Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko

Ińsko: Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko
Numer ogłoszenia: 302326 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie rozpoczętej adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko.

      Niniejsze zamówienie stanowi kontynuację i dokończenie prac z zamówienia nr ZP.LŚ/341/9/10 pn. Przebudowa budynku mieszkalno – użytkowego (świetlica wiejska) zlokalizowanego na dz. nr geod. 370/1, 370/2 obr. Ciemnik, Gm. Ińsko wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza części wschodniej budynku – na cele mieszkalne, z zagospodarowaniem terenu dz. nr geod. 370/3 i dz. nr geod. 769 (schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych) położonych w miejscowości Ciemnik, gm. Ińsko.

   Niniejszemu zamówieniu podlegają tylko prace budowlane związane z zakończeniem przebudowy świetlicy wiejskiej; adaptacja budynku na mieszkania socjalne została zakończona i odebrana.

         2. Zakres prac polegających na dokończeniu inwestycji szczegółowo określają kosztorysy ofertowe stanowiące  załączniki nr 8 - 11 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową.

      Z zakresu prac wyłącza się prace określone w załączniku nr 8 pozycja 2 – Wykonanie i montaż ścianki przesuwnej typu OPTIMAL. W miejsce wykreślonej pozycji zastosowanie ma aneks do projekty stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ wraz kosztorysem – załącznik nr 11 do SIWZ.

