Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko

Ińsko, 2017-10-27

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2017.MK. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Ińsko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Ińsko

Adres zamawiającego               Bohaterów Warszawy 38

Kod Miejscowość                       73-140 Ińsko

Telefon:                                      (91) 5623-025

Faks:                                          (91) 5623-063

adres strony internetowej           www.insko.pl

adres poczty elektronicznej       urzad@insko.pl

Godziny urzędowania:               Pon. 8:00 - 16:00

                                                   Wt. - Czw. 7:30 - 15:30

                                                   Pt. 7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.insko.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są usługi

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 90500000-2 Usługi związane z odpadami

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511300-5 Usługi zbierania śmieci

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie odpadów oraz gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),

 

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł.

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:

a) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 800 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3),

b) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg w okresie 12 miesięcy;

2. Dysponuje lub będzie dysponował:

a) wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych w ilości co najmniej:

- dwóch pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i wyposażonych w system zbierający odcieki oraz

- dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz

- jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

 

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną. Rzeczywista ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu gminy Ińsko były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin - co najmniej norma Euro 4.

 

b) odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo - transportową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odległości nie większej niż 60 km od Gminy Ińsko. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniającej zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. _ Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.). Baza magazynowo _ transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, legalizowaną samochodowa wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy- magazynowo - transportowej powinny znajdować się: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

 

.

  dodatkowy opis minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykonawcy

  dodatkowy opis minimalnych warunków dotyczących potencjału technicznego wykonawcy

  dodatkowy opis minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

12) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

13) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

17)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

19)  opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,

20)  wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

21)  wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

22)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,

23)  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

24)  oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

25)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

26)    decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,

27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10000,00, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy.

 

 

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

100

#200

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 8-11-2017 do godz. 13:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ińsko

Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

Pokój nr 11

 

                        

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

adres strony internetowej

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Wykonawca nie przewiduje aukcji elektronicznej

..............................

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp .

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

    

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: Ogłoszenie nr 608540-N-2017 Data zamieszczenia 2017-10-27

 

Zastępca Burmistrza

Michał Kupczyński

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.10.2017.14.09.06_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-10-27 14:09:06 6,0MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.10.2017.14.14.35_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:14:35 2,8MB 19 razy
2 27.10.2017.14.15.05_ZaA_A_cznik_Nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:05 18,8KB 12 razy
3 27.10.2017.14.15.12_ZaA_A_cznik_Nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:12 25,1KB 17 razy
4 27.10.2017.14.15.19_ZaA_A_cznik_Nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:19 15,7KB 9 razy
5 27.10.2017.14.15.25_ZaA_A_cznik_Nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:25 15,2KB 8 razy
6 27.10.2017.14.15.33_ZaA_A_cznik_Nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:33 43,3KB 12 razy
7 27.10.2017.14.15.39_ZaA_A_cznik_Nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:39 15,6KB 9 razy
8 27.10.2017.14.15.47_ZaA_A_cznik_Nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:47 15,8KB 8 razy
9 27.10.2017.14.15.53_ZaA_A_cznik_Nr_8.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-27 14:15:53 15,3KB 8 razy
Wynik postępowania
1 16.11.2017.09.22.17_wybor_oferty.pdf 2017-11-16 09:22:17 91,9KB
Udzielenie zamówienia
1 29.11.2017.12.20.08_ogloszenie_udzielenie_zamowienia.pdf 2017-11-29 12:20:08 90,1KB
Informacja z otwarcia ofert
1 08.11.2017.13.55.39_informacja.pdf 2017-11-08 13:55:39 53,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 27-10-2017 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 06-12-2017 13:27