Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 423.456,64 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - UŻYTKOWEGO W CIEMNIKU NA MIESZKANIA SOCJALNE

Ińsko: UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 423.456,64 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - UŻYTKOWEGO W CIEMNIKU NA MIESZKANIA SOCJALNE
Numer ogłoszenia: 250898 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 423.456,64 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - UŻYTKOWEGO W CIEMNIKU NA MIESZKANIA SOCJALNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Udzielenie kredytu w kwocie 423.456,64 zł na sfinansowanie zadania Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne.

4. Kredyt zaciągnięty będzie w 1 transzy w terminie do 30 września 2012 r.

5. Spłata nastąpi w 33 ratach kapitałowych:

- I rata: 31.09.2016 r. - 8.822,00 zł,

- pozostałe raty kwartalne począwszy od 31.12.2016 r. do 30.06.2024 r. w wysokości - 13.233,00 zł,

- ostatnia rata: w terminie do 31.07.2024 r. w wysokości 4.411,64 zł.

6. Okres kredytowania (wymagany) 31.08.2024 r.

7. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 31.08.2012 r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.09.2012 r.

8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.

9. Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 16.07.2012 r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego.

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank.

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.

11. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,8 %.

12. Nie będą pobierane:

- opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,

- odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

13. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone.

14. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 31.08.2016 r.

15. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.

16. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.

17. Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.

20. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym kredyt.

21. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska.

22.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta.

23. Kredyt może być udzielony również z linii EBI.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2024.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadania przynajmniej jedną placówkę obsługi klienta, zlokalizowaną na terenie Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i MIista ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i MIista ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2012-07-13 13:31:07 53,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:31:07 17KB 131 razy
2 Zal_07_-_Opinia_RIO_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:34:17 302,5KB 148 razy
3 Zal_08_-_Dokumenty_potw._upow._przedst._Gminy_do_podpisania....doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:34:30 27KB 108 razy
4 Zal_08_-_Zaswiadczenie_o_wyborze_na_burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:34:54 126,7KB 105 razy
5 Zal_09_-__Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:35:18 107,5KB 111 razy
6 Zal_10_-__Statut_Gminy_Insko.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:35:47 10KB 29 razy
7 Zal_11_-_Uchwala_w_sprawie_zaciagniecia_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:36:22 89,5KB 32 razy
8 Zal_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2011r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:37:38 1,9MB 78 razy
9 Zal_12_-_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2011r.-_tabele.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:39:10 2,9MB 19 razy
10 Zal_13_-__Rb-28S_za__2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:43:18 4,3MB 29 razy
11 Zal_13_-_Rb-27S__za_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:45:01 2,1MB 29 razy
12 Zal_13_-_Rb-_Z-_koniec_IV_kwartalu_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:53:59 501,4KB 23 razy
13 Zal_13_-_Rb-NDS_za_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:54:59 253,9KB 43 razy
14 Zal_14_-_Rb-27S_za_I_kwartal_2012r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:55:54 1,5MB 23 razy
15 Zal_14_-_Rb-28S_za_I_kwartal_2012r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:57:50 3,6MB 79 razy
16 Zal_14_-_Rb-NDS_za_I_kwartal_2012r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:58:23 162,6KB 42 razy
17 Zal_14_-_Rb-Z_I_kwartl_2012r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:59:20 445,7KB 21 razy
18 Zal_15_-_Uchwala_RIO_z_wykonania_budzetu_za_2011_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 13:59:51 280,6KB 34 razy
19 Zal_16_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:00:08 197,6KB 38 razy
20 Zal_16_-_Uchwala_budzetowa_Gminy_Insko_na_2012-_Zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:01:48 3,9MB 27 razy
21 Zal_16_-_Uchwala_w_spr._zm._uchwaly_budzetowj.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:02:33 83,1KB 59 razy
22 Zal_17_-_Wieloletnia_prognoza_finanasowa_Gm_Insko_2012-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:03:48 3,0MB 26 razy
23 Zal_18_-_Uchwala_RIO_-_opinia_o_prawodlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:04:16 212,9KB 78 razy
24 Zalaczniki_5-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:04:35 44KB 23 razy
25 Zalaczniki_nr1-4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 14:04:46 82KB 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WYJASNIENIE_-_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:28:03 87,9KB
2 WYJASNIENIE_-_SIWZ-ZMIANA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 11:26:49 223,1KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-07-30 13:36:01 105,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2012-08-07 14:07:27 39KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 13-07-2012 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 07-08-2012 14:07