Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko

Ińsko: Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko
Numer ogłoszenia: 345298 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dokończenie rozpoczętej adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko.

Niniejsze zamówienie stanowi kontynuację i dokończenie prac z zamówienia nr ZP.LŚ/341/9/10 pn. Przebudowa budynku mieszkalno – użytkowego (świetlica wiejska) zlokalizowanego na dz. nr geod. 370/1, 370/2 obr. Ciemnik, Gm. Ińsko wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza części wschodniej budynku – na cele mieszkalne, z zagospodarowaniem terenu dz. nr geod. 370/3 i dz. nr geod. 769 (schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych) położonych w miejscowości Ciemnik, gm. Ińsko.

Niniejszemu zamówieniu podlegają tylko prace budowlane związane z zakończeniem przebudowy świetlicy wiejskiej; adaptacja budynku na mieszkania socjalne została zakończona i odebrana.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnej oceny stanu zaawansowania prac i szczegółowego określenia wielkości zamówienia.

2.Zakres prac polegających na dokończeniu inwestycji szczegółowo określają kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 13 - 16 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową.

3.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.42.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości  5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 11.09.2013r. do godziny 09:45. Decyduje moment wpływu środków na konto zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta Ińsko: Bank PKO BP SA o/ Stargard Szcz. nr 88 1020 4867 0000 1402 0007 9848.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

·                     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·   zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.08.2013.13.28.47_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-08-27 13:28:47 66,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.08.2013.13.28.47_SIWZ_swietlica_Ciemnik-II.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 13:28:47 218,5KB 144 razy
2 27.08.2013.13.29.19_Zalaczniki_1-5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 13:29:19 16KB 160 razy
3 27.08.2013.13.49.37_Zal_nr_10_do_SIWZ_-Plan_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 13:49:37 56,7KB 226 razy
4 27.08.2013.13.56.57_ZaA_A_czniki_nr_11.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 13:56:58 408,2KB 156 razy
5 27.08.2013.13.59.34_ZaA_A_czniki_12.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 13:59:34 6,6MB 131 razy
6 27.08.2013.14.00.51_ZaA_A_czniki_nr_13-16.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 14:00:51 1,0MB 137 razy
7 27.08.2013.14.06.12_ZaA_A_czniki_nr_6.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 14:06:12 3,0MB 139 razy
8 27.08.2013.14.07.31_Zalaczniki_nr_7.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 14:07:31 3,1MB 115 razy
9 27.08.2013.14.08.17_Zalaczniki_nr_8.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 14:08:17 1,0MB 106 razy
10 27.08.2013.14.09.29_Zalaczniki_nr_9.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 14:09:29 2,3MB 116 razy
Wynik postępowania
1 13.09.2013.11.16.45_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_.pdf 2013-09-13 11:16:45 51,6KB
Udzielenie zamówienia
1 04.10.2013.13.20.39_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-10-04 13:20:39 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 27-08-2013 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 04-10-2013 13:20