Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Utrzymanie zieleni i czystości oraz administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Ińsko w latach 2018 - 2021

Ińsko, 2017-10-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2017.MK. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni i czystości oraz administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Ińsko w latach 2018 - 2021.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Ińsko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Ińsko

Adres zamawiającego               Bohaterów Warszawy 38

Kod Miejscowość                       73-140 Ińsko

Telefon:                                      (91) 5623-025

Faks:                                          (91) 5623-063

adres strony internetowej           www.insko.pl

adres poczty elektronicznej       urzad@insko.pl

Godziny urzędowania:              

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.insko.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.         Utrzymanie zieleni - konserwację bieżąca terenów zieleni na terenie gminy Ińsko w zakresie pielęgnacji zieleni tj.: koszenie, nawożenie, pielenie, formowanie itp.;

2.         Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy wraz z utrzymaniem elementów małej architektury w zakresie:

2.1.      oczyszczania ręcznego i mechanicznego ulic, placów i terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych;

2.2.      letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych, rowerowych i jezdnych;

2.3.      eksploatacji koszy ulicznych i koszy na odpady zwierzęce;

2.4.      utrzymania czystości w kabinach TOY-TOY,

2.5.      konserwacji elementów małej architektury.

3.         Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Ińsku, Ciemniku, Storkowie, Studnicy i Ściennem w zakresie:

3.1.      administrowania cmentarzami;

3.2.      bieżące utrzymanie cmentarzy;

3.3.      utrzymania kaplicy na cmentarzu w Ińsku;

3.4.      pielęgnacja zieleni na cmentarzach;

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

77310000-6  - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90600000-3 - usługi sprzątania oraz usługi  sanitarne na obszarach miejskich i wiejskich oraz usługi powiązane

98371111-5 - usługi utrzymania cmentarzy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Czas trwania umowy 01.2018 - 31.12.2021 (4 lata) 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -opis wymagań w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ……… ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

17) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

23)  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00, słownie: pięć tysięcy złotych.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

100

#199

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27 październik 2017 r. do godz. 14:30

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ińsko

Bohaterów Warszawy 38

73-140  Ińsko

Pokój nr 14 (sekretariat)            

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 601500-N-2017. Data zamieszczenia 2017-10-12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.10.2017.14.37.42_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-10-12 14:37:42 3,6MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.10.2017.14.37.42_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:37:42 27,0MB 25 razy
2 12.10.2017.14.39.34_ZaA_._nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:39:34 16,9KB 13 razy
3 12.10.2017.14.39.47_ZaA_._nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:39:47 23,9KB 14 razy
4 12.10.2017.14.39.54_ZaA_._nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:39:54 15,3KB 11 razy
5 12.10.2017.14.40.01_ZaA_._nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:01 14,7KB 10 razy
6 12.10.2017.14.40.07_ZaA_._nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:07 15,5KB 11 razy
7 12.10.2017.14.40.13_ZaA_._nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:13 14,7KB 10 razy
8 12.10.2017.14.40.20_ZaA_._nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:20 14,1KB 11 razy
9 12.10.2017.14.40.26_ZaA_._nr_8.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:26 83KB 14 razy
10 12.10.2017.14.40.32_ZaA_._nr_9.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:32 253,5KB 11 razy
11 12.10.2017.14.40.37_ZaA_._nr_10.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 14:40:37 15,2KB 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.10.2017.11.25.15_wyjasnienia_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-20 11:25:15 58,0KB
Wynik postępowania
1 16.11.2017.09.22.00_uniewaznienie.pdf 2017-11-16 09:22:00 55,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 08.11.2017.11.37.43_informacja.pdf 2017-11-08 11:37:43 42,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 12-10-2017 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 12-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 16-11-2017 09:22