Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UDZIELENIE POŻYCZKI W KWOCIE 500.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Ińsko: UDZIELENIE POŻYCZKI W KWOCIE 500.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Numer ogłoszenia: 351092 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE POŻYCZKI W KWOCIE 500.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Pożyczka zaciągnięta będzie w 1 transzy w terminie do 24 listopada 2014 r.

5. Spłata nastąpi w 26 kwartalnych ratach kapitałowych:

- I rata: 31.12.2018 r.,

- pozostałe raty kwartalne począwszy od 31.03.2019 r. do 28.02.2025 r.,

- ostatnia rata: w terminie do 28.02.2025 r.

6. Okres kredytowania (wymagany) 28.02.2025 r.

7. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia pożyczki: na dzień 24.11.2014r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.12.2014 r.

8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.

9. Oprocentowanie pożyczki złotówkowej będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 03.11.2014 r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego. 

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank.

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.

11. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,8 %.

12. Nie będą pobierane: 

- opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą pożyczki,

- odsetki od części pożyczki spłaconej w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

13. Odsetki od wykorzystanej pożyczki Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone.

14. Karencja w spłacie pożyczki obejmuje okres do 30.11.2018 r.

15. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.

16. Pożyczka nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.

17. Bank udzielający pożyczki dopuszcza możliwość spłaty pożyczki w terminie wcześniejszym niż określony umową.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.

20. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym pożyczkę.

21. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska.

22.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta.

23. Kredyt może być udzielony również z linii EBI.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada przynajmniej jedną placówkę obsługi klienta, zlokalizowaną na terenie Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz placówek obsługi klienta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.10.2014.14.38.17_Ogloszenie_o_zamowieniu.docx 2014-10-21 14:38:17 24,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.10.2014.14.38.17_SIWZ_-_pozyczka.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:38:17 15KB 202 razy
2 21.10.2014.14.38.29_Zalaczniki_nr_1-4,13.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:38:29 77,5KB 191 razy
3 21.10.2014.14.39.03_Zal_05_-_Dokumenty_potwierdzajace_upowaznienie_przedstawicieli_Gminy_do_podpisania_umowy_kredytu,_ustanowienia_zabezpieczen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:39:03 192,7KB 178 razy
4 21.10.2014.14.39.11_Zal_06_-__Regon_-_Gmina_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:39:11 107,5KB 172 razy
5 21.10.2014.14.39.18_Zal_07_-__Statut_Gminy_Insko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:39:18 106,1KB 173 razy
6 21.10.2014.14.39.25_Zal_08_-_UchwaA_a_w_sprawie_zaciA_gniA_cia_pozyczki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:39:25 31,0KB 182 razy
7 21.10.2014.14.39.34_Zal_09_-_Uchwala_RIO_-_ds._sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_2013_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:39:34 140,7KB 219 razy
8 21.10.2014.14.39.54_Zal_10_-_Uchwala_budzetowa_na_2014+zalaczniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:39:54 2,4MB 176 razy
9 21.10.2014.14.40.03_Zal_11_-_Wieloletnia_prognoza_finansowa_2014-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:40:03 324,9KB 199 razy
10 21.10.2014.14.40.12_Zal_12_-_Uchwala_RIO_-_opinia_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 14:40:12 183,7KB 211 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.10.2014.10.36.14_Modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-24 10:36:14 152,0KB
2 30.10.2014.14.44.10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-30 14:44:10 388,8KB
3 04.11.2014.11.02.58_Wyjasnienie_SIWZ_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-04 11:02:58 3,0MB
4 06.11.2014.13.05.01_Modyfikacja_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-06 13:05:01 231,3KB
5 13.11.2014.12.19.21_Wyjasnienie_SIWZ_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 12:19:21 1,0MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 06.11.2014.13.05.01_Modyfikacja_2.pdf 2014-11-06 13:05:01 231,3KB
Wynik postępowania
1 18.11.2014.15.19.10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-11-18 15:19:10 199,6KB
Udzielenie zamówienia
1 01.12.2014.09.57.00_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx 2014-12-01 09:57:00 21,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 21-10-2014 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 21-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 01-12-2014 09:58