Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko

Ińsko: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko, krajowy numer identyfikacyjny 81168564500000, ul. ul. Boh. Warszawy  38, 73140   Ińsko, woj. zachodniopomorskie, państwo , tel. 915 623 025, e-mail urzad@insko.pl, faks 915 623 063.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.insko.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
ww.bip.insko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Poczta tracyjna, kurier osobiście w siedzibie zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Gmina Ińsko, ul. Bohaterów Warszwy 38, 73-140 Ińsko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Ińsko zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ b) Dostarczanie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów. c) Prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) przy ul. Bohaterów Warszawy 22 w Ińsku (Zamawiający użyczy Wykonawcy teren na którym zlokalizowany jest GPZO). d) Ilość wytworzonych na terenie Gminy Ińsko odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Szacunkowa ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 752 Mg/rok, segregowanych odpady komunalne wynosi 193 Mg/rok, m.in.: - opakowania z papieru i tektury - 5,2 Mg - opakowania ze szkła - 37,4 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe - 50,9 Mg - odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - 44,2 Mg - przeterminowane leki - 0,03 Mg - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów -55,6 Mg Szacowane ilości odpadów mogą ulec zmianie i należy je traktować jako orientacyjne. Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych wielkości. 2) Charakterystyka Gminy Ińsko: - powierzchnia Gminy Ińsko wynosi 151 km2, - liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko na dzień 01.07.2016 r. wynosi 3516 w tym w mieście Ińsko 2000, na terenach wiejskich 1516, - liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ińsko wynosi ok. 1229, - Gmina Ińsko liczy 7 sołectw: 1. Linówko, Miałka, Powalice, 2. Storkowo, Kleszcze 3. Ciemnik, Gronówko, Okole 4. Czertyń 5. Storkowo, Wierzchucice, Waliszewo, Kanice 6. Studnica, Nierybno 7. Granica 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: " Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015 r. poz. 584 ze zm.), " Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), " Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), oraz rozporządzeniami wykonawczymi, " Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), " Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), " Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.), " Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 868), " Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676), " Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012, poz. 1052), " Uchwała nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2023, " Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko, " Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko, " Ustawa z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 262) " Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922), " Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco. b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, uchwały nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-2017. c) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia właścicieli nieruchomości w komplet 3 worków do selektywnej zbiórki odpadów. Przy każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zbieranych Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki, w takiej samej ilości rodzaju, jakie zostały odebrane. d) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego budynkach użyteczności publicznej łącznie 3 pojemników do selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz 3 pojemników na przeterminowane leki. Pojemniki o pojemności minimum 50 l powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające ich otwarcie przez nieuprawnione osoby oraz zabezpieczenie przed ich rozsypaniem. Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, z umieszczonym napisem informującym o rodzaju odpadu. e) Odbiór odpadów takich jak: - zielone i ogrodowe (odpady ulegające biodegradacji), papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowy, meble, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, żarówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, przeterminowane leki, zużyte smary, oleje, kleje, popiół i żużle) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe po remontach prowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym, nastąpi w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów. Transport odpadów do GPZO mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów mieszkańcy Gminy Ińsko będą mogli bezpłatnie oddawać w/w odpady, co najmniej trzy raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia GPZO gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i Miasta Ińsko. Informacja ta zamieszczona będzie także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru dostarczanych do GPZO ww. odpadów. Rejestr winien zawierać ewidencję odpadu, nieruchomość z której pochodzi odpady oraz orientacyjną wagę. Wykonawca przekaże zamawiającemu kserokopię raportu do 10 każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia do GPZO 6 (okresowo do 9) kontenerów oraz 3 pojemników (w tym 1 kwasoodporny) na okres realizacji zamówienia. Okresowe zwiększenie liczby kontenerów jest przewidywane w okresach wiosenno-letnich (zwiększona ilosć odpadów zielonych np. typu skoszona trawa) oraz okresie jesiennym (w tym głównie liście), Przewidywane rodzaje i wielkość pojemników i kontenerów do GPZO: 3 pojemniki 1,1 m3-szkło, opakowania ze szkła; opakowania po substancjach niebezpiecznych i resztki substancji (rozpuszczalniki, oleje opadowe); baterie, akumulatory. Kontenery: ok 10 m3 kontener odkryty - odpady wielkogabarytowe ok 10 m 3 - odpady biodegradowalne (trawa i liście) ok 10 m 3 - zmieszane odpady opakowaniowe ok 10 m 3 - odpady z paieru i tektury ok 7 m 3 - odpady z drobnych robót budowlanych ok 7 m 3 - zużyte urządzenia elektryczne w/w kontenery muszą zmieścić się w odpowiedniej ilości na utwardzonym placu w GPZO Ińsko. Osoba obsługująca GPZO, będzie odpowiedzialna za prawidłową segregację dostarczonych odpadów. f) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów z pojemników, z miejsc wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości lub z miejsca wyodrębnionego, a po opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia go w to samo miejsce. