Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2012-2013

ZP.LŚ.271.16.2011                                                                                                  Ińsko, 09.12.2011 r.

BURMISTRZ  IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) 

na

Obsługa bankowa budżetu Gminy Ińsko w latach 2012-2013

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku,                      ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.
  3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.
  4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Ińsko,

1)Zakres zamówienia obejmuje:

    a. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:

- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych            również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach     zadeklarowanych w ofercie,

- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

- oprocentowanie środków na rachunkach wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

b)   Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku (oddziale, filia, agencja).

c) Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).

d) Realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, ( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).

e) Posiadanie i zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w tym:

-   zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,

- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,

- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie  i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,

- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,

f) Wydawanie blankietów czeków.

g) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

h) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.

i) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ińsko na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu),

- zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową,

- odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu,

- oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 3M i stałej marży banku,

- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,

- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

- zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,

- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 3M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub   Pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,

- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,

- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,

2)  Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.

3) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Ińsko innych opłat niż określone w SIWZ.

4) Wykonawca zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ińsko oddziału, filii lub agencji w której prowadzona będzie obsługa kasowa Urzędu. Obsługa kasowa musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków lub zbiorczych list.

5) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego w oddziale/filii/agencji zlokalizowanej w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko.

6) Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych
z banku obsługującego obecnie rachunki.

5. Oferty częściowe:zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

8. Termin wykonania zamówienia:  Od 01.01.2012 r. do  31.12.2013 r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

         1) Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp , dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: posiadanie zezwolenia lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póź. zm.),

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykazanie iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonano co najmniej 2 usługi polegające na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  2)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.

  1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

10. Wadium: nie wymagane.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Czynność

Waga %

1.

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego

10

2.

Opłata za przelewy w formie elektronicznej przekazywane

 

  • w banku wykonawcy

15

  • w obcych bankach

15

3.

Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy

10

4.

Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego

10

5.

Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu bankowości

5

6.

Wysokość oprocentowania środków na rachunku bankowych

10

7.

Wysokość oprocentowania środków na lokacie typu „overnight”.

5

8.

Wysokość oprocentowania kredytu przejściowego

20

 

Razem

100

       
  12. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

13. Termin składania ofert: 20. 12. 2011 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

14. Termin związania ofertą:  30 dni.

15.  Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

                                                                   

                                                                               Burmistrz Ińska

                                                                         /-/ Andrzej Racinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-12-09 14:40:25 69,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Uslugi_bankowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:40:25 186,5KB 196 razy
2 Zalaczniki_nr1-4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:46:58 93,5KB 192 razy
3 Zal_5_-_Dokumenty_potw._upow._przedst._Gminy_do_podpisania....doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:47:21 28,5KB 180 razy
4 Zal_5_-_Zaswiadczenie_o_wyborze_na_burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:47:33 126,7KB 166 razy
5 Zal_6_-__Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:47:46 107,5KB 167 razy
6 Zal_7_-__Statut_Gminy_IA_sko.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:48:01 111,5KB 177 razy
7 Zal_8_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2010r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:49:19 1,8MB 198 razy
8 Zal_8_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2010r.-_tabele.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:50:39 2,8MB 165 razy
9 Zal_9_-_Uchwala_RIO_z_wykonania_budzetu_za_2010_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:51:46 1,1MB 162 razy
10 Zal_10_-_Uchwala_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_budzetu_w_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:52:12 674,1KB 161 razy
11 Zal_11_-_Uchwala_RIO_-_opinia_o_prawodlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:52:39 248,4KB 161 razy
12 Zal_12_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:52:59 197,0KB 167 razy
13 Zal_12_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2011-_ZaA_A_czniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:54:31 3,5MB 82 razy
14 Zal_13_-_Wieloletnia_prognoza_finanasowa_Gm_Insko_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:55:41 2,0MB 85 razy
15 Zal_14_-_Zmiany_do_uchwaA_y_budzetowej_+korekta_WPF_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:57:41 4,7MB 99 razy
16 Zal_15_-_NDS_-_III_KW_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:58:01 257,7KB 106 razy
17 Zal_15_-_Rb-27S_za_III_kwartaA__2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 14:58:57 2,2MB 101 razy
18 Zal_15_-_Rb-28_-S_III_kw_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 15:00:59 4,9MB 82 razy
19 Zal_15_-_RbZ_III_KW_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-09 15:01:29 507,7KB 96 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ+termin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 12:37:42 1,4MB
2 Modyfikacja_SIWZ_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-16 14:59:29 76,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Modyfikacja_SIWZ+termin.pdf 2011-12-15 12:37:42 1,4MB
Wynik postępowania
1 Zaw._o_wyb._oferty.pdf 2011-12-23 12:19:34 122,0KB
2 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_poprawione.doc 2011-12-27 11:38:13 57,5KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadominie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-12-23 13:00:40 579,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 09-12-2011 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 08-10-2013 14:59