Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku - I etap.

Ińsko: Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku - I etap.
Numer ogłoszenia: 35614 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

·                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku - I etap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku.

2.Realizacji zamówienia obejmuje I etap inwestycji, a zakres prac określony jest w załączonych kosztorysach ofertowych i dotyczą:

1) robót przygotowawczych, ciągów komunikacji pieszo-jezdnej oraz małej architektury ujętych w kosztorysie na roboty budowlane w punktach lp:

1.2.1 – roboty rozbiórkowe i makroniwelacja terenu,

1.2.2 – budowa kładki,

2.1.1 – nawierzchnia utwardzana,

2.1.4 – nawierzchnia wodoprzepuszczalna,

2.1.5 – brzeg piaszczysty,

2.2.5 – umocnienia brzegowe,

2) odwodnienia terenu – całość kosztorysu na roboty sanitarne,

3) wykonanie oświetlenia terenu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi – I etap kosztorysu instalacji elektrycznej.

3.Kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, są elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia.

4.Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają (w zakresie, którego dotyczy I etap):

1) dokumentacja projektowa;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3) opis przedmiotu zamówienia

5.Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

6.Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.

7.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.

8.Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.

9.Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

10.  Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

11.  Wykonawca wykona, przygotuje oraz złoży u Zamawiającego (na dwa dni przed odbiorem końcowym robót) w 2 egz., w formie trwale spiętej, wszelkie dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a zawłaszcza:

1)      protokoły z badania materiałów,

2)      dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

3)      inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

12.  Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

13.  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawypzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych oraz służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości, założonych w dokumentacji projektowej dla projektowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych, powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydanie decyzji administracyjnej, wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                 1. Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku. 2. Zakres prac określony jest w załączonych kosztorysach ofertowych i dotyczą: 1) robót przygotowawczych, ciągów komunikacji pieszo-jezdnej oraz małej architektury ujętych w kosztorysie na roboty budowlane w punktach lp: 2.1.2 Nawierzchnia segmentowa placu zabaw z barwionego granulatu SBR 2.1.3 Deska konglomerat 2.2.1 Wykonanie małej architektury - fontanny 2.2.2. Plac zabaw dla dzieci 2.2.3 Wyposażenie ciągów spacerowych 2.2.4 Pomosty pływające 2.3 Zagospodarowanie zielenią 2) wykonanie oświetlenia terenu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącym - II etap: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie pomostów wraz z okablowaniem, oświetlenie pawilonów, słupy oświetleniowe parkowe

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.65.00-8, 45.24.65.10-1, 45.24.40.00-9, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy zł), w terminie do dnia 17.02.2014 r. do godziny 09:45. Decyduje moment wpływu środków na konto zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta Ińsko: Bank PKO BP SA o/ Stargard Szcz. nr 88 1020 4867 0000 1402 0007 9848. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa obiekty o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. wykonał zagospodarowanie nabrzeża w formie promenady o nawierzchni ekologicznej, wodoprzepuszczalnej z obiektami architektonicznymi w formie pawilonów i zadaszeń o konstrukcji drewnianej oraz pomostami na wodzie z pełnym uzbrojeniem terenu o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - architektonicznej bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł. 2) wykaże posiadanie środków finansowych lub wykaże zdolność kredytową na sumę nie niższą niż 800.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. b) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) - e) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, wynikająca ze zmian technologicznych, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez zamawiającego. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) Zmiana obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.01.2014.11.05.47_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2014-01-31 11:05:47 95KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.01.2014.11.05.47_SIWZ_promenada.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 11:05:47 26KB 169 razy
2 31.01.2014.11.06.33_Zalaczniki_1-8.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 11:06:33 206,5KB 154 razy
3 31.01.2014.11.10.12_Zalacznik_nr_9_-_PB_Architektura_1.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 11:10:12 4,4MB 166 razy
4 31.01.2014.11.19.28_Zalacznik_nr_9_-_PB_Architektura_2.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 11:19:28 11,5MB 162 razy
5 31.01.2014.11.41.21_Zalacznik_nr_9_-_PB_Architektura_3.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 11:41:22 29,0MB 153 razy
6 31.01.2014.12.04.47_Zalacznik_nr_9_-_PB_Architektura_4.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 12:04:49 28,3MB 143 razy
7 31.01.2014.12.11.44_Zalacznik_nr_9_-_PB_Architektura_5.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 12:11:45 5,3MB 146 razy
8 31.01.2014.12.20.55_Zalacznik_nr_9_-_PB_elektryczny.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 12:20:58 12,3MB 174 razy
9 31.01.2014.12.22.09_Zalacznik_nr_9_-_PB_sanitarny.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 12:22:09 1,7MB 134 razy
10 31.01.2014.12.28.23_Zalacznik_nr_9_-_PW_architektura_1.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 12:28:23 6,4MB 143 razy
11 31.01.2014.12.50.17_Zalacznik_nr_9_-_PW_architektura_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 12:50:18 29,0MB 138 razy
12 31.01.2014.13.03.16_Zalacznik_nr_9_-_PW_architektura_3.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 13:03:16 11,8MB 137 razy
13 31.01.2014.13.19.03_Zalacznik_nr_9_-_PW_drogowy_czasowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 13:19:04 16,5MB 126 razy
14 31.01.2014.13.30.24_Zalacznik_nr_9_-_PW_drogowy_stala.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 13:30:24 5,4MB 135 razy
15 31.01.2014.13.58.36_Zalacznik_nr_9_-_PW_Sanitarny.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 13:58:36 3,7MB 139 razy
16 31.01.2014.14.02.34_Zalacznik_nr_9_-_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odboru_robot_budowlanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 14:02:34 234,4KB 204 razy
17 31.01.2014.14.05.09_Zalacznik_nr_10_-_Kosztorysy_ofertowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-31 14:05:09 5,1MB 264 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.02.2014.10.11.44_Wyjasnienie_tresci_siwz_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-07 10:11:44 409,6KB
Wynik postępowania
1 14.02.2014.11.15.05_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2014-02-14 11:15:05 488,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 31-01-2014 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 14-02-2014 11:21