Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik gm. Ińsko

Ińsko: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik gm. Ińsko
Numer ogłoszenia: 116376 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik gm. Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach geodezyjnych: 725 i 726 położonych w obrębie geodezyjnym Ciemnik gm. Ińsko zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku Nr VIII/37/2011 z dnia 11 maja 2011 r. stanowiącą wraz z mapką załącznik nr 8 do SIWZ o powierzchni terenu około 150 ha, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu - plan na mapach zasadniczych dla całej powierzchni. 2. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: a.ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej zwaną ustawą opzp, (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) b.ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), c.ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), d.ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami), e.rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz 1587) f.rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1298), g.ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981. 3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy należy: a.pozyskanie map zasadniczych do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego zgodnych z art. 16 ustawy opzp (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), b.opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wynikających z procedury określonej przepisami ustawy opzp, tj. ogłoszeń, wystąpień do organów uzgadniających i opiniujących, a w szczególności wymogów w art. 17 ustawy opzp, oraz procedury określonej przepisami obowiązującej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, c.uwzględnienie w projekcie planu wymogów określonych w ustawie opzp, a w szczególności wymogów w art. 15 ustawy opzp, d.praca wstępna: - ustalenie szczegółowego zakresu prac, - ocenę stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego, - ustalenie celów, jakie ma spełniać plan; e.analiza wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia; f.prezentacja koncepcji planu Burmistrzowi Ińska; g.opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag Burmistrza Ińska; h.sporządzenie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko i wykonanie opracowania ekofizjograficznego; i.sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; j.uzyskanie uzgodnień i opinii, w tym pozytywnej opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, k.wprowadzanie zmian do projektu, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; l.udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; m.analizę i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; n.wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag o których mowa w poz. j; o.prezentacja projektu planu Burmistrzowi Ińska; p.ponowne uzgadnianie projektu planu; q.wprowadzenie zmian do projektu planu, wynikających z ponownych uzgodnień; r.opracowanie dokumentacji formalno-prawnej w tym uchwał wraz z odpowiednimi uzasadnieniami i załącznikami. 4.Projekt planu zagospodarowania przestrzennego winien być opracowany na podstawie kopii map zasadniczych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym kartograficznym pozyskanych przez Wykonawcę na własny koszt. W przypadku braku wymaganych map zasadniczych w państwowym zasobie, Wykonawca winien opracować je we własnym zakresie i na własny koszt. 5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy, wynikający z art. 14-20 ustawy opzp. 6.Wykonawcę zobowiązuje się do: a.prezentowania projektu planu na posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, komisjach oraz sesjach Rady Miejskiej oraz do merytorycznej obsługi podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i podczas dyskusji publicznej, b.ewentualnego ponowienia procedury w niezbędnym zakresie i dla niezbędnej części projektu planu, jeżeli wystąpi taka konieczność w wyniku uwzględnienia uwag gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i Rady Miejskiej, w terminie określonym przez zamawiającego, przy określeniu niezbędnego na wprowadzenie tych zmian czasu, c.ponowienia w niezbędnym zakresie procedury w wyniku uwzględnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, d.do poniesienia wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem zadania, e.nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, wynikających z ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7.Zamówienie realizowane będzie etapami: I etap - Pozyskanie map zasadniczych do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opracowań ekofizjograficznych oraz przedstawienie Burmistrzowi Ińska koncepcji planów do akceptacji - w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy. II etap - Wykonanie projektów planów w zakresie pozwalającym wszcząć i przeprowadzić procedury opiniowania i uzgadniania z następującymi dokumentami składowymi: - tekst ustaleń planu w formie uchwały wraz z rysunkiem projektu planu w skali 1:1000, - prognoza oddziaływania na środowisko, - prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, - wzory pism procedury planistycznej, w terminie do 4 miesięcy od daty uzyskania akceptacji przez Burmistrza Ińska propozycji ustaleń planów III etap - Przekazanie Burmistrzowi Gminy Ińsko produktu finalnego w postaci kompletu dokumentacji: - projekt uchwały zatwierdzającej plan w 5 egzemplarzach, - rysunek planu w skali 1:1000 w 5 egzemplarzach, - rysunek planu pomniejszony do formatu A3 w 3 egzemplarzach, - opracowanie ekofizjograficzne w 2 egzemplarzach, - prognoza oddziaływania na środowisko w 2 egzemplarzach, - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu w 2 egzemplarzach, - dokumentacja formalno-prawna prac planistycznych planu miejscowego do sprawdzenia zgodności z prawem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2 egzemplarzach, - wersje elektroniczne wszystkich składników opracowania planu miejscowego zarówno tekstowych graficznych dostarczona na nośniku danych w formatach: edytora aktów prawnych .xml i w formie wymaganej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, .pdf, .jpg, MS Office Word, EXCEL po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 17 pkt 6-13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po uzyskaniu wymaganych przez przepisy ww ustawy uzgodnień i po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień - w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Etap kończy zatwierdzenie przez Radę Miejską w Ińsku uzgodnionych i zaopiniowanych projektów planów i skierowanie uchwały zatwierdzającej plan do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. IV etap - Przedstawienie wojewodzie uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy opzp, wraz załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu ich zgodności z przepisami prawnymi - etap kończy brak rozstrzygnięcia nadzorczego w terminie 37 dni od otrzymania przez wojewodę uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną. 8.Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia oraz protokolarnego przekazania Wykonawcy wszelkich materiałów i opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, które podlegają zwrotowi najpóźniej w dniu przekazania planu, tj. po upływie czasu oczekiwania na ewentualne rozstrzygnięcie nadzorcze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: mie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku następuje poprzez wykazanie, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością, co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który obejmował obszar o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku należy wykazać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, w tym co najmniej: - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, która posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się w wykonaniem - samodzielnie lub w zespole jako główny projektant - co najmniej jednego uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który obejmował obszar o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha, - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych, - jedną osobą, posiadającą kwalifikacje do wykonania opracowania ekofizjograficznego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w przypadku: a. stwierdzenia przez Radę Miejską konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu, a czynności, o których mowa w art. 17 ustawy opzp, należy ponowić w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian, b. zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu umowy, c. zaistnienia okoliczności, obiektywnych, niezależnych od Stron, powodujących konieczność zmiany warunków realizacji prac przewidzianych w Opisie przedmiotu Zamówienia w SIWZ , gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, a w szczególności wystąpienia: - trudności związanych z pozyskaniem materiałów, opinii i uzgodnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. d. opóźnienia w realizacji umowy wynikających z przyczyn zewnętrznych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a które nie są wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.mht 2012-04-13 08:44:04 40,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Plan_zagosp._przestrz.+zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-04-13 08:44:04 338,5KB 188 razy
2 Zalacznik_nr_8-_UCHWAA_A_plan_Ciemnik_+_mapka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-04-13 08:44:56 1,5MB 238 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2012-05-15 14:54:35 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-05-24 14:08:35 1,7MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 13-04-2012 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 09-05-2016 11:13