Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu "Wodna ścieżka edukacyjna - jezioro Ińsko"

Ińsko: Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu - Wodna ścieżka edukacyjna - jezioro Ińsko
Numer ogłoszenia: 317074 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu - Wodna ścieżka edukacyjna - jezioro Ińsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko”.

2. Elementy planowane do objęcia pracami projektowymi oraz opracowaniami:

A. Projekt budowlany ścieżki edukacyjnej:

 1. Założenia lokalizacyjne:
  1. początek ścieżki – działka 190/1 - przy kanale strugi Ina (ul. Młynarska),
  2. przebieg ścieżki – wzdłuż brzegu jeziora Ińsko w kierunku plaży miejskiej (działki nr geod.: 190/1, 372/2, 373, 410/1 obr. I miasto Ińsko), wody jeziora Ińsko (dz. Nr 1 - miejsce  po byłym pomoście przy plaży miejskiej – wodna część ścieżki edukacyjnej) i dalej do granicy rezerwatu „Kamienna Buczyna”(dz. 410/1),
  3. koniec ścieżki – granica rezerwatu przyrody „Kamienna Buczyna”,

-  zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 1. Uwarunkowania do uwzględnienia w ramach prac projektowych:
  1. nawierzchnia ścieżki z materiałów naturalnych – długość ok. 1500 mb,
  2. miejsca do wypoczynku wyposażone w ławki, pojemniki na śmieci, stoliki – 4 punkty,
  3. stojaki na rowery – 6 szt.,
  4. altana edukacyjna  - 2 kpl.,
  5. tablice edukacyjne o różnych powierzchniach i sposobach montażu:
   1. ptaki chronione w obszarze Natura 2000 – 12 kpl.,
   2. płazy i gady chronione w obszarze Natura 2000 – 4 kpl.,
   3. ssaki chronione w obszarze Natura 2000 – 4 kpl.,
   4. flora chroniona w obszarze Natura 2000 – 5 kpl.,
  6. miejsce rekreacji – ścieżka zdrowia wyposażona w elementy do ćwiczeń w plenerze – 1 kpl.
  7. oświetlenie terenu wzdłuż ścieżki – należy przewidzieć możliwość montażu lamp solarnych lub hybrydowych - 22 kpl.,
  8. toalety ogólnodostępne pod koniec ścieżki (na wysokości skrzyżowania ul. Al. Spacerowa i Al. Słoneczna),

 

B. Projekt budowlany przebudowy brzegu jeziora wzdłuż ul. Młynarskiej:

 1. Założenia lokalizacyjne – działka nr 190/1 obr. I miasta Ińsko - od kanału Strugi Ińsko do projektowanej wieży widokowej.
 2. Uwarunkowania do uwzględnienia w ramach prac projektowych:

2.1 ułożenie kanalizacji odwadniającej z separatorem cząstek stałych,

2.2 wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia terenu,

2.4 wykonanie pieszo – jezdni,

2.3 wykonanie małej architektury, w tym zjazd do jeziora (slip),

 

C. Projekt budowlany pomostu edukacyjnego:

 1. Założenia lokalizacyjne – działka nr 372/2 obr. I miasta Ińsko - brzeg jeziora przy ul. Aleja Spacerowa - w miejscu dawnego mola.
 2. Uwarunkowania do uwzględnienia w ramach prac projektowych:
  1. pomost pływający szer. ok. 2,0 m i długości łącznej ok. 200 mb z ostrogą (lub dwoma) do obserwacji życia podwodnego (szklana podłoga – woda płytka i głęboka) oraz ostrogą do obserwacji gniazd ptasich,
  2. wyposażenie: 
   1. co najmniej 3 lunety do obserwacji,
   2. tablice edukacyjne - fauna i flora jeziora Ińsko – 10 kpl.,

 

D. Projekt budowlany wieży widokowej:

 1. Założenia lokalizacyjne – działka nr 190/1 obr. I miasta Ińsko (brzeg jeziora naprzeciwko wjazdu do obiektów Zespołu Szkół w Ińsku – miejsce po byłej scenie).
 2. Założenia techniczne dla wieży:
  1. konstrukcja stalowo – szklana lub betonowo – stalowa lub stalowo - drewniana, wysokość ok. 22 m;
  2. wyposażenie wieży:
   1. winda dla transportu osób niepełnosprawnych – 1 kpl.,
   2. dwie klatki schodowe – odrębnie wejściowa i zejściowa,
   3. toalety,
   4. lunety do obserwacji – 3 kpl.,
   5. plansza - panorama poglądowa na szczycie wieży obejmująca charakterystyczne punkty krajobrazu (rezerwat Góra Głowacz, rezerwat Wyspa Sołtyski, rezerwat Kamienna Buczyna, półwysep Ostrowie, itp.) – 1 kpl.,
   6. kamery internetowe – 2 kpl.,

 

E. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na Centrum Edukacji Przyrodniczej:

