Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ińsko

Ińsko: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ińsko
Numer ogłoszenia: 183004 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Ińsko zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko, stanowiącym załącznik 9 do SIWZ, zwanym dalej Regulaminem,

2) dostarczanie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów,

3) utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) przy
ul. Bohaterów Warszawy 22 w Ińsku. Właścicielem miejsca pod tworzony GPZO jest Gmina Ińsko – teren zostanie użyczony Wykonawcy.

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1) Zmieszane odpady komunalne.

 Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach metalowych lub PCV o poj. co najmniej 80 litrów. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w workach, wyłącznie w sytuacji, gdy ilość wytworzonych w danym gospodarstwie odpadów zmieszanych przekracza pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów. Poszczególni właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków z odpadami w dniu przejazdu samochodu przystosowanego do ich odbioru w odległości nie większej niż 10 mb od trasy jego przejazdu. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości. Wykonawca zgodnie z życzeniem i na koszt właściciela nieruchomości dostarczy i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach i kontenerach o pojemnościach 80 l, 110l, 120 l, 240l, 1100l.

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców w okresie maj – wrzesień, co tydzień w okresie październik – kwiecień, co dwa tygodnie.

2) Selektywnie zbierane odpady komunalne.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Ińsko będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków foliowych:

- oznaczone napisem ,,Szkło” - przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe,

- oznaczone napisem ,,Papier’ - przeznaczone na papier, makulaturę, tekturę (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

- oznaczone napisem ,,Tworzywo , metal” - przeznaczone na tworzywa sztuczne i metal.

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania wyposaży właścicieli nieruchomości w komplet 3 worków ( oznaczonych j. w.) do selektywnej zbiórki odpadów. Przy każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zbieranych Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki, w takiej samej ilości rodzaju, jakie zostały odebrane.

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie 2 razy w miesiącu.

3. Zestawienia:

Zakłada się, że 60% strumienia odpadów będzie pochodzić z nieruchomości zamieszkałych a 40 % z nieruchomości niezamieszkałych.

1) miejscowości z wykazem ilości gospodarstw domowych oraz liczbą mieszkańców:

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości Gminy Ińsko

Liczba mieszkańców (stan na 31 XII 2012r.)

Liczba gospodarstw domowych

1.

Ińsko

2124

655

2.

Ścienne

390

92

3.

Linówko

178

49

4.

Miałka

56

13

5.

Powalice

6

1

6.

Kleszcze

3

2

7.

Gronówko

87

18

8.

Ciemnik

168

46

9.

Czertyń

119

31

10.

Granica

46

16

11.

Storkowo

311

92

12.

Waliszewo

52

11

13.

Wierzchucice

12

7

14.

Studnica

107

32

15.

Nierybno

26

6

16.

Kanice

3

1

Razem

3688

1072

 

 

Szacuje się, iż w 70% gospodarstw domowych będzie prowadzona segregacje odpadów komunalnych, natomiast w 30% gospodarstw domowych nie będzie prowadzona segregacja.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wielkości te mogą ulec zmianie.

2) na terenach ogólnodostępnych tj. plaże, kąpieliska (w sezonie letnim) oraz na wniosek Zamawiającego wykonawca ustawi pojemniki typu IGLO przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów typu opakowania ze szkła oraz tworzyw sztucznych w ilości do 10 szt. każdego rodzaju.

Stan napełnienia tych pojemników będzie na bieżąco kontrolować Zamawiający i Wykonawca.

4. Szacunkowe wielkości odpadów (dla okresu wykonania zamówienia o którym mowa w rozdz. V) wynosi, dla:

1) zmieszanych odpadów komunalnych: 1258 Mg,

2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:  140 Mg.

Ustalone wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

Podane wyżej ilości odpadów należy przyjąć do obliczenia ceny, Wykonawca                          rozliczy kwartalnie rzeczywistą ilość odpadów.

5. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów można będzie przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywnyw tym:

1) zielone i ogrodowe (odpady ulegające biodegradacji),

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe (np. meble),

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, popiół i żużle).

 

Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniami czynników atmosferycznych.

Do Gminnego Punktu Selektywnie Zbieranych Odpadów (GPZO) można przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwie.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony dodatkowo odbierane będą sprzed posesji dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym zgodnie z ustalonym harmonogramem systemie tzw. wystawki.O terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

Godziny otwarcia GPZO ustala się w dniach: poniedziałek, środa, sobota w godzinach:
10.00-17.00 .

