Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku

Ińsko: Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku
Numer ogłoszenia: 145525 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko , ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025, faks 091 5623063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje codzienne przygotowanie poza terenem Zespołu Szkół w Ińsku oraz dostawę wraz z wydawaniem śniadań i dwudaniowych posiłków. Wydawanie posiłków odbędzie się w punkcie wydawania na terenie Zespołu Szkół w Ińsku. Przewidywana ilość posiłków w całym roku szkolnym 2016/2017 wyniesie: obiady w pełnej porcji - 7.500 szt., porcje pomniejszone (ciepły posiłek) - 7.300 szt., śniadania - 4. 000 szt. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający pokryje koszy za faktycznie dostarczone posiłki. Dożywianiem będą objęci: - uczniowie oddziału przedszkolnego: śniadania oraz porcje pomniejszone (ciepły posiłek) wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku, - uczniowie Zespołu Szkół w Ińsku oraz osoby dorosłe: obiady w pełnej porcji oraz porcje pomniejszone (ciepły posiłek) wskazani przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Ińsku, którzy nie są objęci programem dożywiania za cenę określoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 02 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do Kierownika OPS w Ińsku, a codzienny jadłospis będzie wywieszany w miejscu wydawania posiłków. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia (5 dni). Dostawa posiłków ma się odbywać w dni nauki szkolnej. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 1225), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256). Ustala się obowiązującą gramaturę dla dwudaniowych obiadów w pełnej porcji nie mniej niż: zupa - 300 ml; mięso lub ryba - 120g ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) - 200g surówka lub jarzynka - 100g pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane - 250g pieczywo - 80g kompot lub napój - 200 ml. Porcja pomniejszona (ciepły posiłek) stanowi 60 % w/w porcji. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie wysokiej jakości transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: - (potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia). Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz ich wydawania. Ponadto Wykonawca zapewni naczynia wielokrotnego użytku (talerze, sztućce etc.), na których będą spożywane posiłki. Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez Wykonawcę z dyrekcją szkoły. Z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie podpisane porozumienie dotyczące sposobu korzystania z punktu wydawania posiłków. Porozumienie zostanie podpisane pomiędzy Wykonawcą a dyrektorem Zespołu Szkół w Ińsku. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wyposażyć punkt wydawania posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podawania posiłków w przypadku gdy te okażą się być złej jakości i kaloryczności. W takim przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do wydania posiłku dobrej jakości i zgodnego z normami, w tym samym dniu. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Ińsku..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży decyzję o zatwierdzeniu zakładu w którym wytwarzane są posiłki wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - wydane (wystawione) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenie, że ww. decyzja oraz zaświadczenie są aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu, wydawaniu lub dostawie gorących posiłków dla określonych grup konsumentów np. dla szkół, internatów, domów pomocy społecznej, szpitali, ośrodków wychowawczych, stołówek pracowniczych oraz innych miejsc, które są zakwalifikowane do żywienia zbiorowego oraz wartością odpowiadającą przedmiot zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 3) odpowiednie pełnomocnictwa; w sytuacjach określonych w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Odległość miejsca wytwarzania posiłków od Ińska w km - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.insko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku Ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.07.2016.08.58.28_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-07-21 08:58:28 370,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.07.2016.11.13.15_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-20 11:13:15 4,9MB 73 razy
2 20.07.2016.11.13.43_Zalaczniki_do_SIWZ-dozywianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-20 11:13:43 10KB 68 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.07.2016.07.55.49_zmiany_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-22 07:55:49 40,8KB
Wynik postępowania
1 09.08.2016.15.14.11_wybA_r-doA_ywianie.pdf 2016-08-09 15:14:11 208,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 20-07-2016 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 20-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 17-08-2016 13:38