złotych (słownie : sto tysięcy).

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 3.  
 4. Wadium: nie wymagane.
 5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
 6. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 7. Termin składania ofert: 19.12.2011 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

 8. Termin związania ofertą: 30 dni.

 9. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

 10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących przypadkach:

- gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT),

- waloryzacji ceny - na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

 

                                                                                                                          Burmistrz Ińska

                                                                                                                   /-/ Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-12-09 10:51:13 50,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Utrzymanie_czystoA_ci.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 10:51:13 163,5KB 93 razy
2 Zalaczniki__do_SIWZ_-_Utrzymanie_czystosci.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 13:02:48 22KB 34 razy
Wynik postępowania
1 Zaw._o_wyb._oferty.pdf 2011-12-21 13:07:43 59,7KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_zamowieniu.htm 2011-12-27 10:28:18 5,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 09-12-2011 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 27-12-2011 10:28