Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko

Ińsko: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko
Numer ogłoszenia: 349204 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest:

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Ińsko zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

b) Dostarczanie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów.

c) Prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) przy ul. Bohaterów Warszawy 22 w Ińsku (Zamawiający użyczy Wykonawcy teren na którym zlokalizowany jest GPZO).

d) Ilość wytworzonych na terenie Gminy Ińsko odpadów nie jest zależna od Zamawiającego.

Szacunkowa ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 798 Mg/rok, segregowanych odpady komunalne wynosi 128 Mg/rok.

Szacowane ilości odpadów mogą ulec zmianie i należy je traktować jako orientacyjne. Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych wielkości.

2) Charakterystyka Gminy Ińsko:

- powierzchnia Gminy Ińsko wynosi 151 km2,

- liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko na dzień 30.09.2014 r. wynosi 3638 w tym w mieście Ińsko 2083, na terenach wiejskich 1555,

- liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ińsko wynosi ok. 1229,

- Gmina Ińsko liczy 7 sołectw:

     1.Linówko, Miałka, Powalice,

      2.Storkowo, Kleszcze

3.Ciemnik, Gronówko, Okole

4.Czertyń

5.Storkowo, Wierzchucice, Waliszewo, Kanice

6.Studnica, Nierybno

7.Granica

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r. poz. 672 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2013 r., poz. 1399 ze zm.), oraz rozporządzeniami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 868),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2010 r., nr 249 poz. 1673),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r., nr 112 poz. 1206),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 645),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 630),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012, poz. 1052),
 • Uchwała nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 – 2023.
 • Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko,
 • Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko,
 • Ustawa z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 262)
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.),
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco.

b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 ze zm.), rozporządzeniem Ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, uchwały nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-2017.

c) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia właścicieli nieruchomości w komplet 3 worków do selektywnej zbiórki odpadów. Przy każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zbieranych Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki, w takiej samej ilości rodzaju, jakie zostały odebrane.

d) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego budynkach użyteczności publicznej łącznie 3 pojemników do selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz 3 pojemników na przeterminowane leki.  Pojemniki o pojemności minimum 50 l powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające ich otwarcie przez nieuprawnione osoby oraz zabezpieczenie przed ich rozsypaniem.

Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, z umieszczonym napisem informującym o rodzaju odpadu.

e) Odbiór odpadów takich jak: - zielone i ogrodowe (odpady ulegające biodegradacji), papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowy, meble, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, żarówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, przeterminowane leki, zużyte smary, oleje, kleje, popiół i żużle) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe po remontach prowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym, nastąpi w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów. Transport odpadów do GPZO mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów mieszkańcy Gminy Ińsko będą mogli bezpłatnie oddawać w/w odpady, co najmniej trzy raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia GPZO gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i Miasta Ińsko. Informacja ta zamieszczona będzie także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

f) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów z pojemników, z miejsc wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości lub z miejsca wyodrębnionego, a po opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia go w to samo miejsce. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady z wszystkich zadeklarowanych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko.

g) Wykonawca jest zobowiązany:

 • dostosować pojazdy do odbioru odpadów komunalnych do ukształtowania terenu - wąskie drogi, podmokły teren itp.,
 • do realizacji usługi również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia,
 • do realizacji usługi również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, tzn. nieruchomości będą oddalone od głównej drogi dojazdowej, brak drogi dojazdowej lub będą występowały wąskie wjazdy, wysokie bramy itp.,
 • do wykonania przedmiotu zamówienia ręcznie poprzez wytaczanie pojemników do pojazdu lub realizacji usługi pojazdami o niewielkich wymiarach umożliwiającymi odbiór odpadów z nieruchomości o których mowa wyżej.
 1. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do naprawienia lub wymiany pojemników na swój koszt, a na czas naprawy do zapewnienia pojemnika zastępczego,
 2. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 3. W przypadku przepełnienia pojemników na odpady zmieszane, Wykonawca zobowiązany jest również odebrać odpady zgromadzone wokół w/w pojemników.
 4. Odbiór odpadów winien odbywać się zgodnie z zasadą, iż odbiór w danej miejscowości odbywa się zawsze w tym samym dniu tygodnia. Szczegółowy harmonogram winien być ustalony w porozumieniu z Zamawiającym.
 5. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o harmonogramie odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej urzędu, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości.
 6. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Ińsko na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z określeniem dni odbioru odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych selektywnie i dni odbioru odpadów w systemie ,,u źródła”.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do dostarczenia przed dniem 01 stycznia 2015 r. kalendarza z zatwierdzonymi przez Zamawiającego harmonogramami terminów odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, z których będą odbierane odpady. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru,
 8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi,
 9. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w razie potrzeby w soboty od godziny 7:00 do 14:00,
 10. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie wykonane urządzeniem rejestrującym znajdującym się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości z uwidocznioną (wygenerowaną automatycznie przez urządzenie rejestrujące obraz) datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia.

Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania min. 20 kontroli miesięcznie (w tym punkty wskazane przez Zamawiającego) w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kontrola powinna odbyć się poprzez sporządzenie protokołu wraz z dołączoną dokumentacją fotograficzną. Protokoły z dokumentacją fotograficzną (na nośniku elektronicznym) należy dołączyć do sprawozdania miesięcznego dostarczanego wraz z fakturą za wykonaną usługę.
 2. Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia emailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem do Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na zgłoszenie właściciela z terenu nieruchomości dodatkowych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. Cenę za odbiór w/w odpadów ustala Wykonawca;
 5. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania „dzikich wysypisk śmieci” zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Ińsko na każde zgłoszenie Zamawiającego. Ustala się, iż czas reakcji i wykonania usługi nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia.
 6. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne od i do momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
 7. Na terenach ogólnodostępnych tj. plaże, kąpieliska (w sezonie letnim) oraz na wniosek Zamawiającego wykonawca ustawi pojemniki typu IGLO przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów typu opakowania ze szkła oraz tworzyw sztucznych w ilości do 15 szt. każdego rodzaju. Stan napełnienia tych pojemników będzie na bieżąco kontrolować Zamawiający i Wykonawca.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.

4) Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady:

a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018- 2023”.

b) Selektywnie zebrane odpady komunalne należy przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5) Szczegółowe wymagania dla pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych.

Pojazdy muszą być:

 1. Wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu samochodu, przechowywanie oraz odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, urządzenie rejestrujące obraz lub wykonujące zdjęcia.
 2. Zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu.
 3. Zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów.
 4. Poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 5. Wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
 6. Na koniec każdego dnia roboczego opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.
 7. Trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).
 1. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych:

a) Odpady komunalne zmieszane:

Kody odpadów:

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

System odbioru odpadów:

- budynki jednorodzinne: pojemnikowy,

- budynki wielorodzinne: kontenerowo – pojemnikowy,

- nieruchomości niezamieszkałe (letniskowe, zakłady, sklepy): kontenerowo – pojemnikowy

Częstotliwość odbioru odpadów:

- z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców w okresie maj – wrzesień, co tydzień w okresie październik – kwiecień, co dwa tygodnie.

        Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach i kontenerach o pojemnościach 80l, 110l, 120l, 240l, 1100l. Pojemniki na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości.

Wykonawca zgodnie z życzeniem i na koszt właściciela nieruchomości dostarczy i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości.

Na wniosek zamawiającego Wykonawca zwiększy częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z wyznaczonych miejsc terenu gminy Ińsko.

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

Kody odpadów:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

System odbioru odpadów:

- budynki jednorodzinne: workowy.

- budynki wielorodzinne: workowy lub pojemnikowy.

- nieruchomości niezamieszkałe: workowy

Wprowadza się 3 rodzaje worków:

1.oznaczone napisem ,,Szkło” - przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe,

2.oznaczone napisem ,,Papier’ - przeznaczone na papier, makulaturę, tekturę (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

3.oznaczone napisem ,,Tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe” - przeznaczone na tworzywa sztuczne i metal

Częstotliwość odbioru odpadów:
- z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców – co dwa tygodnie.

Pojemniki (tzw. dzwony) na odpady selektywnie zbierane zapewnia i rozstawia Zamawiający.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy po 50 szt. z każdego rodzaju worków do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku.

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

System odbioru odpadów:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) będzie się odbywać w systemie „u źródła” w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów. Transport odpadów do GPZO mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) mieszkańcy Gminy Ińsko będą mogli bezpłatnie oddawać w/w odpady co najmniej trzy raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i Miasta Ińsko. Informacja ta zamieszczona będzie także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. Obsługę GPZO zapewni Wykonawca zadania.

