Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZP.LŚ.271.17.2011                                                                                                    Ińsko, 14.12.2011 r.

 

BURMISTRZ  IŃSKA

 

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) 

na

 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 1. Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 – sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.
 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.
 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
  • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
  • Gminaoraz podmioty określone w załączniku nr 1 będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia .
  • Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  •  
 5. Oferty częściowe:zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 8. Termin wykonania zamówienia: 

               Od 01.02.2012 r. do  31.01.2013 r.

        9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 • Posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

3 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 4.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 

      10. Wadium: nie wymagane. 

      11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto: 

 1. cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – znaczenie  36 %
 2. cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh strefa dzienna – znaczenie 32 %
 3. cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh strefa nocna – znaczenie    32 %

 

     12. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

       13. Termin składania ofert: 22. 12. 2011 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15.

        14. Termin związania ofertą:  30 dni.

        15. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-12-14 14:12:45 53KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:12:45 113,5KB 129 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:13:06 146,5KB 95 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:13:15 34KB 90 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:13:25 38KB 89 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:13:37 25KB 92 razy
6 ZaA_acznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:13:47 23KB 87 razy
7 Zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:14:00 84,5KB 92 razy
8 ZaA_A_cznik_nr_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 14:14:22 22,5KB 90 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-12-28 09:59:42 101,4KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-02-09 09:19:56 147,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 14-12-2011 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 14-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 09-02-2012 09:19