Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Ińsko


BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami)

na

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Ińsko

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

Koszt uzyskania SIWZ - 10 zł netto.

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 2. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

     1. terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko i część obrębu geod. Ciemnik zgodnie z Uchwałą nr XXVI/172/2005 rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 grudnia 2005r. Powierzchnia terenu - 800 ha z czego plan na mapach zasadniczych dla 30% powierzchni, a na mapach ewidencyjnych dla 70% powierzchni.

     2. terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko zgodnie z Uchwałą nr XXVI/173/2005 rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 grudnia 2005r. Powierzchnia terenu ok. 70 ha - plan na mapach zasadniczych dla całej powierzchni.

     3. terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik zgodnie z Uchwałą nr XXVI/174/2005 rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 grudnia 2005r. Powierzchnia terenu ok. 35 ha - plan na mapach zasadniczych dla całej powierzchni.

     4. terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i części obrębu geod. Ścienne zgodnie z Uchwałą nr XXVI/175/2005 rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 grudnia 2005r. Powierzchnia terenu ok. 230 ha - plan na mapach zasadniczych dla całej powierzchni.

     5. terenu obejmującego miasto Ińsko obręb I i obręb II zgodnie z Uchwałą nr XXVI/176/2005 rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 grudnia 2005r. Powierzchnia terenu ok. ok. 750 ha (w tym ok. 397 ha to jezioro) - plan na mapach zasadniczych dla całej powierzchni z wyłączeniem jeziora.

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego.

 4. Termin wykonania zamówienia: 2 lata od dnia podpisania umowy.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował co najmniej 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego który wszedł już w życie i odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda by:

- funkcję głównego projektanta planu powierzyć urbaniście - członkowi Izby Urbanistów, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem nie mniej niż 1 planu miejscowego, który wszedł w życie w ciągu ostatnich trzech lat;

- w pracach zespołu projektowego brali udział specjaliści ze wszystkich dziedzin wymaganych przedmiotem niniejszego postępowania i problematyki planu (ochrona środowiska, melioracja, komunikacja, wod.-kan., elektr.).

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.,

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 30.11.2007r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.  

Burmistrz Ińska

/-/ Andrzej Racinowski  

ZP.LŚ/341/6/07 Ińsko, dnia 21.11.2007r.  

2  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_przetargu.doc 2007-11-21 14:06:00 42KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-plan_zagospodarowania_przestrzennego.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:06:00 16KB 69 razy
2 Zalaczniki_Nr_1-6_do_SIWZ-plan_zagospodarowania_przes.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:07:14 16KB 44 razy
3 Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ-sporzadzenie_miejscowych_planow....doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:10:14 8,1MB 71 razy
4 Zalacznik_Nr_8_do_SIWZ-sporzadzenie_miejscowych_planow....doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:12:11 7,5MB 72 razy
5 Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ-sporzadzenie_miejscowych_planow....doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:15:10 7,9MB 115 razy
6 Zalacznik_Nr_10_do_SIWZ-sporzadzenie_miejscowych_planow....doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:17:05 7,1MB 74 razy
7 Zalacznik_Nr_11_do_SIWZ-sporzadzenie_miejscowych_planow....doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 14:20:05 8,0MB 71 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2007-12-03 15:18:49 24KB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadominie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2008-01-16 09:13:24 255,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-11-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 16-01-2008 09:13