Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2014-2018

Ińsko: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2014-2018
Numer ogłoszenia: 430718 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

·                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2014-2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:

a) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

b)  potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

c) oprocentowanie środków na rachunkach wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

2)   Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddziale, filia, agencja).

3) Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).

4) Realizacja poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w formie elektronicznej, ( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).

5) Posiadanie i zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w tym:

a)   zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,

b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 36 godzin,

d) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem, leżącej po stronie Wykonawcy – przyjmowanie  i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,

f) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem leżącej po stronie Zamawiającego opłaty za przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej będą pobierane zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych,

g) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.

6) Wydawanie blankietów czeków.

7) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

8) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej – w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego.

9) Umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności.

10) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.

11) Możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia  jako overnight.

12) Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności. (Gmina wstępnie przewiduje 4 500 kont)  Zamawiający korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez  ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH „SIGID” Sp. z o. o. Zamawiający w najbliższym czasie nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych.

13) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ińsko na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu),

- zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową,

- odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu,

- oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 3M i stałej marży banku,

- za uruchomienie kredytu Wykonawca pobierze opłaty i prowizje w wysokości nie większej niż 1 pkt. %,

- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

- zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po wejściu umowy w życie,

- kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej, którą stanowi WIBOR 3M dla międzybankowych depozytów 3- miesięcznych, powiększony o stałą marżę. Stawka WIBOR ustalana będzie według notowania z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane,

- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,

- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,

2.      Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.

3.      Za inne czynności Wykonawca pobierze prowizje i opłaty bankowe zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych, która stanowić będzie załącznik do umowy.

4.      Wykonawca zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku oddziału, filii lub agencji w której prowadzona będzie obsługa kasowa Urzędu. Obsługa kasowa musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków, kart płatniczych lub zbiorczych list w godzinach pracy urzędu:

- Zamawiający zapewni Wykonawcy - na podstawie odrębnej umowy najmu, pomieszczenie usytuowane w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy 38.

5.      Wykonawca wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych.

6.      Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych
z banku obsługującego obecnie rachunki.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z póź. zm.),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.tabelę opłat, 2.wzór umowy,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące: 1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, 2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, 3) zmiany dotyczące nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjny, w tym zmiany ilości jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu spowodowanej ewentualnymi zmianami organizacyjnymi, 4) zmiany zapisów umowy w związku z pojawieniem się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, 5) zmiany zapisów umowy w związku z wprowadzeniem modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo - księgowego, 6) zmiany terminu wykonania zamówienia, z powodu sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym również z powodu przyczyn organizacyjnych i uwarunkowań technicznych, 7) zmiany wysokości maksymalnej kwoty krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.10.2013.15.12.37_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-10-22 15:12:37 69KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.10.2013.15.12.37_SIWZ_Obsluga_bankwa_budzetu_Gminy_Insko.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-22 15:12:37 232,5KB 176 razy
2 22.10.2013.15.12.53_Zalaczniki_nr1-4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-22 15:12:53 10KB 191 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.11.2013.13.59.32_Wyjasnienie_nr1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:59:32 898,6KB
2 04.11.2013.13.59.54_Wyjasnienie__nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:59:54 357,5KB
3 04.11.2013.14.01.36_Zalaczniki_do_wyjasnienia_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 14:01:36 3,4MB
4 05.11.2013.14.44.26_Wyjasnienie_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 14:44:26 230,4KB
5 12.11.2013.08.48.34_Wyjasnienie_nr_4_i_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-12 08:48:34 331,0KB
6 15.11.2013.13.22.14_Modyfikacja_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 13:22:14 398,1KB
7 18.11.2013.12.51.06_Wyjasnienie_specyfikacji_7-8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-18 12:51:06 456,7KB
8 18.11.2013.12.51.35_Wyjasnienie_7-8,_zaA__1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-18 12:51:35 635,8KB
9 18.11.2013.12.51.46_Wyjasnienie_7-8,_zaA__2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-18 12:51:46 52,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 04.11.2013.13.59.32_Wyjasnienie_nr1.pdf 2013-11-04 13:59:32 898,6KB
Wynik postępowania
1 26.11.2013.13.47.38_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_.pdf 2013-11-26 13:47:38 391,1KB
Udzielenie zamówienia
1 11.12.2013.14.47.47_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-12-11 14:47:47 52,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 22-10-2013 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 22-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 11-12-2013 14:47