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady z wszystkich zadeklarowanych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko. g) Wykonawca jest zobowiązany: " dostosować pojazdy do odbioru odpadów komunalnych do ukształtowania terenu - wąskie drogi, podmokły teren itp., " do realizacji usługi również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, " do realizacji usługi również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, tzn. nieruchomości będą oddalone od głównej drogi dojazdowej, brak drogi dojazdowej lub będą występowały wąskie wjazdy, wysokie bramy itp., " do wykonania przedmiotu zamówienia ręcznie poprzez wytaczanie pojemników do pojazdu lub realizacji usługi pojazdami o niewielkich wymiarach umożliwiającymi odbiór odpadów z nieruchomości o których mowa wyżej. h) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do naprawienia lub wymiany pojemników na swój koszt, a na czas naprawy do zapewnienia pojemnika zastępczego, i) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, j) W przypadku przepełnienia pojemników na odpady zmieszane, Wykonawca zobowiązany jest również odebrać odpady zgromadzone wokół w/w pojemników. k) Odbiór odpadów winien odbywać się zgodnie z zasadą, iż odbiór w danej miejscowości odbywa się zawsze w tym samym dniu tygodnia. Szczegółowy harmonogram winien być ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. l) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o harmonogramie odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej urzędu, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości. m) W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Ińsko na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z określeniem dni odbioru odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych selektywnie i dni odbioru odpadów w systemie ,,u źródła". n) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do dostarczenia przed dniem 01 stycznia 2016 r. kalendarza z zatwierdzonymi przez Zamawiającego harmonogramami terminów odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, z których będą odbierane odpady. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru, o) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, p) Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w razie potrzeby w soboty od godziny 7:00 do 14:00, q) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie wykonane urządzeniem rejestrującym znajdującym się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości z uwidocznioną (wygenerowaną automatycznie przez urządzenie rejestrujące obraz) datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków. r) Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia emailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem do Zamawiającego. s) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. t) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na zgłoszenie właściciela z terenu nieruchomości dodatkowych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. Cenę za odbiór w/w odpadów ustala Wykonawca; u) Wnioskodawca zobowiązany jest do zbierania odpadów komunalnych oraz sprzętu elektronicznego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego (np. przydrożne rowy). Zamawiający poinformuje telefonicznie Wykonawcę o miejscu składowania odpadów komunalnych. Ustala się, iż czas reakcji i wykonania usługi nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia. v) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne od i do momentu powiadomienia przez Zamawiającego. w) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy 4 pojemniki o poj.1100 litrów oraz do 8 pojemników o poj. 120 litrów na imprezy okolicznościowe organizowane przez tut. Urząd. x) Na terenach ogólnodostępnych tj. plaże, kąpieliska (w sezonie letnim) oraz na wniosek Zamawiającego wykonawca ustawi pojemniki, kosze lub kontenery o poj. nie mniejszej niż 1100 litrów przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów typu opakowania ze szkła oraz tworzyw sztucznych w ilości do 3 szt. każdego rodzaju. Stan napełnienia tych pojemników będzie na bieżąco kontrolować Zamawiający i Wykonawca. Wykonawca umożliwi wydzierżawienie pojemników, koszy lub kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów przez wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli nieruchomości. y) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 4) Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018- 2023". b) zgodnie z art. 6 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do wskazania instalacji, a w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania instalacji w zał. nr 8 do SIWZ. c) Selektywnie zebrane odpady komunalne należy przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 5) Szczegółowe wymagania dla pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy muszą być: a) Wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu samochodu, przechowywanie oraz odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, urządzenie rejestrujące obraz lub wykonujące zdjęcia. b) Zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. c) Zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów. d) Poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. e) Wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. f) Na koniec każdego dnia roboczego opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. g) Trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu). 6) Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: a) Odpady komunalne zmieszane: Kody odpadów: 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne System odbioru odpadów: - budynki jednorodzinne: pojemnikowy, - budynki wielorodzinne: kontenerowo - pojemnikowy, - nieruchomości niezamieszkałe (zakłady, sklepy, punkty gastronomiczne): kontenerowo - pojemnikowy - domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: pojemnikowy, Częstotliwość odbioru odpadów: 1.1. w zabudowie jednorodzinnej: 1) w okresie maj - sierpień każdego roku - raz na tydzień, 2) w okresie wrzesień - grudzień i styczeń - kwiecień - raz na dwa tygodnie. 1.2. w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień. 1.3. z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 1) w okresie maj - sierpień każdego roku - raz na tydzień, 2) w okresie wrzesień - grudzień i styczeń - kwiecień - raz na dwa tygodnie. 1.4. z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: 1) w okresie maj - sierpień każdego roku - raz na tydzień, 2) w okresie wrzesień - grudzień i styczeń - kwiecień - raz na dwa tygodnie. Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach i kontenerach o pojemnościach 80l, 110l, 120l, 240l, 1100l. Pojemniki na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Zgodnie z życzeniem i na koszt właściciela nieruchomości Wykonawca dostarczy i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Na wniosek zamawiającego Wykonawca zwiększy częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z wyznaczonych miejsc terenu gminy Ińsko. b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: Kody odpadów: 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 - opakowania z metali, 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 - opakowania ze szkła, 20 01 01 - papier i tektura, 20 01 02 - szkło, 20 01 39 - tworzywa sztuczne, 20 01 40 - metale, 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, System odbioru odpadów: - budynki jednorodzinne: workowy. - budynki wielorodzinne: workowy lub pojemnikowy. - nieruchomości niezamieszkałe: workowy - domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: workowy Wprowadza się 3 rodzaje worków: 1. oznaczone napisem ,,Szkło" - przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe, 2. oznaczone napisem ,,Papier' - przeznaczone na papier, makulaturę, tekturę (w tym opakowania, gazety i czasopisma), 3. oznaczone napisem ,,Tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe" - przeznaczone na tworzywa sztuczne i metal Częstotliwość odbioru odpadów: - z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców oraz z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co dwa tygodnie. Dodatkowo Wykonawca dostarczy po 50 szt. z każdego rodzaju worków do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku. c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: System odbioru odpadów: Odbiór odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) będzie się odbywać w systemie "u źródła" w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów. Transport odpadów do GPZO mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) mieszkańcy Gminy Ińsko będą mogli bezpłatnie oddawać w/w odpady co najmniej trzy raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i Miasta Ińsko. Informacja ta zamieszczona będzie także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. Obsługę GPZO zapewni Wykonawca zadania. Częstotliwość odbioru odpadów: - jeden raz w roku w systemie "u źródła" - przed sezonem letnim. Na wniosek zamawiającego Wykonawca zwiększy częstotliwość wywozu do dwóch razy w roku. - do GPZO w poniedziałek, środę w godzinach: 10.00-16.00, w sobotę w godzinach:10.00-14.00. d) Odpady budowlane i rozbiórkowe (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 20 03 99), przeterminowane leki i chemikalia ( kody: 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*), zużyte baterie i akumulatory( (20 01 33, 20 01 34), zużyte opony (kod 16 01 03), tekstylia (kody 20 01 10, 20 01 11), odpady niebezpieczne (20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27, 20 01 29*), metale (20 01 40) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) i odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 02 08), System odbioru odpadów: Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających od Starosty pozwolenia na budowę, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, tekstyliów, odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji będzie odbywał się w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów. Transport odpadów do GPZO mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą odpady budowlane i rozbiórkowe wymagające od starosty pozwolenia na budowę. Baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe można przekazywać również do punktów zbiórek zlokalizowanych na terenie placówek oświaty (Zespół Szkół i Ińskie Centrum Kultury) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku. Przeterminowane leki można przekazywać również do punktów zbiórek zlokalizowanych w aptekach oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku. Odbiór i dostarczenie do GPZO zużytych baterii, akumulatorów i przeterminowanych leków z punktów zbiórki zapewni Zamawiający. Obsługę GPZO zapewni Wykonawca zadania. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy przekazywać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w ilości do 100 kg na rok, przypadającej na każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Częstotliwość odbioru odpadów: - z terenu placówek oświaty - systematycznie, w miarę zapełnienia pojemników. 7) Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie również do przekładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. c) Zbiorcze wykazy nieruchomości, na których występowały zwiększone ilości zmieszanych odpadów komunalnych. d) Wykazy nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych z uwagi na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. e) Wykonawca zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w ust 3 pkt 3 lit. r szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. f) Wykonawca zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy kserokopię kwitów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów) oraz karty przekazania odpadów, na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Ińsko. g) Inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90511000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90512000-9, 90533000-2,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 563611.49
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12 data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie odpadów oraz gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: a) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 800 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3), b) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg w okresie 12 miesięcy; 2. Dysponuje lub będzie dysponował: a) wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych w ilości co najmniej: - dwóch pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i wyposażonych w system zbierający odcieki oraz - dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz - jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną. Rzeczywista ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu gminy Ińsko były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin - co najmniej norma Euro 4. b) odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo - transportową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odległości nie większej niż 60 km od Gminy Ińsko. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniającej zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. _ Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.). Baza magazynowo _ transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, legalizowaną samochodowa wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy- magazynowo - transportowej powinny znajdować się: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 9) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3)Decyzję administracyjną - zezwolenie na transport odpadów, wydaną na podstawie w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), na transport odpadów co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04. Informację o nadanym numerze rejestrowym w zakresie posiadanego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 3) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy, Oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo - transportowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:10.000,00 złotych, słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o/ Stargard nr rachunku:88 1020 4867 0000 1402 0007 9848 z adnotacją: "wadium -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko " 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬ wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 16/11/2016 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.10.2016.12.06.54_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-10-04 12:06:54 2,2MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.10.2016.12.06.54_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:06:54 11,6MB 50 razy
2 04.10.2016.12.07.30_ZaA_A_cznik_Nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:07:30 16,3KB 30 razy
3 04.10.2016.12.07.38_ZaA_A_cznik_Nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:07:38 25,1KB 25 razy
4 04.10.2016.12.07.47_ZaA_A_cznik_Nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:07:47 15,7KB 24 razy
5 04.10.2016.12.07.56_ZaA_A_cznik_Nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:07:56 15,2KB 24 razy
6 04.10.2016.12.08.04_ZaA_A_cznik_Nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:08:04 42,8KB 27 razy
7 04.10.2016.12.08.14_ZaA_A_cznik_Nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:08:14 15,6KB 28 razy
8 04.10.2016.12.08.23_ZaA_A_cznik_Nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:08:23 15,8KB 29 razy
9 04.10.2016.12.08.36_ZaA_A_cznik_Nr_8.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-04 12:08:36 15,3KB 30 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.10.2016.15.33.59_zmiany_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-10 15:33:59 383,3KB
2 12.10.2016.08.35.28_wyjaA_nienia_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-12 08:35:28 199,5KB
3 12.10.2016.09.14.31_ZaA_A_cznik_Nr_3_-_NOWY.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-10-12 09:14:31 16,1KB
Wynik postępowania
1 20.10.2016.11.59.14_wybA_r_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2016-10-20 11:59:14 426,8KB
2 25.10.2016.11.28.30_ogA_oszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf 2016-10-25 11:28:30 608,1KB
Udzielenie zamówienia
1 08.11.2016.10.02.00_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2016-11-08 10:02:00 716,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 19.10.2016.08.51.49_informacja_o_treA_ci_zA_oA_onych_ofert.pdf 2016-10-19 08:51:49 230,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 04-10-2016 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 04-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 08-11-2016 10:02