Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko

 Ińsko: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko
Numer ogłoszenia: 157778 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest (płyty faliste azbestowo-cementowe) z nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Ińsko oraz transport na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemne składowiska odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku - szacowana ilość (powierzchnia dachów) odpadów przeznaczonych do utylizacji wynosi ok. 2596,40 m2.

2) Transport zdemontowanych już pokryć dachowych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemne składowiska odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku - szacowana ilość (powierzchnia dachów) odpadów przeznaczonych do utylizacji wynosi ok. 1471 m2.

2. Wykaz miejsc prowadzenia prac stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Podane ilości pokryć dachowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy - wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie.

3. W celu zdobycia niezbędnych informacji do przygotowania oferty, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z :

a. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

b. ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),

c. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

d. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649),

e. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

f. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

g. ustawą z dnia 28 października 2003 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r, Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.), h. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie, pozwolenie lub decyzję zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w zakresie unieszkodliwiania, zbierania i transportu wyrobów zawierających azbest

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 usługi w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w przypadku: a. zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu umowy, d. opóźnienia w realizacji umowy wynikających z przyczyn zewnętrznych - działanie siły wyższej, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a które nie są wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane prace ujawnione podczas demontażu pokryć dachowych etc.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Insku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Insku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.04.2013.10.04.29_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-04-22 10:04:29 60KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.04.2013.10.00.51_SIWZ_Azbest.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-22 10:00:51 19KB 146 razy
2 22.04.2013.10.02.34_Zalaczniki_Nr_1-6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-22 10:02:34 138,5KB 178 razy
3 22.04.2013.10.02.54_Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ_-_Wykaz_miejsc.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-04-22 10:02:54 33,5KB 379 razy
Wynik postępowania
1 13.05.2013.09.31.04_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-05-13 09:31:05 405,5KB
Udzielenie zamówienia
1 20.05.2013.10.44.42_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-05-20 10:44:42 37,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 22-04-2013 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 20-05-2013 10:44