Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II Przetarg na Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł

Ińsko: Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł
Numer ogłoszenia: 105677 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. 1.2. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu konsolidacyjnego długoterminowego: 1) Przedmiotowy kredyt konsolidacyjny długoterminowy wpłynie na rachunek bankowy Gminy, która dokona bezpośrednio spłat dotychczasowego zadłużenia Gminy Ińsko w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2) Kredyt konsolidacyjny długoterminowy jest operacją bilansową na długu Gminy Ińsko polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. na jeden korzystniejszy dla Gminy rozłożony w czasie. 3) Bank kredytujący udzieli przedmiotowego kredytu konsolidacyjnego długoterminowego oraz dokona wpłaty kredytu na konto Gminy Ińsko, która dokona spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w: 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 58.333,24 2. Bank Gospodarstwa Krajowego 51.330,60 3. Bank Gospodarstwa Krajowego 125.713,51 4. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 273.956,92 5. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 391.920,00 6. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 423.456,64 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 161.904,00 8. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA 363.000,00 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 119.728,56 10. Bank Spółdzielczy 137.500,00 4) raty kapitałowe kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł będą płatne w terminach: rok 2017 - 148 421 zł - 2 raty po 74 210,50 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2018 - 153 422 zł - 4 raty po 38 355,50 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2019 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2020 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2021 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2022 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2023 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2024 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2025 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2026 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2027 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2028 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2029 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2030 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. 5) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż do dnia 11 lipca 2016 roku. 6) Kredyt konsolidacyjny długoterminowy zostanie udzielony z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. 7) Planowany okres kredytowania - do dnia 31 grudnia 2030 roku. 8) Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia o wysokości odsetek przez Bank kredytujący. 9) Spłata odsetek naliczonych za poszczególne miesiące płatna do 10 każdego miesiąca po zakończonym miesiącu począwszy od 10.01.2017 roku. 10) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 11) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty, a nie do końca trwania umowy. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, prowizji i ewentualnych kar. 13) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 1M + m, gdzie m jest stałą marżą banku (niezmienną w okresie obowiązywania umowy) 14) Do sporządzenia oferty przetargowej Oferent w formularzu oferty ujmuje wartość średniej stawki WIBOR 1M z dnia 24 czerwca 2016 roku (tj.1,64%) 15) Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat prowizji. 16) Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego długoterminowego będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. 17) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Gminą będą prowadzone w PLN..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2030.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, oraz złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin uruchomienia kredytu - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, pok. 14 /sekretariat/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, pok. 14 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.06.2016.13.48.27_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-06-27 13:48:27 348,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.06.2016.13.46.58_SIWZ_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-27 13:46:58 3,9MB 93 razy
2 27.06.2016.13.48.09_zaA_A_czniki_do_SIWZ.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-06-27 13:48:09 9,8MB 55 razy
3 27.06.2016.13.48.27_RB_Z_Ikw._2016_-_korekta_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-27 13:48:27 91,9KB 75 razy
4 27.06.2016.13.48.35_UchwaA_a_RM_IA_sko_Statut_Gminy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-27 13:48:35 440,5KB 63 razy
5 27.06.2016.13.48.44_Zestawienie_zobowiA_zaA__Gminy_IA_sko_z_tytuA_u_kredytA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-27 13:48:44 292,6KB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 29.06.2016.12.35.36_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:35:36 179,8KB
Wynik postępowania
1 21.07.2016.08.57.50_06.07.2016.pdf 2016-07-21 08:57:50 38,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 27-06-2016 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 27-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 21-07-2016 08:57