Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie zakupu biletu miesięcznego ulgowego uczniowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2016.MK. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie zakupu biletu miesięcznego ulgowego uczniowskiego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Ińsko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Ińsko

Adres zamawiającego               Bohaterów Warszawy 38

Kod Miejscowość                       73-140 Ińsko

Telefon:                                      (91) 5623-025

Faks:                                          (91) 5623-063

adres strony internetowej           www.insko.pl

adres poczty elektronicznej       urzad@insko.pl

Godziny urzędowania:               Pn.  7:30 - 17:00, Wt.  Czw.  7:30 - 15:30, Pt. 7:30 - 14:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.insko.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku , w tym:        ,          

1.1. Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do Zespołu Szkół w Ińsku oraz Punktu Przedszkolengo TPD w Ińsku w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.

1.2. Ogółem liczba uczniów korzystających z dowozów na terenie gminy - 157. 

1.3. Częstotliwość dowozów i odwozów oraz liczba uczniów korzystających z dowozów wynosi dla poszczególnych tras:

1.3.1. Trasa 1 obejmująca miejscowości:  Miałka - Ścienne - Powalice - Linówko - 57 uczniów w tym w miejscowościach: Miałka - 12 uczniów, Ścienne - 28 uczniów, Powalice - 2 uczniów, Linówko - 15 uczniów.

1.3.1.1. Częstotliwość dowozów - 1 raz dziennie

1.3.1.2. Częstotliwość odwozów - 4 razy w tygodniu 2 odwozy, 1 raz w tygodniu 3 odwozy,

1.3.1.3. Średnia długość trasy - 24 km.

1.3.2. Trasa 2 obejmująca miejscowości:  Ciemnik - Czertyń - Gronówko - 58 uczniów, w tym w miejscowościach: Ciemnik - 32 uczniów, Czertyń - 18 uczniów, Gronówko - 8 uczniów.

1.3.2.1. Częstotliwość dowozów - 1 raz dziennie

1.3.2.2. Częstotliwość odwozów - 4 razy w tygodniu 2 odwozy, 1 raz w tygodniu 3 odwozy,

1.3.2.3. Średnia długość trasy - 26 km.

1.3.3. Trasa 2 obejmująca miejscowości:  Storkowo - Granica - Waliszewo - Studnica - 42 uczniów, w tym w miejscowościach: Storkowo  - 22 uczniów, Granica  - 4 uczniów, Waliszewo  - 7 uczniów, Studnica  - 9 uczniów.

1.3.3.1. Częstotliwość dowozów - 1 raz dziennie

1.3.3.2. Częstotliwość odwozów - 4 razy w tygodniu 2 odwozy, 1 raz w tygodniu 3 odwozy,

1.3.3.3. Średnia długość trasy - 32 km.

Podana liczba uczniów jest aktualna na dzień ogłoszenia przetargu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. W takim przypadku wynagrodzenie za dostawę biletów miesięcznych ulegać będzie również zmianie. W przypadku zmniejszenia liczby dzieci - wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone (rzeczywista liczba dzieci x cena biletu miesięcznego). W przypadku zwiększenia liczby dzieci - wynagrodzenie zostanie odpowiednio powiększone (rzeczywista liczba dzieci x cena biletu miesięcznego).

1.4.  Dostawa biletów miesięcznych do Zespołu Szkół w Ińsku uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. 1.2. Miejsce dostawy biletów: sekretariat Zespołu Szkół w Ińsku przy ul. Poprzecznej 1, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad dziećmi dowożonymi w autobusach w czasie trwania przewozu z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania, wsiadania do autobusu i wysiadania.

1.6. Usługa świadczona będzie wyłącznie w trakcie trwania roku szkolnego. Szczegółowe terminy rozpoczęcia oraz zakończenia dowozu uczniów do szkół określi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Uczniowie z wszystkich w/w tras muszą być dowiezieni na zajęcia szkolne na godzinę 8.00.zczegółowy harmonogram dowozu dzieci do szkół przekażą Dyrektor Zespołu Szkół Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 60112000-6            (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 02.01.2017 do 31.12.2017 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -Licencja na prowadzenie przewozów krajowych .

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca wykaże, że posiada minimumj 3 autobusy sprawne technicznie i posiadające ważną polisę OC i NNW.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

19)  opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,

22)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,

25)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000.00, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.

1

Nazwa kryterium

Cena

Waga kryterium

100

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 16 listopada 2016 r. do godz. 13:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ińsko

Boahterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

Pokój nr 14      

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza przeprowadzić dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Wykonawca nie przeprowadza aukcji elektronicznej

..............................

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 334757. Data zamieszczenia 2016-11-02

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.11.2016.13.59.02_ogA_oszenie.pdf 2016-11-02 13:59:02 1,8MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.11.2016.13.59.02_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-02 13:59:02 8,3MB 36 razy
2 02.11.2016.13.59.24_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-02 13:59:24 35,5KB 28 razy
3 02.11.2016.13.59.33_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-02 13:59:33 50KB 23 razy
4 02.11.2016.13.59.40_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-02 13:59:40 33KB 22 razy
5 02.11.2016.13.59.52_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-02 13:59:52 30,5KB 19 razy
6 02.11.2016.14.00.15_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-02 14:00:15 312,6KB 57 razy
Wynik postępowania
1 21.11.2016.12.47.06_uniewaznienie.pdf 2016-11-21 12:47:06 54,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 17.11.2016.09.27.27_informacja_z_tresci_zlozonych_ofert.pdf 2016-11-17 09:27:27 195,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 02-11-2016 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 21-11-2016 12:47