6. Charakterystyka worków do zbiórki odpadów:

Wykonawca wyposaża nieruchomości w worki o pojemności, co najmniej 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej.

Worki muszą:

1) być wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji,

2) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy,

3) być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów: 3 frakcje tj. Papier, Szkło i Tworzywo i metal. Oznaczenie może być realizowane również przez zróżnicowanie kolorystyczne worków dla poszczególnych frakcji odpadów.

7.  Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Ińsko, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości.

8. Realizując zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt.3, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:

1) zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu szczecińskiego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018- 2023”.

2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., rt. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania – odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, o których mowa w ppkt. 1).

9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych.

10. Szczegółowe wymagania dla pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych.

      Pojazdy muszą być:

- wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu samochodu,przechowywanie oraz odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów,

- wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,

- zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,

- zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów.

- poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

-na koniec każdego dnia roboczego opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,

- trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).

11. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu:

1) comiesięczny raport z systemu GPS zamontowanego w pojeździe przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie,

2) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

3) wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia i przekazywał w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy Zamawiającemu.

12. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:

1) w sposób ciągły,

2) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,

3) niezależnie od warunków atmosferycznych,

4) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.

13. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania wszystkich odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgromadzonych w pojemnikach oraz w workach na terenie gminy Ińsko.

      Zamawiający wymaga również odbioru odpadów w terminach innych niż przewiduje harmonogram, jeżeli zebrane i zgromadzone odpady zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców.

14. Wykonawca na obowiązek przekazywania w comiesięcznych raportach dołączanych do faktury danych o ilości zagospodarowanych odpadów oraz adresach właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady oraz ilości pojemników. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego.

15.Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.

16. Usługa będzie wykonywana w dni robocze zgodnie z harmonogramem w godzinach od 7:00 do 17:00.

17. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Ilość odpadów winna być podana w kilogramach w rozbiciu na poszczególne miesiące kwartału. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - zmieszane, segregowane oraz miejsce unieszkodliwienia wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.

18.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności:

 1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r., Nr 220. poz. 1447 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.z 2010 r. Nr 185, poz. 1234 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
 3. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2012 r., poz. 391 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 152 poz. 897),
 5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.),
 7. ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 ze zm.),
 8. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),
 9. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 868),
 10. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
 11. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2010 r., nr 249 poz. 1673),
 12. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 r., nr 249 poz. 1674),
 13. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r., nr 112 poz. 1206),
 14. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 645),
 15. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 630),
 16. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676),
 17. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012, poz. 1052),
 18. uchwała nrXVI/218/12Sejmiku  Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego dla regionu szczecińskiego,
 19. uchwała nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko,
 20. uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko,
 21. dyrektywaParlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U.UE.L 2008.312.3),
 22. ustawaz dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U z 2001 r. Nr 130, poz.1450 ze zm.),
 23. ustawa zdnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 zezm.),
 24. ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.12.00-4, 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy zł), w terminie do dnia 29.05.2013r. do godziny 09.30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta Ińsko: Bank PKO BP SA o/ Stargard Szcz. nr 88 1020 4867 0000 1402 0007 9848. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1234 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.),
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: a) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 800 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3) oraz b) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg w okresie 12 miesięcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych w ilości co najmniej: - dwóch pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i wyposażonych w system zbierający odcieki oraz - dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz - jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną. Rzeczywista ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu gminy Ińsko były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin - co najmniej norma Euro 4. b) odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo - transportową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odległości nie większej niż 60 km od Gminy Ińsko.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, 3) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, 4) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych opisanych w § 4 ust. 1 lit. a), nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy. 2. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczanej do niej odpady komunalne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.05.2013.11.58.06_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-05-09 11:58:06 13KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.05.2013.11.58.06_SIWZ_odpady.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-09 11:58:06 300,5KB 225 razy
2 09.05.2013.11.58.23_Zalaczniki_Nr_1-8_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-09 11:58:23 23KB 217 razy
3 09.05.2013.11.58.57_Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ_-_Regulamin_utrzymania_czystosci....pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-09 11:58:57 921,4KB 227 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.05.2013.15.36.35_Wyjasnienie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 15:36:35 698,7KB
Wynik postępowania
1 04.06.2013.15.50.53_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2013-06-04 15:50:53 418,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 09-05-2013 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 09-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 04-06-2013 15:50