Częstotliwość odbioru odpadów:

- dwa razy w roku w systemie „u źródła” - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym,

- do GPZO w poniedziałek, środę, sobotę w godzinach:10.00-17.00.

d) Odpady budowlane i rozbiórkowe (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 20 03 99), przeterminowane leki i chemikalia ( kody: 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*), zużyte baterie i akumulatory( (20 01 33, 20 01 34), zużyte opony (kod 16 01 03), tekstylia (kody 20 01 10, 20 01 11), odpady niebezpieczne (20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27, 20 01 29*), metale (20 01 40) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) i odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 02 08),

System odbioru odpadów:

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających od Starosty pozwolenia na budowę, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, tekstyliów, odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji będzie odbywał się w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów. Transport odpadów do GPZO mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą odpady budowlane i rozbiórkowe wymagające od starosty pozwolenia na budowę. Baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe można przekazywać również do punktów zbiórek zlokalizowanych na terenie placówek oświaty (COK i Ośrodek Kultury) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku. Przeterminowane leki można przekazywać również do punktów zbiórek zlokalizowanych w aptekach oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku. Odbiór i dostarczenie do GPZO zużytych baterii, akumulatorów i przeterminowanych leków z punktów zbiórki zapewni Zamawiający. Obsługę GPZO zapewni Wykonawca zadania.

Częstotliwość odbioru odpadów:

- z terenu placówek oświaty – systematycznie, w miarę zapełnienia pojemników.

- z GPZO – trzy razy w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

7) Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:

a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.

b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie również do przekładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający.

c) Zbiorcze wykazy nieruchomości, na których występowały zwiększone ilości zmieszanych odpadów komunalnych.

d) Wykazy nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych z uwagi na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą.

e) Wykonawca zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w ust 3 pkt 3 lit. r szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

f) Wykonawca zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów) lub karty przekazania odpadów, na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Ińsko.

g) Inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.12.00-4, 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Wadium należy wnieść w wysokości  10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy zł), w terminie do dnia 03.11.2014 r. do godziny 14:00. Decyduje moment wpływu środków na konto zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta Ińsko: Bank PKO BP SA o/ Stargard Szcz. nr 88 1020 4867 0000 1402 0007 9848.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 7 bez potwierdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2).

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie odpadów oraz gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: a) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 800 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg-m3), b) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg w okresie 12 miesięcy;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych w ilości co najmniej: - dwóch pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i wyposażonych w system zbierający odcieki oraz - dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz - jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną. Rzeczywista ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu gminy Ińsko były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin - co najmniej norma Euro 4. b) odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo - transportową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odległości nie większej niż 60 km od Gminy Ińsko. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniającej zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia I8 lipcu 2001 r. _ Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 145). Baza magazynowo _ transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, legalizowaną samochodowa wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy- magazynowo - transportowej powinny znajdować się: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo - transportowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, 3) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, 4) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych opisanych w § 4 ust. 1 lit. a), nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy. 2. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczanej do niej odpady komunalne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.10.2014.11.39.34_Ogloszenieo_zamowieniu.docx 2014-10-20 11:39:34 46,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.10.2014.11.39.34_SIWZ_odpady.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-10-20 11:39:34 100,1KB 115 razy
2 20.10.2014.11.40.52_Zalaczniki_Nr_1-8_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-20 11:40:52 20KB 109 razy
3 20.10.2014.11.41.09_Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ_-_Regulamin_utrzymania_czystosci....pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-20 11:41:09 921,4KB 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.10.2014.14.57.42_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-28 14:57:42 1,3MB
2 28.10.2014.14.57.57_ZaA__nr_10_-_gwarancja_-nowa.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-10-28 14:57:57 15,0KB
3 29.10.2014.12.06.50_Wyjasnienie_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-29 12:06:50 227,6KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 29.10.2014.09.35.26_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf 2014-10-29 09:35:26 163,8KB
Wynik postępowania
1 13.11.2014.13.34.49_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-11-13 13:34:49 220,5KB
Udzielenie zamówienia
1 24.11.2014.16.32.56_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx 2014-11-24 16:32:56 38,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 20-10-2014 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 20-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 24-11-2014 16:32