Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko - część ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej"

Ińsko: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko - część ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej
Numer ogłoszenia: 198928 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko - część ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (skala 1:500) przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej (działka nr 370, 371, część działki nr 179 i część działki 1 obr. I miasta Ińsko) i ul. Młynarskiej (część działki nr 190/9 obr. I miasta Ińsko) w Ińsku zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Projekt obejmuje:

1)wykonanie nabrzeża wraz z odwodnieniem terenu,

2)wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej,

3)wykonanie oświetlenia wraz z 3 punktami przyłączeniowymi, wyposażonymi w złącza kablowe z licznikami (szafki),

4)wykonanie zagospodarowania terenów zielonych z małą architekturą typu ławki parkowe, kosze na śmieci, klomby, skwery itp.

5)wykonanie zagospodarowania terenu dla pomnika kamiennego i raka,

6)wykonanie mostku nad odpływem z jeziora Ińsko.

2. W ramach umowy Wykonawca dostarczy:

1)opracowania, tworzące projekt budowlany, określone w art. 34 ustawy Prawo budowlane wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2)projekty wykonawcze,

3)przedmiary robót,

4)kosztorysy inwestorskie,

5)kosztorysy ofertowe (nakładcze),

6)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

7)projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót,

8)projekt docelowej organizacji ruchu.

3.Zakres prac obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w formie papierowej - w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD bądź innym nośniku danych. Format zapisu na nośniku danych: w wersji oryginalnej i PDF.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich czynności wynikających z opracowania dokumentacji, a w szczególności:

1)pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map),

2)wykonanie pomiarów i inwentaryzacji w terenie (niezbędne pomiary uzupełniające - wysokościowe),

3)opracowanie projektu budowlano - wykonawczego (skala 1:500),

4)wykonanie niezbędnych, wymaganych przepisami uzgodnień - w tym z właścicielami prawnymi działek, opinii i pozwoleń oraz decyzji zgody na realizację inwestycji,

5)w przypadku wystąpienia kolizji należy opracować projekty usunięcia kolizji,

6)przygotowanie kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

7)pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych,

8)wykonanie niezbędnych badań geologicznych.

5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy - opracowania i projekty będą zawierać dane do wystąpień Zamawiającego do właściwych organów o uzyskanie decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń.

6.Po wyłonieniu, Wykonawca przygotuje koncepcję zagospodarowania nadbrzeża zgodną z zapisami w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego - nawiązanie i zachowanie historycznego charakteru miejsca. W trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania nadbrzeża, Wykonawca zobligowany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym, który zastrzega sobie prawo ingerowania w koncepcję zagospodarowania i wprowadzania swoich rozwiązań.

7.Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania nadbrzeża stanowić będzie podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.

8.Zamawiający informuje, że dla obszaru objętego postępowaniem przetargowym, opracowany jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego (http://www.bip.insko.pl/strony/2372.dhtml). Obszar wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej oraz ochronie archeologicznej.

9.Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia oraz protokolarnego przekazania Wykonawcy wszelkich materiałów i opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, które podlegają zwrotowi najpóźniej w dniu przekazania projektu

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w przypadku: a. zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu umowy, b. zaistnienia okoliczności, obiektywnych, niezależnych od Stron, powodujących konieczność zmiany warunków realizacji prac przewidzianych w Opisie przedmiotu Zamówienia w SIWZ , gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, a w szczególności wystąpienia: - trudności związanych z pozyskaniem materiałów, opinii i uzgodnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. c. opóźnienia w realizacji umowy wynikających z przyczyn zewnętrznych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a które nie są wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zmowieniu.doc 2012-06-13 09:57:46 55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Promenada.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-13 09:22:52 1,8MB 129 razy
2 Zalaczniki_nr_1-4,6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-13 09:26:00 12KB 149 razy
3 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-13 09:39:27 1,7MB 158 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-15 11:12:22 69,0KB
2 Pytanie_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-15 11:12:46 331,4KB
3 WyjaA_nienie_specyfikacji_-_do_pytania_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-20 11:38:35 279,5KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-06-27 14:41:10 1,1MB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2012-07-09 11:26:08 40KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 13-06-2012 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 13-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 23-11-2015 09:51