 1. Założenia lokalizacyjne – działka nr 190/1 obr. I miasta Ińsko ul. Młynarska.
 2. Założenia technologiczne:  przebudowa i rozbudowa budynku byłego przedszkola (hangar), następujące wymogi użytkowe:
  1. sala ekspozycyjna o pow. ok. 40 – 90 m2, wyposażona w tablice z eksponatami, akwaria oraz system nagłośnienia,
  2. sala dydaktyczna umożliwiająca prowadzenie prezentacji dla grupy liczącej jednorazowo ok. 25 osób, wyposażona w sprzęt multimedialny (komputery, ekrany dotykowe, system nagłośnienia i system projekcyjny),
  3. sala konferencyjno – szkoleniowa o pojemności ok. 60 osób wraz z systemem nagłośnienia i wizualizacji (ekrany projekcyjne, projektory, sprzęt komputerowy),
  4. laboratorium do prowadzenia badań nad jakością i czystością wód, wyposażone w: mikroskopy, miernik natężenia dźwięku, GPS, echosondę, zestawy ekologiczne do badania wody i powietrza, testy do pobierania próbek glebowych oraz inny sprzęt badawczy, komputery do przetwarzania danych,
  5. pomieszczenia biurowe – minimum  2 o pow. min. 14 m2,
  6. pomieszczenia zaplecza (magazynowe) – minimum  2 o pow. min. 12 m2,
  7. toalety,
  8. pływająca stacja badawcza zlokalizowana przy kanale strugi Ińsko (skrzyżowanie ul. Młynarska i Przybrzeżna), wyposażona m.in. w: miernik przepływu wody, termometr do badania temperatury wody, m.in.,
  9. winda dla osób niepełnosprawnych,
  10. zmiana sposobu ogrzewania – odłączenie od budynku Zespołu Szkół i wykonanie własnej kotłowni gazowej, wykonanie instalacji OZE (panele fotowoltaiczne na dachu obiektu),
  11. zagospodarowanie terenu przy Centrum, uwzględniające m.in. wykonanie zjazdu do jeziora umożliwiającego wodowanie wyposażenia Centrum (łodzie).
    

3. Opis sposobu przygotowania dokumentacji:

1.               Dokumentacja projektowa musi zawierać:

1.1.         projekt budowlany z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egzemplarzy,

1.2.         projekt wykonawczy - 6 egzemplarzy,

1.3.         przedmiar robót do projektu - 2 egzemplarze,

1.4.         kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

1.5.         specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egzemplarzy,

1.6.         dokumentację należy dostarczyć również w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna na elektronicznym nośniku danych w pliku pdf,  MS Word, a mapa w formacie zgodnym (kompatybilnym) z EWMAPA.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

2.1. uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń (pozwolenie wodno – prawne), ocen wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnymi do wykonania  przedmiotu umowy,

2.2. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje również:

2.1. uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń (pozwolenie wodno – prawne), ocen wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnymi do wykonania  przedmiotu umowy,

2.2. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

4. Realizacja zamówienia i płatności.

Zamawiający przewiduje płatność etapową za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresach kwartalnych:

 • etap I – na koniec I kwartału 2016 r. w wysokości  20% wartości oferty brutto,
 • etap II – na koniec II kwartału 2016 r. kwartału 2016 r. w wysokości 20% wartości oferty brutto,
 • etap III – na koniec III kwartału 2016 r. w wysokości 20% wartości oferty brutto,
 • etap IV – na koniec IV kwartału 2016 r. w wysokości 20% wartości oferty brutto,
 • etap V – płatność końcowa na koniec miesiąca lutego 2017 r. - po zakończeniu prac projektowych i złożeniu kompletu dokumentacji projektowej u Zamawiającego.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wartości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.32.00.00-7, 71.22.00.00-0, 71.22.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 04.12.2015 r. do godziny 13:00. Decyduje moment wpływu środków na konto zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta Ińsko: Bank PKO BP SA o/ Stargard Szcz. nr 88 1020 4867 0000 1402 0007 9848. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest udokumentowanie co najmniej jednej pracy projektowej we wskazanych niżej zakresach: 2.1) zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej lub nabrzeża lub promenady, 2.2) zaprojektowanie wieży widokowej lub budowli wielokondygnacyjnej, 2.3) zaprojektowanie obiektu związanego z edukacją przyrodniczą lub obiektu użyteczności publicznej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by w pracach przy realizacji niniejszego zamówienia brały udział osoby, które posiadają doświadczenie z zakresie opracowania dokumentacji technicznej w zakresie budowy: 3.1) obiektów związanych z edukacja przyrodniczą i ekologiczną, lub obiektów użyteczności publicznej, 3.2) pomostów stałych i pływających, 3.3) wież widokowych lub budowli wielokondygnacyjnych, 3.4) nabrzeży, promenad. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopie uprawnień budowlanych zespołu projektowego, który realizować będzie prace projektowe opisane w rozdziale I ogłoszenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Bohaterów Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.11.2015.12.06.45_Ogloszenieo_zamowieniu.docx 2015-11-24 12:06:45 32,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.11.2015.12.08.38_SIWZ_sciezka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-24 12:08:38 1,3MB 101 razy
2 24.11.2015.12.09.04_Sciezka_edukacujna_-_zal_8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-24 12:09:04 373,9KB 100 razy
3 24.11.2015.12.10.29_Sciezka_edukacujna_-_zal_1-7.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-24 12:10:29 122,5KB 93 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.11.2015.10.15.00_Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-27 10:15:00 950,1KB
2 30.11.2015.10.44.54_Pytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-30 10:44:54 53,8KB
3 30.11.2015.16.18.10_Pytania_i_odpowiedzi_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-30 16:18:10 45,2KB
Wynik postępowania
1 09.12.2015.15.20.16_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postA_powania.pdf 2015-12-09 15:20:16 218,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 24-11-2015 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 09-12-2015 15:20