Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

 

Ińsko: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
Numer ogłoszenia: 245540 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Dowóz oraz odwóz uczniów Zespołu Szkół w Ińsku w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w dni nauki szkolnej na trzech trasach dowozu:

Ińsko– Granica – Studnica – Storkowo - Ińsko

Ińsko – Linówko – Ścienne – Miałka – Ińsko

Ińsko – Gronowo – Czertyń – Ciemnik – Ińsko.

a. Szacunkowa wielkość zamówienia dot. usług dowozu oraz odwozu uczniów wynosi 114000 km. Powyższa wartość jest wartością oszacowaną na podstawie dowozów uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i może ulec zmianie.

b. Godziny dowozów i odwozów zawarte zostaną w harmonogramie dowozów, który dostarczy Zamawiający z początkiem roku szkolnego.

c. Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.

2) Świadczenie usług przewozowych, innych niż opisanych w pkt. 1) na rzecz Zespołu Szkół w Ińsku, obejmujących: dowóz dzieci na pozalekcyjne koła zainteresowań, wyjazdy na wycieczki szkolne, do teatru, na basen itp.

a. Usługi przewozowe realizowane będą wyłącznie na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Dyrektora Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Ińsku  na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem wyjazdu.

b. Szacunkowa wielkość zamówienia dot. innych usług przewozowych wynosi 10600 km – wartość została oszacowana na podstawie podobnych zadań, zrealizowanych w roku  szkolnym 2013/2014 i może ulec zmianie.

3) Zapewnienie opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu przez osobę inną niż kierowca autobusu.

4) Zapewnienie płynności i ciągłości usługi: w przypadku wystąpienia awarii pojazdu uruchomienie zastępczego autobusu w ciągu 60 minut, który umożliwi realizację przedmiotu zamówienia.

5) Dbanie o czystość oraz o właściwy stan techniczny autobusów zapewniający bezpieczeństwo przejazdów oraz komfort – ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego i zapewnienie przewożonym dzieciom ogrzewania i utrzymywania optymalnej temperatury w autobusach nie niższej niż + 15 st. C.

6)  Przewozy powinny odbywać się autobusami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do przewozu dzieci szkolnych. Autobusy muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7) Autobusy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.), Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 1137).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wartości 50%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymaganą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługi podobne zamawiający uzna: dowozy dzieci do szkoły lub przewóz osób, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 3 sprawnymi autobusami na każdą z tras z liczbą miejsc nie mniejszą niż 39 na każdy autobus.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) waloryzacji ceny - we wrześniu 2015 r. - na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 2014 jeśli wskaźnik wyniesie 104 lub więcej - czyli jeśli nastąpi wzrost cen co najmniej o 4%.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok nr. 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.07.2014.15.35.55_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2014-07-22 15:35:55 74KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.07.2014.15.35.55_SIWZ-_przewozy_szkolne.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 15:35:55 201,5KB 74 razy
2 22.07.2014.15.36.13_Zalaczniki_-_szkolne_przewozy_autobusowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 15:36:13 17KB 129 razy
Wynik postępowania
1 04.08.2014.12.48.03_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-08-04 12:48:03 210,5KB
Udzielenie zamówienia
1 01.09.2014.14.43.27_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2014-09-01 14:43:27 49,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 22-07-2014 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 22-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 01-09-2014 14:43