           3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

           4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu szczegółowego określenia wielkości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.07.2013.10.43.11_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-07-30 10:43:11 58,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.07.2013.10.43.11_SIWZ_swietlica_Ciemnik.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:43:11 20KB 143 razy
2 30.07.2013.10.45.49_Zalaczniki_1-5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:45:50 163,5KB 111 razy
3 30.07.2013.10.46.22_Zal_nr_6_do_SIWZ_-opis_do_PB_-_architektura_doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:46:22 118,8KB 249 razy
4 30.07.2013.10.47.02_Zal_nr_6_do_SIWZ_-rys.03__-_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:47:02 1,3MB 100 razy
5 30.07.2013.10.47.32_Zal_nr_6_do_SIWZ_-rys.04_-_RZUT_PIETRA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:47:32 763,1KB 97 razy
6 30.07.2013.10.48.01_Zal_nr_6_do_SIWZ_-rys.07_-_PRZEKROJ_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:48:01 393,8KB 101 razy
7 30.07.2013.10.48.26_Zal_nr_6_do_SIWZ_-rys.09_-_PRZEKROJ_C-C,_D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:48:26 482,6KB 103 razy
8 30.07.2013.10.48.44_Zal_nr_6_do_SIWZ_-str._tytuA_owa-ARCHITEKTURA-PROJEKT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:48:44 136,6KB 132 razy
9 30.07.2013.10.49.00_Zal_nr_7_do_SIWZ_-Bilans_wody_i_sciekow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:49:00 27,2KB 290 razy
10 30.07.2013.10.49.15_Zal_nr_7_do_SIWZ_-Opis_do_PB_instalacje_w_budynku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:49:15 75,3KB 107 razy
11 30.07.2013.10.49.52_Zal_nr_7_do_SIWZ_-rys.2_inst._c.o._oraz_went._mech.rzut_przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:49:52 1,2MB 130 razy
12 30.07.2013.10.50.25_Zal_nr_7_do_SIWZ_-rys.3_inst._c.o._oraz_went._mech.rzut_przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:50:25 844,8KB 130 razy
13 30.07.2013.10.50.52_Zal_nr_7_do_SIWZ_-rys.4_inst._c.o._oraz_went._mech.przekrA_j_C-C,_D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:50:52 353,2KB 127 razy
14 30.07.2013.10.51.14_Zal_nr_7_do_SIWZ_-rys.5_inst._c.o._oraz_went.mech.rzut_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:51:14 508,7KB 119 razy
15 30.07.2013.10.51.38_Zal_nr_7_do_SIWZ_-str._tytuA_owa-IS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:51:38 137,4KB 142 razy
16 30.07.2013.10.54.10_Zal_nr_8_do_SIWZ_-Opis_do_proj.konstr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:54:10 63,7KB 182 razy
17 30.07.2013.10.54.43_Zal_nr_8_do_SIWZ_-rys.K2_-_uklad__elementow__konstrukcyjnych__przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:54:43 965,1KB 91 razy
18 30.07.2013.10.55.02_Zal_nr_8_do_SIWZ_-Strona_tytlowa_do_projektu_konstrukcyjnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:55:02 128,2KB 92 razy
19 30.07.2013.10.55.17_Zal_nr_9_do_SIWZ_-Opis_techniczny_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:55:17 69,9KB 194 razy
20 30.07.2013.10.55.56_Zal_nr_9_do_SIWZ_-rys.E1-_rzut__przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:55:56 1,2MB 91 razy
21 30.07.2013.10.56.15_Zal_nr_9_do_SIWZ_-rys.E4_-_schemat__zasilania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:56:15 198,9KB 90 razy
22 30.07.2013.10.56.38_Zal_nr_9_do_SIWZ_-rys.E5_-_rozdzielnica__bezpiecznikowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:56:38 502,2KB 108 razy
23 30.07.2013.10.57.04_Zal_nr_9_do_SIWZ_-rys.E6_-_rozdzielnica__bezpiecznikowa__TA_I_TM.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:57:04 247,6KB 89 razy
24 30.07.2013.10.57.42_Zal_nr_9_do_SIWZ_-str._tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:57:42 136,7KB 143 razy
25 30.07.2013.10.57.57_Zal_nr_10_do_SIWZ_-Plan_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:57:57 56,7KB 116 razy
26 30.07.2013.10.58.16_Zal_nr_11_do_SIWZ_-Specyfikacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:58:16 294,5KB 164 razy
27 30.07.2013.10.58.38_Zal_nr_11_do_SIWZ_-Strona_tytuA_owa-Specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:58:38 136,8KB 109 razy
28 30.07.2013.10.58.54_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-opis_do_aneksu_architektura_+sanitarna_03_13r__doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:58:54 123,3KB 415 razy
29 30.07.2013.10.59.19_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys3_6_Rzut_Przekroj_C-C,D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:59:19 639,1KB 161 razy
30 30.07.2013.11.00.00_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys_1_1_Rzut_Przyziemia-pr_inst_co_i_went_mech_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:00:00 1,4MB 128 razy
31 30.07.2013.11.00.44_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys_1_6_Rzut_Przyziemia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:00:44 1,3MB 137 razy
32 30.07.2013.11.01.23_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys_2_6_Rzut_1_pietra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:01:23 1,1MB 126 razy
33 30.07.2013.11.02.09_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys_4_6_RozkA_ad_pustakow_szklanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:02:09 1,3MB 128 razy
34 30.07.2013.11.02.33_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys_5_6_Szczegol_laczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:02:33 132,6KB 133 razy
35 30.07.2013.11.02.54_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-Rys_6_6_Zestaw_stol_drzw__i_okien_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:02:54 389,2KB 112 razy
36 30.07.2013.11.03.10_Zal_nr_12_do_SIWZ_Aneks_pr._budowlany-str_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:03:10 32,3KB 145 razy
37 30.07.2013.11.04.06_Zal_nr_13_do_SIWZ_kosztorys_ofertowy_ogolnobudowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:04:06 2,0MB 203 razy
38 30.07.2013.11.04.32_Zal_nr_14_do_SIWZ_kosztorys_ofertowy_elektryka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:04:32 531,3KB 127 razy
39 30.07.2013.11.04.56_Zal_nr_15_do_SIWZ_kosztorys_ofertowy_wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:04:56 542,1KB 232 razy
40 30.07.2013.11.05.11_Zal_nr_16_do_SIWZ_kosztorys_ofertowy_Swietlica_do_aneksu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 11:05:11 75,5KB 275 razy
Wynik postępowania
1 20.08.2013.15.07.54_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-08-20 15:07:54 203,4KB
2 26.08.2013.16.07.16_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2013-08-26 16:07:16 271,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 30-07-2013 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 30-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 26-08-2013 16:07